Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Pulmoner arteriyel hipertansiyonlu bireylerde hastalık şiddetinin üst ekstremite kas kuvveti, egzersiz kapasitesi ve günlük yaşam aktivitelerine etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 434-440 | DOI: 10.5543/tkda.2017.24557

Pulmoner arteriyel hipertansiyonlu bireylerde hastalık şiddetinin üst ekstremite kas kuvveti, egzersiz kapasitesi ve günlük yaşam aktivitelerine etkisi

Buse Özcan Kahraman1, İsmail Özsoy1, Serap Acar1, Ebru Özpelit2, Bahri Akdeniz2, Can Sevinç3, Sema Savcı1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

AMAÇ
Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) hastalarında kas kuvveti, egzersiz kapasitesi, yaşam kalitesi ve günlük yaşam aktivitelerinin etkilendiği bilinmesine rağmen hastalık şiddetinin ilerlemesi ile birlikte bunların nasıl etkilendiği bilinmemektedir. Bu çalışmada, hastalık şiddetinin PAH’lı bireylerde kas kuvveti, egzersiz kapasitesi ve üst ekstremite günlük yaşam aktivitelerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.

YÖNTEMLER
Çalışmaya fonksiyonel sınıf düzeyi New York Kalp Cemiyeti (NYHA) sınıf II (n=14) ve III (n=11) olan 25 hasta alındı, hastalık şiddeti NYHA’ya göre sınıflandırıldı. Üst ekstremite egzersiz kapasitesini değerlendirmek için Altı Dakika Pegboard ve Ring Testi (6PBRT) kullanıldı. Üst ekstremite günlük yaşam aktiviteleri kısıtlamalarını değerlendirmesi Milliken günlük yaşam aktiviteleri skalası (MAS) ile yapıldı. Omuz fleksiyonu, dirsek ekstansiyonu, dirsek fleksiyonu kas kuvveti ve el kavrama kuvveti dinamometreyle değerlendirildi.

BULGULAR
Gruplar arasında yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi ve ortalama pulmoner arter basınç özellikleri açısından farklılık bulunmadı (p>0.05). 6PBRT, MAS ve dirsek fleksiyonu (sağ) ve kavrama kuvvetleri (sağ ve sol) NYHA III’te NYHA II’ye göre anlamlı olarak düşük bulundu (sırasıyla, p=0.004, p=0.002, p=0.043, p=0.002 ve p=0.003). Omuz fleksiyonu, dirsek fleksiyonu (sol) ve dirsek ekstansiyonunda gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).

SONUÇ
Bu çalışmanın sonuçları PAH’lı hastalarda hastalık şiddeti arttıkça üst ekstremite egzersiz kapasitesi, dirsek fleksiyonu kas kuvveti (sağ) ve kavrama kuvvetlerinin azaldığını ve üst ekstremite günlük yaşam aktivitesi kısıtlılıklarının arttığını düşündürmektedir. PAH hastalarında rehabilitasyon programları planlanırken hastalık şiddeti göz önünde bulundurulmalıdır ve üst ekstremitelere yönelik değerlendirmelere ve tedavilere yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner arteriyel hipertansiyon, üst ekstremite egzersiz kapasitesi, üst ekstremite kas kuvveti, üst ekstremite günlük yaşam aktiviteleri

Effect of disease severity on upper extremity muscle strength, exercise capacity, and activities of daily living in individuals with pulmonary arterial hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Buse Özcan Kahraman, İsmail Özsoy, Serap Acar, Ebru Özpelit, Bahri Akdeniz, Can Sevinç, Sema Savcı. Effect of disease severity on upper extremity muscle strength, exercise capacity, and activities of daily living in individuals with pulmonary arterial hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 434-440

Sorumlu Yazar: Buse Özcan Kahraman, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale