Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol internal mamaryan arterde (LIMA) yan dal sıklığı ve yan dal varlığının LIMA akım hızına etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 366-369

Sol internal mamaryan arterde (LIMA) yan dal sıklığı ve yan dal varlığının LIMA akım hızına etkisi

Serdar Biçeroğlu1, Mustafa Karaca1, Ahmet Yıldız2, Müge Ildızlı-demirbaş1, Hasan Yılmaz1
1Özel Atakalp Kalp Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir
2Özel Gazi Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir

AMAÇ
Koroner arter baypas cerrahisinde greft amacıyla sık kullanılan sol internal mamaryan arterde (LIMA) yan dalların anastomoz öncesi kapatılması, cerrahi sonrası çalmaya bağlı miyokard iskemisini engellemek için son derece önemlidir. Bu çalışmada, koroner baypas cerrahisi geçirmiş hastalarda LIMA’da yan dal varlığının ne kadar sıklıkta görüldüğü, yan dalı olan ve olmayan LİMA’lar arasında TIMI kare sayısı açısından fark olup olmadığı araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya koroner baypas cerrahisi geçirdikten sonra yakınmaları nedeniyle koroner anjiyografi ile incelenen 38 hasta (27 erkek, 11 kadın) alındı. Tüm hastalarda sol ön inen arter revaskülarizasyonu için LIMA grefti kullanılmıştı. Koroner anjiyografi cerrahiden sonra ortalama dördüncü yılda yapıldı. Bütün hastaların koroner anjiyografi görüntüleri incelenerek LIMA yan dal sıklığı saptandı ve LIMA akımları için TIMI kare sayıları hesaplandı.

BULGULAR
Yedi hastada (%18.4) LIMA’da yan dal saptandı. LIMA’da yan dalı olan ve olmayan hastalarda TIMI kare sayısı ortalaması sırasıyla 27.3±3.4 ve 15.7±2.3 bulundu (p<0.0001). Bütün hastalarda açık olan yan dal 1/3 proksimal LIMA seviyesindeydi. Yan dal çapı LIMA gövde çapı ile aynı (3.1±0.2 mm) bulundu. Miyokard perfüzyon sintigrafisi ile incelenen 14 hastanın altısında anterior iskemi saptandı. Bu hastaların üçü (3/10, %30) yan dal olmayan, üçü de yan dalı açık olan (3/4, %75) gruptandı.

SONUÇ
Sol internal mamaryan arter yan dal varlığında miyokard iskemisini değerlendirmede LIMA akım hızı yol gösterici olabilir ve bunun objektif değerlendirilmesi için TIMI kare sayısı kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, koroner arter baypas, iskemi, mamaryan arterler/patoloji; mikrodolaşım

The Incidance of Side Branch on Left Internal Mammary Artery (LIMA) and The Effect of Side Branch on Flow Rate

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serdar Biçeroğlu, Mustafa Karaca, Ahmet Yıldız, Müge Ildızlı-demirbaş, Hasan Yılmaz. The Incidance of Side Branch on Left Internal Mammary Artery (LIMA) and The Effect of Side Branch on Flow Rate. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 366-369

Sorumlu Yazar: Serdar Biçeroğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale