Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Obstrüktif ve Nonobstrüktif Cor Triatriatum: İki Olgu Sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(6): 386-388

Obstrüktif ve Nonobstrüktif Cor Triatriatum: İki Olgu Sunumu

Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU1, Nazan ÖZBARLAS1, Sevcan ERDEM1, Hafize YALINIZ1, Orhan Kemal SALİH1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı ve Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Adana

Cor triatriatum sol atriyumun membranöz bir yap ı ile iki odacığa ayrılması ile karakterizedir. Proksimal odacık pulmoner venlerle bağlant ılı iken distal odacı k mitral kapak yoluyla sol ventrikiil ile bağlan tılıdır. Odacıklar arasında ki a çıkfığ lll ge nişliği fizyolojik bozukluklarlll ve klinik semptonılarm ortaya ç ı kması nda temel belirleyicidir. Bu makalede değişik klinik özellikleri olan iki cor triatriatum olgusunu sunuyoruz. Birinci olgu hastanemize biiyiinıe gerifiğ i ve çarp11111 yakınmaları ile başvuran 7 yaşmda erkek hastadır. Ekokardiyografi ile hastada obstriiktif tipte izole cor triatriatunı göriildii. Kalp katete rizasyomı ile hastada pulmoner venöz ve pulmoner arteriyel hipertansiyon belirlendi. Sol atriyum içindeki membran cerrahi yömenı ile çıkarıldı. İkinci olgu kalp yetersizliği semp tomları ile başvu ran 1 yaşı nda bir erkek çoc uktıı. Ekokardiyografiele perimembranöz VSD ile birlikte sol atriyumu iki ayrı odacığa ayıran nonobstrüktif membranöz yapı göriildii. Kalp kateterizasyommda orta miktarda soldan sağa sani ve hafif pulmoner hipertansiyon saptan dı. Hastaya VSD kapat ılması ameliyatı yapıldı ve aynı seansta sol atriyum içindeki membran çıkm ·ı/dı. Her iki hasta ameliyat sonrasmda sorunsuz olarak izlenmektedir. Bu olgu sımumları cor triatriatunıda semptom yelpazesi oldukça geniş olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Cortriatriatum, ekokardiyografi, konjenital kalp hastalığı

Obstructive and Nonobstructive Cor Triatriatum: Report of Two Cases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU, Nazan ÖZBARLAS, Sevcan ERDEM, Hafize YALINIZ, Orhan Kemal SALİH. Obstructive and Nonobstructive Cor Triatriatum: Report of Two Cases. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(6): 386-388
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale