Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İDİYOPATİK VE SEKONDER VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ'Lİ HASTALARDA RADYOFREKANS KATETER ABLASYONU SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(3): 164-172

İDİYOPATİK VE SEKONDER VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ'Lİ HASTALARDA RADYOFREKANS KATETER ABLASYONU SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Kamil ADALET1, Fehmi MERCANOĞLU1, Mehmet MERİÇ1, Murat SEZER1, Önal ÖZSARUHAN1, Faruk ERZENGİN1
Istanbul Faculty of Medicine, Department ofCa rdiology, İstanbul, Turkey

Bu çalışmanı n amacı, idiyopatik ve sekonder ventriküler taşikardi (VT)'Ii hastalarda radyofrekans kateter abiasyon u (RFA) son uçları nlll karşılaştmlnıasıdır. Çalışma kapsanıma mononıoıfik VT'/i 66 hasta ( 11 kadın, 55 erkek; ort. yaş. 35.5±1 5.6 yıl, yaş aralığ ı 10-75 yıl) alındı. Kırk bir hastada idiyopatik (21 sağ ventrikül ç ıkış yolu taşikardisi, 20 sol ventrikültaşikardisi) ve 25 hastada sekonder VT (12 iskemik, 5 aritmojenik sağ ventrikiil displazisi, 3 dilale kardiyomiyopati, 1 hipertrafik kardiyomiyopati, 2 bu nd/e branch reentrant taşikardi, 1 mitral kapak prolapsusu, 1 post-operalif VT) söz konusu idi. Ortalama senıptom süreleri idiyapalik VT grubunda 73.1±77.5 ay ve sekonder VT grubunda 37.0±37.8 ay idi (p<0,03). Idiyapalik VT grubunda daha önce ortalama 2 .79±1 .54 antiari fmik ilaç, ve sekonder VT grubunda ise ortalama 3 .63±1 .6 ilaç etkisiz bulunmuştu. Primer başarı oranı idiyopatik VT grubunda %92.6 (38141 hasta) ve sekonder VT grubunda %80 (20125 hasta) idi. İşlem esnasında uygulanan akım sayıları, idiyopatik VT grubundaki hastalarda (5.1±5.8), sekonder VT grubuna göre (12.2±10.2) dalıa az idi (p=0.02). Total işlem süresi idiyopatik VT'de 1 14.5±43.0 dakika, sekonder VT'de 144.0±75.3 dak bulundu. Hiçbir hastada ciddi konıplikasyon oluşmadı. İdiyopatik VT grubundaki hastalara 28.3±19.3 ay, sekonder VT'Iiler ortalama 50.3±20.7 ay takip edildiler (p<0.01 ). Nüks oram idiyapalik VT'Iilerde %5.2 (2/38 hasta), sekonder VT gru bunda %50 (101 20 hasta) idi (p<0.05 ), bu suretle uzım süreli başarı o ram idiyopatik VT'de %90.2, sekonder VT'de %48 bulundu (p<0.01 ). Sekonder VT'Ii hasta grubunda (%36), idiyopatik VT'Iilere (%2.4) göre dalıa sı k olarak implante edilebilen kardiyoverter-defibrilatör (!CD) imp/ante edildi (p<0.05). Sonuç olarak, RFA işleminin her iki grupta da etkili ve emin bir metod olduğu , ancak idiyopatik VT'li grupta başarı şansmm daha çok, sekonder VT'Ii grupta nüks oranı nlll dalıa yüksek ve uzun süreli başarı ihtimalinin daha düşük olduğ u ve hastaların önemli bir bölümünde !CD implantasyonu gerekebi/eceği kanısma varıldı.

Anahtar Kelimeler: ablasyon, idiyopatik, sekonder, ventriküler taşikardi

Comparison of Results of Radiofrequency Catheter Ablation in Patients with Idiopathic and Secondary Ventricular Tachycardia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kamil ADALET, Fehmi MERCANOĞLU, Mehmet MERİÇ, Murat SEZER, Önal ÖZSARUHAN, Faruk ERZENGİN. Comparison of Results of Radiofrequency Catheter Ablation in Patients with Idiopathic and Secondary Ventricular Tachycardia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(3): 164-172
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale