Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kalp hızı türbülansının peri-infarktüs dönemde sol ventrikül disfonksiyonu ve prognoz açısından öngördürücü değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(5): 273-277

Kalp hızı türbülansının peri-infarktüs dönemde sol ventrikül disfonksiyonu ve prognoz açısından öngördürücü değeri

Kenan Yalta, Ahmet Yılmaz, Okan Turgut, Birhan Yılmaz, Alim Erdem, Can Yontar, İzzet Tandoğan
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas

AMAÇ
Bu çalışmada, ST-segment yükselmeli miyokard infarktüslü (STEMI) hastalarda kalp hızı türbülansı (KHT) ile sol ventrikül sistolik disfonksiyonu arasındaki ilişki araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya STEMI ile başvuran ardışık 50 hasta alındı. Yatışta trombolitik tedavi uygulandıktan 24 saat sonra hastalar transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirildi. Hastalar, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun (EF) düşük (<%55) veya normal (≥%55) olmasına göre iki grupta incelendi. Grup 1’de 25 hasta (ort. yaş 48±9), grup 2’de 25 hasta (ort. yaş 52±9) vardı. Transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirme sonrasında tüm hastalara 24 saatlik Holter monitörizasyonu uygulanarak, buradan elde edilen verilerden KHT’ye ait iki parametre, erken akselerasyonu gösteren türbülans başlangıcı ve geç deselerasyonu gösteren türbülans eğimi hesaplandı.

BULGULAR
Grup 1’deki hastalarda ortalama türbülans başlangıç değeri anlamlı derecede yüksek (%0.74±1.82 ve -%2.35±1.48, p<0.05), sol ventrikül EF’si anlamlı derecede düşük (%39.1±6.7 ve %57.2±5.3, p<0.05) bulundu. Holter izleme ve ekokardiyografik değerlendirmeye ait diğer veriler iki grup arasında anlamlı farklılık göstermedi (p>0.05). Akut sol ventrikül sistolik disfonksiyonunu öngörmede (EF <%55) türbülans başlangıcına ait anormal değerlerin (≥%0) duyarlılık ve özgüllüğü %88 bulundu (p<0.05).

SONUÇ
Akut STEMI'de, bozulmuş türbülans başlangıç değeri, sol ventrikül sistolik disfonksiyonunu ve prognozu öngörmede yararlı bir parametre olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Echocardiography, electrocardiography, heart rate; myocardial infarction; prognosis; ventricular dysfunction, left; ventricular premature complexes/physiopathology

The predictive value of heart rate turbulence for ventricular systolic dysfunction and prognosis in the peri-infarction period

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kenan Yalta, Ahmet Yılmaz, Okan Turgut, Birhan Yılmaz, Alim Erdem, Can Yontar, İzzet Tandoğan. The predictive value of heart rate turbulence for ventricular systolic dysfunction and prognosis in the peri-infarction period. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(5): 273-277

Sorumlu Yazar: Kenan Yalta, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale