Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Atriyal septal defekt kapama cihazının polivinil alkol membranının spontan gecikmiş perforasyonuna bağlı yoğun soldan sağa şant [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 541-544 | DOI: 10.5543/tkda.2017.04640

Atriyal septal defekt kapama cihazının polivinil alkol membranının spontan gecikmiş perforasyonuna bağlı yoğun soldan sağa şant

Serdar Bozyel1, Tayfun Şahin2, Emir Dervis2, Müjdat Aktaş2, Hüseyin Şaşkın3
1Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,kocaeli, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli
3Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Kocaeli

Perkütan girişimle atriyal septal defektin (ASD) kapatılması cerrahiye seçenek olarak ortaya çıkmıştır. Polivinil alkol (PVA) ile kaplı iki nitinol diskten yapılmış 30-mm Cardia Ultrasept Septal oklüder (Cardia Inc, Eagan, MN, USA) cihazı ile perkütan yolla ASD kapatılma öyküsü olan 54 yaşında bir kadın hasta kararsız anjina pektoris tanısı ile hastanemize kabul edildi. Transtorasik ekokardiyografide cihazın içinden soldan sağa şant izlendi. Transözofajiyal ekokardiyografide (TÖE) ise cihazın orta bölümünden geçen soldan sağa geçişli önemli miktarda şant gösterildi. Hastaya koroner anjiyografi yapıldı ve sağ koroner ve sol ön inen koroner arterlerde ciddi darlık saptandı. Üç boyutlu TÖE’de nitinol çatı sağlam ve PVA membran üzerinde çok sayıda perforasyon görüldü. Hastanın koroner arter baypas greft ameliyatı ile birlikte ASD kapama cihazı çıkarıldı ve ASD perikardiyal yama ile tekrar kapatıldı. Ameliyat sırasındaki incelemede, cihazın doğru bir şekilde yerleştirildiği cihazın çatısının tamamen sağlam olduğu ve çatı etrafındaki eksik endotelizasyon ile sağ ve sol disklerin tamamen kaybolduğu görüldü. İşlemcilerin bu nadir görülen komplikasyonun farkında olmaları ve Cardia cihaz yerleştirilen tüm hastaları tekrar muayene etmeleri ve uzun süre düzenli izlemeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal oklüder, perforasyon, polivinil alkol membran.

A massive left-to-right shunt due to delayed spontaneous perforation of polyvinyl alcohol membrane of atrial septal occluder

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serdar Bozyel, Tayfun Şahin, Emir Dervis, Müjdat Aktaş, Hüseyin Şaşkın. A massive left-to-right shunt due to delayed spontaneous perforation of polyvinyl alcohol membrane of atrial septal occluder. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 541-544

Sorumlu Yazar: Serdar Bozyel, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale