Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Balon Mitral Valvotomi Sonrası Sol-Sağ Atriyal Shunt'ın Değerlendirilmesi: Bir Transözofageal Ekokardiyografi Çalışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 104-107

Balon Mitral Valvotomi Sonrası Sol-Sağ Atriyal Shunt'ın Değerlendirilmesi: Bir Transözofageal Ekokardiyografi Çalışması

Ahmet NARİN1, Atila EMRE1, İlhan ÖZTEKİN1, Gülşah TAYYARECİ1
İstanbul Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Bu çalışmanın amacı balon mitral valvotomi (BMV) sonucu oluşan sol-sağ atrial shuntların varlığını, derecesini ve zaman içerisindeki gelişimini değerlendirmektir. Bu maksatla 39 hasta transözofagial renkli Doppler ekokardiyografi (TÖE) ile tetkik edilmiştir. TÖE, 39 hastanın 9'una BMV'den sonra ilk 1-3 gün içerisinde (I. grup), 10'unda 1-1.5 ay sonra (II. grup), diğerlerine ise 4-32 (ortalama 18) ay sonra (son grup) uygulanmıştır. İlk grup hastaların tümünde, II. grup hastaların biri hariç diğerlerinde (% 90) fakat azalan oranlarda, son grup hastaların yalnız 2'sinde (% 10) atrial septal defekt (ASD) tespit edildi. Atrial septumu bütün olarak görülen 20 hastanın 5'inde ise (25) minimal derecede sol-sağ shunt akımı saptanmıştır. TÖE ile ASD bulunan hastaların % 35'inde ise transtorasik renkli Doppler ekokardiyografi (TTE) ile sol-sağ atrial shunt gözlenmiştir. Sonuç olarak TÖE ile sol-sağ shunt'ın daha güvenilir olarak saptandığı tesbit edilmiştir. BMV esnasında oluşan atrial sol-sağ shuntın, hastaların büyük bir kısmında 4-6 ay ve sonrasında kapandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Balon mitral valvotomi, transözofageal ekokardiyografi, septal defekt, transtorasik ekokardiyografi

Evaluation of Left-Right Shunting After Balloon Mitral Valvotomy: A Transoesophageal Echocardiographic Study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet NARİN, Atila EMRE, İlhan ÖZTEKİN, Gülşah TAYYARECİ. Evaluation of Left-Right Shunting After Balloon Mitral Valvotomy: A Transoesophageal Echocardiographic Study. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 104-107
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale