Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Tanısal ikilem; ventrikül fibrilasyonuyla ilişkili erken repolarizasyon sendromu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 68-70 | DOI: 10.5543/tkda.2014.07404

Tanısal ikilem; ventrikül fibrilasyonuyla ilişkili erken repolarizasyon sendromu

Yavuzer Koza, Zakir Lazoğlu, Kamuran Kalkan, Serdar Sevimli
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı,Erzurum,Türkiye

Erken repolarizasyon paterni olarak da isimlendirilen, QRS dalgasının inen kolunda çentiklenme ve ST segment yükselmesi ile karakterize olan J nokta yükselmesi 12 derivasyonlu EKG’de sıklıkla görülen bir bulgudur. Uzun yıllar boyunca iyi huylu olarak yorumlanan J noktası yükselmesinin, idiyopatik ventrikül fibrilasyonu (VF) patogenezinde kritik rolü olabileceği öne sürülmüştür. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, inferiyor ve inferolateral derivasyonlardaki erken repolarizasyon paterninin hayatı tehdit edici aritmilerle ilişkili olduğu gösterildi. Bu yazıda, yüzey elektrokardiyografisinde Tip 2 erken repolarizasyon paterni bulunan, yapısal kalp hastalığı olmayan, takibinde VF gelişen 52 yaşında bir erkek hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Aritmi, kardiyak/epidemiyoloji, kardiyak elektrofizyoloji; elektrokardiyografi; ventrikül fibrilasyonu/tedavi.

A diagnostic dilemma: early repolarization syndrome associated with ventricular fibrillation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yavuzer Koza, Zakir Lazoğlu, Kamuran Kalkan, Serdar Sevimli. A diagnostic dilemma: early repolarization syndrome associated with ventricular fibrillation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 68-70

Sorumlu Yazar: Yavuzer Koza, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale