Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hipertansiyonlu hastada genel kardiyometabolik risk profili: Pan-Avrupa GOOD çalışmasının Türkiye kolunun sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 313-320

Hipertansiyonlu hastada genel kardiyometabolik risk profili: Pan-Avrupa GOOD çalışmasının Türkiye kolunun sonuçları

Giray Kabakcı1, Mustafa Aydın2, İbrahim Demir3, Cevat Kırma4, Filiz Özerkan5
1Kardiyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara – Türkiye.
2Kardiyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak – Türkiye
3Kardiyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya – Türkiye
4Kardiyoloji Bölümü, Kartal Lüti Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul – Türkiye.
5Kardiyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi, İzmir – Türkiye.

AMAÇ
Avrupa’da 12 ülkede erişkin hipertansif hastalarda kardiyometabolik risk profili ve kan basıncı (KB) kontrolünü araştıran GOOD çalışması kapsamında, Türk katılımcıların sonuçları değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
Avrupa genelinde yürütülen bu çalışmaya Türkiye’den toplam 218 hipertansif hasta (139 kadın, 79 erkek; ort. yaş 57.2±10.9) katıldı. Kan basıncı kontrolü (diyabetik olmayanlarda KB <140/90 mmHg, diyabetiklerde <130/80 mmHg) ve diabetes mellitus, metabolik sendrom, obezite, sedanter yaşam ve aterojenik dislipidemi gibi kardiyometabolik risk faktörlerinin varlığı 2003 ESH/ESC hipertansiyon tedavi kılavuzuna göre değerlendirildi.

BULGULAR
Ortalama 7.7±5.4 yıldır hipertansiyon tanısı almış olan hastaların sadece %21.6’sında KB kontrolü sağlanabilmişti. Sistolik ve diyastolik KB ortalamaları sırasıyla 144±21 mmHg ve 88±14 mmHg bulundu. Eşlik eden en sık hastalık tip 2 diabetes mellitus (66 hasta, %30.3) idi. Diyabetli hastalarda metabolik sendrom sıklığı diyabet olmayanlara göre anlamlı derecede daha fazlaydı (%78.8 ve %48, p<0.01). Kan basıncı kontrolünün sağlanamaması diyabetiklerde diyabetik olmayanlara göre daha belirgindi (sistolik KB için sırasıyla %77.3 ve %63.8; diyastolik KB için %84.9 ve %57.2). Hipertansif hastaların neredeyse yarısında aterojenik dislipidemi saptandı, fakat tüm grubun sadece %35.8’i lipit düşürücü ilaçlar ile tedavi görmekteydi.

SONUÇ
Türk hipertansif hastalarda, uygun tedavilere rağmen kötü KB kontrolü, metabolik sendrom ve diyabet ile birliktelik göstermektedir ve bu hastalarda dislipidemi tedavisi ihmal edilmektedir. Bu nedenle, KB kontrolünü iyileştirmek için kardiyovasküler risk faktörlerinin tedavisinde daha etkili önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, tip 2, dislipidemi, hipertansiyon/epidemiyoloji/tedavi; metabolik sendrom X; prevalans; Türkiye/epidemiyoloji

Global cardiometabolic risk profile in patients with hypertension: results from the Turkish arm of the pan-European GOOD survey

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Giray Kabakcı, Mustafa Aydın, İbrahim Demir, Cevat Kırma, Filiz Özerkan. Global cardiometabolic risk profile in patients with hypertension: results from the Turkish arm of the pan-European GOOD survey. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 313-320

Sorumlu Yazar: Giray Kabakcı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale