Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Derlemeler Koroner Endovasküler Brakiterapi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(9): 631-636

Derlemeler Koroner Endovasküler Brakiterapi

Hasan Fehmi TÖRE1, Hürkan KURŞAKLIOĞLU1, Ertan DEMİRTAŞ1
1GATA Kardiyoloji Anabilim Dali, Ankara
2GATA Kardiyoloji Anabilim Dali, Ankara
3GATA Kardiyoloji Anabilim Dali, Ankara

Günümüzde anjiyoplasti ve stent gibi revaskülarizasyon yömemferi birçok merkezde uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin erken dönemdeki başarifanna karşılik liZilll dönemdeki başanton sıklikla restenoz nedeniyle göfgelenmektedir. Erken dönemdeki başanmn liZilll süre korunamaması araştırmacilan resfenazun önlenmesi üzerinde çalişmaya yöneftnıiştir. Restenazım önlenmesi için yapilan farnıakolojik girişinılerde çok başanli sonuçfar elde edilememiştir. Fakat bu konudaki çalışmafar halen devam etmektedir. Bu nedenle yeni araştırmalara yönefinmiş ve endovasküler brakiterapi çalişmalan ile iyonize radyosyanun restenoz üzerine etkileri araştmfnıaya başlanmıştır. Nispeten yeni bir teknik olan endovaskiifer brakiterapide halen birçok konu tarllşnıafı veya yeterince açık değildir. Bu yazıda endovasküfer brakiterapinin genel ilkeleri, hafen mevcut sistemler ve konuyla ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endovasküler brakiterapi, restenoz

Reviews Coronary Endovascular Brachytherapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hasan Fehmi TÖRE, Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Ertan DEMİRTAŞ. Reviews Coronary Endovascular Brachytherapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(9): 631-636
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale