Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Santral venöz kateterizasyon sonrası gelişen nativ triküspid kapak endokarditi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 508-508

Santral venöz kateterizasyon sonrası gelişen nativ triküspid kapak endokarditi

Şakir ARSLAN1, Engin Bozkurt2, Fuat Gündoğdu1, Münacettin Ceviz3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum

.Otuzbir yaşında bir kadın halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı ve ateş şikayetleri ile acil servisimize başvurdu. Detaylı bir sorgulama yapıldığında, 2 hafta öncesinde santral venöz kateterizasyon yapıldığı öğrenildi. Fizik muayenesinde kan basıncı 90/60mmHg, nabız 105atım/dak ve ateş 39,5˚ C ölçüldü. Oskültasyonunda sol sternal bölgede inspirasyonla artan 3/6 şiddetinde pansistolik üfürüm duyuldu. Transtorasik ekokardiyografisinde triküspid kapağın anteriyor yaprakcığının atriyal yüzeyine yapışık 21x18 mm ebadında hareketli kitle ve orta derecede triküspid yetersizliği tesbit edildi. Kan kültüründe Staphylococcus aureus üremesi infektif endokardit tanısını kesinleştirdi. Hastaya vankomisin ve gentamisin tedavisi başlandı. Tedavi sonrası hastanın kliniğinde düzelme olmasına rağmen, tedavinin ikinci ve dördüncü haftasında yapılan kontrol ekokardiyografilerde kitle boyutunda değişiklik gözlenmemesi üzerine hasta açık kalp ameliyatına alındı. Operasyonda triküspid kapak üzerindeki vejetasyon eksize edilerek triküspid kapağa valvüloplasti uygulandı. Operasyon sonrası yapılan ekokardiyografide kitlenin kaybolduğu ve minimal triküspid yetersizliği olduğu saptandı. Takibinde problem olmayan hasta taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Triküspit kapak, Sağ kalp endokarditi

Native tricuspid valve endocarditis following central venous catheterization

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Şakir ARSLAN, Engin Bozkurt, Fuat Gündoğdu, Münacettin Ceviz. Native tricuspid valve endocarditis following central venous catheterization. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 508-508

Sorumlu Yazar: Şakir ARSLAN, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale