Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Derlemeler Ventriküler Aritmilerin Tedavisinde Amiodaron ve Sotalol'ün Yeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(1): 45-53

Derlemeler Ventriküler Aritmilerin Tedavisinde Amiodaron ve Sotalol'ün Yeri

Remzi KARAOĞUZ1, Muharrem GÜLDAL1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, Ankara

Malign ventriküler takiaritmilerin tedavisinde son yıllarda kateter ablasyonu, kardiyoverter defibrilatör implantasyonu gibi nonfarmakolojik yöntemler klinik uygulamaya girmişse de, antiaritmik ilaçlar tedavinin ana unsurunu oluşturmaktadır. Vaughan-Williams sınıflandırmasına göre 3. Grubu oluşturan antiaritmik ilaçlar, özellikle amiodaron ve sotalol ventriküler aritmili hastalarda aritmininin neden olduğu morbidite ve mortalitenin azaltılması amacıyla geniş kullanım alanı bulmuştur. Amiodaronun aksiyon potansiyel süresini uzatması yanısıra, kalsiyum ve sodyum kanallarını, alfa ve beta adrenerjik reseptörleri bloke edici etkisi de vardır. Çeşitli çalışmalarda amiodaronun aritminin tipine, şiddetine ve altta yatan kalp hastalığının özelliğine bağlı olmaksızın etkili bir antriaritmik olduğu ortaya konmuştur. Yürütülen kontrollü çalışmalar kullanım alanları konusunda daha geniş bilgiler sağlıyacaktır. Amiodaronun yan etkileri sık ortaya çıkmasına rağmen, çoğu tedavinin kesilmesini gerektirecek şiddette değildir. Sotalolün de 3. Grup etkinin yanısıra non-selektif beta bloker özelliği mevcuttur. Çeşitli aritmilerdeki olumlu etkisi miyokard iskemisini, katekolaminlerin aritmojenik etkisini azaltmasına ve direkt antiaritmik etkisine bağlı olduğu bildirilmektedir. Genelde iyi tolere edilen bir ilaçtır. Yan etkilerinin çoğu beta bloker özelliğine bağlıdır. İlacı kullanan hastaların proaritmi yönünden yakın izlenmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ventriküler aritmi, amiodaron. Sotalol

Reviews Therapeutic Use of Amiodaron and Sotalol in Ventricular Arrhythmias

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Remzi KARAOĞUZ, Muharrem GÜLDAL. Reviews Therapeutic Use of Amiodaron and Sotalol in Ventricular Arrhythmias. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(1): 45-53
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale