Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Olgu Bildirileri Tek Koroner Arter: Olgu Sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(9): 647-651

Olgu Bildirileri Tek Koroner Arter: Olgu Sunumu

Özhan GÖLDELİ1, Özer BADAK1, Önder KIRIMLI1, Özgür ASLAN1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalt, lzmir

Anjiyografik serilerde koroner arter anomalileri % 0.6 - % 1.6 arasmda bildirilmektedir. Tek koroner arter, koroner arterierin nadir görülen bir anamalisi olup, aortik arkustan tek koroner ostiyunıla sadece bir koroner arter çtkmaktadtr. Tek koroner arter onomalisi toplunıda % 0.024 - % 0.044 arasmda bulumııaktadtr. Burada, koroner anj iyografi ile darttk saptamııayan tek koroner arter olgusu ve anjiyografik özellikleri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, koroner arter anomalisi, tek koroner arter

Case Reports Single Coronary Artery: A Case Report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özhan GÖLDELİ, Özer BADAK, Önder KIRIMLI, Özgür ASLAN. Case Reports Single Coronary Artery: A Case Report. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(9): 647-651
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale