Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
BAŞARILI KARDİYOVERSİYONU ÖNGÖRMEDE İBÜTİLİD VE PROKAİNAMİD VERİLMESİNİ TAKiBEN ATRİAL FİBRİLASYON İNTERVALLERİNİN "FOURIER" TRANSFORMASYONU ANALİZİ [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(8): 481-487

BAŞARILI KARDİYOVERSİYONU ÖNGÖRMEDE İBÜTİLİD VE PROKAİNAMİD VERİLMESİNİ TAKiBEN ATRİAL FİBRİLASYON İNTERVALLERİNİN "FOURIER" TRANSFORMASYONU ANALİZİ

Ata KIRILMAZ1, Kürşad ERİNÇ2, Fethi KILIÇARSLAN2, Ertan DEMİRTAŞ2
1Case Western Reserve University, Department of Electroplıysiology, Cleveland, OHIO
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji A.D., Ankara

Atriya/ fibrilasyon (AF) esnasmda atriyum içi kayillanmn fraksinasyon derecesi ve frekans/ ree1ıtran yol/ann dalgaboyu ve büyüklüğü ile uyum gösterir. Atriyal fibri/asyo- 111111 ilaç ile sonianma mekanizmalaruu açıklamada spectra/ analizin yardm/Cl olabileceğini savunduk. Sağ atriyumdan kaydedilen monofaz ik aksiyon potansiyellerininfrekans spekturunw. /mil Fourier döniişiimii (FFT) ile incelendi. Atriyal fibrilasyonlu 24 lıastac/a en yüksek, en cliişiik ve ilk 5 tepe frekans/ ile frekans dağilmun/lı genişliği, plasebo (grup C, n=7), ibutilid 1.6±0.4 mg (grup 1, n=10) veya prokainamid 1240±221 mg (grup P, n=10) infüzyonu öncesi ve sonrası 5'er saniyelik zaman dilimleri lıalinc/e saptandı. Yaş (66±9, 68±6 ve 64±7), sol atrial çap (40±8, 44±5 ve 46±4 mm) ve sol ventrikiil EF (44±11, 43±7 ve 40±11) gruplar arasında farkli değildi (sıras1 ile grup 1, P ve C, p>0.05). 1butilid and prokainamid AF tepe frekansını sı rası ile 6.2 ±0.6 ve 6.5±1.1 Hz'den 4.3±0.3 ve 4.5±0.8 Hz'e indirdi (pAnahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, monofazik aksiyon potansiyeli, hızlı Fourier dönüşümü


Fourier Transformation Analysis of Atrial Fibrillation Intervals Following Ibutilide and Procainamide to Predict Successful Cardioversion

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ata KIRILMAZ, Kürşad ERİNÇ, Fethi KILIÇARSLAN, Ertan DEMİRTAŞ. Fourier Transformation Analysis of Atrial Fibrillation Intervals Following Ibutilide and Procainamide to Predict Successful Cardioversion. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(8): 481-487
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale