Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda anjiyografiyle belirlenmiş koroner arter anomalilerinin prevalansı ve karakteristiği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 527-532 | DOI: 10.5543/tkda.2017.24162

Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda anjiyografiyle belirlenmiş koroner arter anomalilerinin prevalansı ve karakteristiği

Münevver Tuğba Temel1, Mehmet Enes Coşkun1, Osman Başpınar2, Abdullah Tuncay Demiryürek3
1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
2Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Tıp Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
3Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda koroner arter anomalilerinin sıklığını belirlemektir.

YÖNTEMLER
Ocak 2005 ve Aralık 2009 tarihleri arasında kardiyak kateterizasyon ve anjiyografi için başvuran toplam 1138 hasta koroner anomali açısından geriye dönük olarak değerlendirildi. Çalışmaya sol ventrikül ve aort kökü enjeksiyonlarıyla koroner arter görüntülemesi yapılabilen toplam 515 hasta alındı.

BULGULAR
Koroner görüntülemesi yapılan 515 hastanın 42’sinde (20 erkek, 22 kız; ortalama yaş 5.3±2.0 yıl) koroner arter anomalisi tespit edildi. Çalışmada koroner arter anomali prevalansı %8.16 olarak bulundu. Koroner arter anomalilerinin 38’i (%90.4) orijin, ikisi (%4.8) intrinsik ve ikisinin (%4.8) sonlanım anomalisi olduğu belirlendi. Koroner arter anomalileri arasında en sık sol aortik sinüsten kaynaklanan sağ koroner arterin orijin anomalisi (16 hasta, %38.1) olduğu, doğuştan kalp hastalıkları arasında ise en sık görülenin Fallot tetralojisi (18 hasta, %42.9) olduğu tespit edildi.

SONUÇ
Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda cerrahi veya girişimsel tedavi düşünülürken, koroner arter anomalilerinin çeşitliliğinin fark edilmesi kritik önemdedir.

Anahtar Kelimeler: Sineanjiogram, doğuştan kalp hastalığı, koroner anatomi, koroner arter anomalileri.

Prevalence and characteristics of coronary artery anomalies in children with congenital heart disease diagnosed with coronary angiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Münevver Tuğba Temel, Mehmet Enes Coşkun, Osman Başpınar, Abdullah Tuncay Demiryürek. Prevalence and characteristics of coronary artery anomalies in children with congenital heart disease diagnosed with coronary angiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 527-532

Sorumlu Yazar: Münevver Tuğba Temel, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale