Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kalp yetersizliği bulunan ejeksiyon fraksiyonu düşük hastalarda B1 adrenerjik reseptör ve sitokrom p450 2D6 enzimi genetik polimorfizmi sıklığı ve beta bloker tolerabilitesi üzerine etkisi: Beta GenTURK çalışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 457-465 | DOI: 10.5543/tkda.2016.10733

Kalp yetersizliği bulunan ejeksiyon fraksiyonu düşük hastalarda B1 adrenerjik reseptör ve sitokrom p450 2D6 enzimi genetik polimorfizmi sıklığı ve beta bloker tolerabilitesi üzerine etkisi: Beta GenTURK çalışması

Mehdi Zoghi1, Hakki Kaya2, Yuksel Cavusoglu3, Enbiya Aksakal4, Serafettin Demir5, Ceyhun Yucel6, Hasim Mutlu7, Oktay Ergene8, Mehmet Birhan Yilmaz2, On Behalf Of The Beta Genturk Study1
1Ege Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas,
3Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum
5Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Adana
6Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Adana
7İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
8Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, İzmir

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, ejeksiyon fraksiyonu düşük olup kalp yetersizliği (KY) bulunan hastalarda Arginine389Glycine (Arg389Gly) ve sitokrom p450 2D6*10 (Cyp2D6*10) polimorfizmi sıklıklarını belirlemek ve bu polimorfizmlerin beta bloker (BB) tedavisi yanıtına etkisini değerlendirmektir.

YÖNTEMLER
Ejeksiyon fraksiyonu düşük olup KY bulunan 206 hasta ve sağlıklı 90 kişilik kontrol grubu ileriye dönük olarak çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubunun tümünün, KY’li 206 hastanın ise 162’sinin Arg389Gly ve Cyp2D6*10 polimorfizmi için genotipleri, polimeraz zincir reaksiyon ve restriksiyon fragman uzunluk polimorfizmi analizi aracılığı ile belirlendi. Azalmış ejeksiyon fraksiyonlu KY’li hastalar ve sağlıklı kontroller Arg389Gly gen polimorfizmi açısından karşılaştırıldı. Ayrıca KY’li hastalar en yüksek BB hedef dozuna ulaşıp ulaşamamalarına göre iki gruba ayrıldı.

BULGULAR
Azalmış ejeksiyon fraksiyonlu KY’li hastalar ile sağlıklı kontroller arasında Arg389Gly polimorfizmi için genotip dağılım sıklıkları açısından yapılan karşılaştırmada CC ve GG genotipleri ile anlamlı ilişki gözlendi (p<0.001, OR=16, CI: 3.8–67.9 ve p<0.001, OR=0.3, CI: 0.2–0.6). En yüksek BB hedef dozuna ulaşan ve ulaşamayan hastaların ise Arg389Gly ve Cyp2D6*10 polimorfizmi için genotip sıklıkları benzerdir (sırasıyla, p=0.13, p=0.60).

SONUÇ
Bu seçilmiş Türk popülasyonunda Arg389Gly polimorfizmi sıklığı azalmış ejeksiyon fraksiyonlu KY’li hastalarda sağlıklı kontrol grubundan farklıdır. Ayrıca Arg389Gly ve Cyp2D6*10 polimorfizmi BB tolerabilitesi ile ilişkili değildir.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel kapasite, kalp yetersizliği, medikal uyum, sosyoekonomik durum.

Frequency of genetic polymorphism for adrenergic receptor beta and cytochrome p450 2D6 enzyme, and effects on tolerability of beta-blocker therapy in heart failure with reduced ejection fraction patients: The Beta GenTURK study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehdi Zoghi, Hakki Kaya, Yuksel Cavusoglu, Enbiya Aksakal, Serafettin Demir, Ceyhun Yucel, Hasim Mutlu, Oktay Ergene, Mehmet Birhan Yilmaz, On Behalf Of The Beta Genturk Study. Frequency of genetic polymorphism for adrenergic receptor beta and cytochrome p450 2D6 enzyme, and effects on tolerability of beta-blocker therapy in heart failure with reduced ejection fraction patients: The Beta GenTURK study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 457-465

Sorumlu Yazar: Hakki Kaya, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale