ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 45 (1)
Cilt: 45  Sayı: 1 - Ocak 2017
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Dilek Ural
Sayfa VII

EDITÖRYAL YORUM
2.
Avrupa Kardiyoloji Derneği 2016 Atriyum Fibrilasyonu Kılavuzu: Yeni ne var?
2016 European Society of Cardiology Guidelines on Atrial Fibrillation: What is new?
Murat Özdemir
PMID: 28106013  doi: 10.5543/tkda.2016.47270  Sayfalar 1 - 4

3.
Atriyal fibrilasyon kriyoablasyonunda “Küresel düşünüp yerel davranmak”
“Thinking globally acting locally” in cryoballoon-based atrial fibrillation ablation
Burak Hünük
PMID: 28106014  doi: 10.5543/tkda.2017.36374  Sayfalar 5 - 8
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.
Patent foramen ovale olan hastalarda ortalama trombosit hacmi ve iskemik inme arasındaki ilişki
Relationship between mean platelet volume and ischemic stroke in patients with patent foramen ovale
Nermin Bayar, Selçuk Küçükseymen, Zehra Erkal, Ramazan Güven, Erkan Köklü, Çağın Mustafa Üreyen, Şakir Arslan
PMID: 28106015  doi: 10.5543/tkda.2016.17971  Sayfalar 9 - 15

5.
Kapak hastalığı dışı atriyum fibrilasyonu olan hastaların başvuru anındaki durumları ve verilen tedavilerin cinsiyete göre farklılıkları: RAMSES çalışması bulguları
Gender-related differences in presentation and treatment of patients with non-valvular atrial fibrillation: results from RAMSES study
Volkan Doğan, Özcan Başaran, Osman Beton, Mehmet Tekinalp, Ahmet Çağrı Aykan, Ezgi Kalaycıoğlu, İsmail Bolat, Onur Taşar, Özgen Şafak, Macit Kalçık, Cevat Kırma, Murat Biteker
PMID: 28106016  doi: 10.5543/tkda.2016.89894  Sayfalar 16 - 25

6.
Kriyobalon kateter ablasyonu uygulanan hastalarda serum osteopontin seviyeleri ile atriyum fibrilasyonu nüksü arasındaki ilişki
Relationship between serum osteopontin level and atrial fibrillation recurrence in patients undergoing cryoballoon catheter ablation
Hacı Murat Güneş, Gamze Babur Güler, Ekrem Güler, Gültekin Günhan Demir, Filiz Kızılırmak Yılmaz, Mehmet Onur Omaygenç, Ayşe İstanbullu Tosun, Taylan Akgün, Bilal Boztosun, Fethi Kılıçarslan
PMID: 28106017  doi: 10.5543/tkda.2016.21855  Sayfalar 26 - 32

7.
Nöral aracılı senkop tedavisinde kardiyonöroablasyon: Mevcut literatürün gözden geçirilmesi
Cardioneuroablation in the treatment of neurally mediated reflex syncope: a review of the current literature
Tolga Aksu, Tümer Erdem Güler, Serdar Bozyel, Kazım Serhan Özcan, Kıvanç Yalın, Ferit Onur Mutluer
PMID: 28106018  doi: 10.5543/tkda.2016.55250  Sayfalar 33 - 41

8.
Kriyobalon ile atriyum fibrilasyonu ablasyonu yapılan Türk kohortunda pulmoner ven anatomisi ve varyasyonları
Pulmonary vein anatomy and its variations in a Turkish atrial fibrillation cohort undergoing cryoballoon-based catheter ablation
Duygu Kocyigit, Kadri Murat Gürses, Muhammed Ulvi Yalçın, Gamze Türk, Banu Evranos, Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Tuncay Hazırolan, Kudret Aytemir
PMID: 28106019  doi: 10.5543/tkda.2016.12080  Sayfalar 42 - 48

9.
Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi blokerleri ve kardiyovasküler sonuçları: Randomize klinik çalışmaların meta-analizi
Renin-angiotensin-aldosterone system blockers and cardiovascular outcomes: a meta-analysis of randomized clinical trials
Pınar Kızılırmak, Yağız Üresin, Oktay Özdemir, Burçak Kılıçkıran Avcı, Lale Tokgözoğlu, Zeki Öngen
PMID: 28106020  doi: 10.5543/tkda.2016.78006  Sayfalar 49 - 66

OLGU BILDIRISI
10.
Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopati için endokardiyal septal ablasyon
Endocardial septal ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy
Tolga Aksu, Tümer Erdem Güler, Kıvanç Yalın, Şükriye Ebru Gölcük, Kazım Serhan Özcan
PMID: 28106021  doi: 10.5543/tkda.2016.43569  Sayfalar 67 - 72

11.
Kronik hemodiyaliz uygulanan hastalarda komplike sol taraf enfektif endokarditi: Olgu sunumu
Complicated left-sided infective endocarditis in chronic hemodialysis patients: a case report
Öykü Gülmez, Mehtap Aydın
PMID: 28106022  doi: 10.5543/tkda.2016.44449  Sayfalar 73 - 76

12.
Kabuki sendromu olan bir olguda atriyal septal defektin robotik cerrahi ile kapatılması
Robotic surgery for atrial septal defect closure in a case of Kabuki syndrome
Burak Onan, Ünal Aydın, Zeynep Kahraman, İhsan Bakır
PMID: 28106023  doi: 10.5543/tkda.2016.84554  Sayfalar 77 - 81

13.
Prematüre yenidoğanda 2: 1 atriyoventriküler blok ve konjestif kalp yetersizliğinin nadir bir nedeni: Hipokalsemi
A rare cause of 2: 1 atrioventricular block and congestive heart failure in preterm infants: Hypocalcemia
Emine Azak, Hatice Tatar Aksoy, Handan Ünsal, İbrahim İlker Çetin
PMID: 28106024  doi: 10.5543/tkda.2016.82453  Sayfalar 82 - 84

14.
Dilate kardiyomiyopati ile ortaya çıkan olan Wolf-Parkinson-White sendromu ile ilişkili musküler septal anevrizma; İki olgu sunumu
Aneurysm of the muscular septum associated with Wolf-Parkinson-White syndrome presenting as dilated cardiomyopathy; A report of two cases
Vehbi Doğan, İlker Ertuğrul, Şeyma Kayalı, Utku Arman Örün, Selmin Karademir
PMID: 28106025  doi: 10.5543/tkda.2016.44038  Sayfalar 85 - 88

15.
Aynı anda aynı taraftaki ana iliyak arter darlığına stent yerleştirilmesi ve transfemoral aort kapak replasmanı
Successful simultaneous ipsilateral stenting of common iliac artery stenosis and transfemoral aortic valve replacement
Abdullah Nabi Aslan, Hacı Ahmet Kasapkara, Serkan Sivri, Murat Can Güney, Engin Bozkurt
PMID: 28106026  doi: 10.5543/tkda.2016.14825  Sayfalar 89 - 93

DERLEME
16.
Hipertansiyon tedavisinde kullanılan tüm diüretikler aynı değildir
All diuretics used in the treatment of hypertension are not the same
Serkan Asil, Enver Atalar
PMID: 28106027  doi: 10.5543/tkda.2016.93137  Sayfalar 94 - 101

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
17.
Genç bir hastada kuadriküspit aortik kapağa bağlı ileri aort yetersizliği
Severe aortic regurgitation due to quadricuspid aortic valve in a young patient
Mehmet Demir, Ahmet Yıldırım, Burcu Çavlan
PMID: 28106028  doi: 10.5543/tkda.2016.45894  Sayfa 102
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

18.
Gerçek zamanlı üç boyutlu ekokardiyografi ile anuloplasti halkası üzerindeki pannusun preoperatif değerlendirilmesi
Preoperative evaluation of a pannus over an annuloplasty ring with live/real-time three-dimensional echocardiography
Tolga Sinan Güvenç, Mert İlker Hayıroğlu, Cevdet Uğur Koçoğulları, İlyas Kayacıoğlu, Mehmet Eren
PMID: 28106029  doi: 10.5543/tkda.2016.79360  Sayfa 103
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

19.
Kalsifiye trombozlu posterolateral psödoanevrizmanın eşlik ettiği sol ventrikül arka duvar rüptürü
Left ventricular posterior wall rupture contained by posterolateral pseudoaneurysm with calcified thrombus
Nazmi Gültekin, Sadiye Deniz Özsoy, İsmail Haberal, Mehmet Ali Yeşiltaş, Nursema Gürel, Emine Küçükateş
PMID: 28106030  doi: 10.5543/tkda.2016.94020  Sayfa 104
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

20.
Ventiküler taşikardiyle başvuran hastada dev posterolateral duvar psödoanevrizma
A giant posterolateral wall pseudoaneurysm presenting with ventricular tachycardia
Ahmet Güner, Çağatay Önal, Mert Evlice, Mehmet Çelik, Mustafa Akçakoyun
PMID: 28106031  doi: 10.5543/tkda.2016.47227  Sayfa 105
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
21.
Kararlı koroner arter hastalarında kalp hızı türbülansı ile koroner arter hastalığının ciddiyeti arasındaki ilişki
Heart rate turbulence in patients with stable coronary artery disease and its relationship with the severity of the disease
Ekrem Şahan, Suzan Şahan
PMID: 28106032  doi: 10.5543/tkda.2016.69206  Sayfa 106
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Authors’ reply
Authors’ reply
Onur Baydar, Veysel Oktay, Ümit Yaşar Sinan, Uğur Coşkun, Ahmet Yıldız, Okay Abacı, Tevfik Gürmen, İnci Furatlı
PMID: 28106033  Sayfa 107
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
23.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 108
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi