Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Doğu Anadolu Bölgesi’nde orta veya yüksek rakımda yaşayan hastalarda, patent duktus arteriyozusun karakteristiği ve transkateter kapatılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 431-439 | DOI: 10.5543/tkda.2019.20805

Doğu Anadolu Bölgesi’nde orta veya yüksek rakımda yaşayan hastalarda, patent duktus arteriyozusun karakteristiği ve transkateter kapatılması

Serdar Epçaçan1, Mustafa Orhan Bulut2, Yüksel Kaya3, Ilker Kemal Yücel2, Çayan Çakır4, Emrah Şişli5, Yemlihan Ceylan6, Ahmet Çelebi2
1TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, Van.
2TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr.Siyami Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye.
4TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Van, Türkiye.
5TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Van, Türkiye.
6Özel Lokman Hekim Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Van, Türkiye.

AMAÇ
Patent duktus arteriyozus (PDA) insidansı yüksek rakımda yaşayanlarda artmıştır. Bu hasta grubunda, duktus daha geniştir ve pulmoner hipertansiyon daha sıktır. Bu çalışmanın amacı, orta veya yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yaşayan olgularda, PDA’nın morfolojik ve hemodinamik özellikleri ile birlikte, farklı cihazlarla transkateter PDA kapatılmasının incelenmesidir.

YÖNTEMLER
Mayıs 2010 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında, 1600 metre rakımın üzerinde yaşayan ve izole PDA nedeni ile kalp kateterizasyonu uygulanmış 327 hasta geriye dönük olarak incelendi.

BULGULAR
Ortalama yaş 7.33±7.67 yıl idi ve hastaların %62.4’ü kızdı. Ortalama duktus çapı 3.74±2.14 mm idi. Olguların %57.8’inde pulmoner hipertansiyon mevcuttu. Hastaların 322’sine (%97.3) transkateter PDA kapama işlemi uygulanmıştı. Amplatzer duct occluder I en çok kullanılan cihazdı. Amplatzer vascular plug (AVP) II ve Amplatzer musküler ventriküler septal defekt occluder (AMVSDO) etiket dışı kullanılan cihazlardı. Hastaların çok büyük bir kısmında kapama işlemi sonrası pulmoner arter basıncında hızlı düşüş izlendi. İşlem sonrası nadir sayıda olguda geçici sol ventrikül disfonksiyonu gözlendi. İzlemde tüm olgularda pulmoner hipertansiyon geriledi ve sol ventrikül fonksiyonları ek tedavi gerektirmeksizin normale geldi.

SONUÇ
Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yaşayan olgularda transkateter PDA kapatılması yüksek başarı oranına sahiptir. Bu olgularda etiket dışı cihazların kullanılması gerekebilir. Pulmoner hipertansiyon sıklıkla görülür ancak işlem sonrası geriler. Transkateter PDA kapatılması sonrası geçici sol ventrikül disfonksiyonu nadiren bu hastalarda görülür ve ek tedavi gerektirmeden izlemde düzelir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek rakım, patent duktus arteriozus; pulmoner hipertansiyon; transkateter kapama.

Characteristics and transcatheter closure of patent ductus arteriosus in patients living at moderate to high altitude in Eastern Anatolia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serdar Epçaçan, Mustafa Orhan Bulut, Yüksel Kaya, Ilker Kemal Yücel, Çayan Çakır, Emrah Şişli, Yemlihan Ceylan, Ahmet Çelebi. Characteristics and transcatheter closure of patent ductus arteriosus in patients living at moderate to high altitude in Eastern Anatolia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 431-439

Sorumlu Yazar: Serdar Epçaçan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale