Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Obez çocuklarda artmış aortik nabız dalga hızı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 557-562 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01694

Obez çocuklarda artmış aortik nabız dalga hızı

Ataç Çelik1, Mustafa Özçetin2, Yasemin Yerli2, İbrahim Halil Damar1, Hasan Kadı1, Fatih Koç1, Köksal Ceyhan1
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatri Ana Bilim Dalı, Tokat

AMAÇ
Obezite çocukluk çağında başlayabilir ve obez çocukların büyüdüklerinde de obez erişkin olmaları olasılığı fazladır. Ateroskleroz bu hastalığın önemli komplikasyonlarından biridir. Aort sertliğinin invaziv olmayan bir ölçüm yöntemi olan nabız dalga hızı (NDH) subklinik aterosklerozun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, obez çocuklarda NDH değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya 30 obez çocuk (12 erkek, 18 kız; ort. yaş 13±2) ve normal kilolu 30 çocuk (13 erkek, 17 kız; ort. yaş 12.5±1.7) alındı. Katılımcılarda ağırlık ve boy ölçüldü ve beden kütle indeksinin (BKİ) yaşa göre 95. persentilden büyük olması obezite olarak kabul edildi. Tüm çocuklar ekokardiyografi ile incelendi ve rutin kan tetkikleri için kan örnekleri alındı. Nabız dalga hızı şu formülle hesaplandı: NDH (m/sn)=boy temelli aort uzunluğu (cm)/(100xakım geçiş süresi [sn]). Akım geçis süresi, diyafram ve aort kapağındaki akımların başlangıç sürelerinin farkı olarak alındı.

BULGULAR
Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, obez çocukların kan basınçları daha yüksek bulunurken (p<0.001), kan değerleri (açlık glukozu, hemoglobin, serum kreatinin ve lipit düzeyleri) anlamlı farklılık göstermedi. Ekokardiyografik parametreler içinde, sol ventrikül diyastol sonu çapı, interventriküler septum kalınlığı, arka duvar kalınlığı, sol ventrikül kütle indeksi, sol atriyum çapı ve aort kökü çapı obez grupta anlamlı derecede daha yüksek değerlerdeydi (p<0.01). Obez çocuklarda NDH değerleri normal kilolu çocuklara göre artmış bulundu (4.0±0.8 ve 3.3±0.7 m/sn, p<0.001). Nabız dalga hızı, BKİ ile anlamlı pozitif ilişki gösterdi (r=0.391, p=0.002).

SONUÇ
Bulgularımız, aorttaki NDH’nin obez çocuklarda arttığını ve obezitenin erken yaşlarda bile subklinik ateroskleroza neden olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ergen, ateroskleroz/etyoloji; ekokardiyografi, Doppler, nabızlı/yöntem; elastisite; obezite/komplikasyon; vasküler direnç

Increased aortic pulse wave velocity in obese children

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ataç Çelik, Mustafa Özçetin, Yasemin Yerli, İbrahim Halil Damar, Hasan Kadı, Fatih Koç, Köksal Ceyhan. Increased aortic pulse wave velocity in obese children. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 557-562

Sorumlu Yazar: Ataç Çelik, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale