TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 44 (8)
Cilt: 44  Sayı: 8 - Aralık 2016
EDITÖRYAL YORUM
1.
TAKTİK’e göre akut kalp yetersizliğindeki taktiklerimiz nelerdir?
What are our tactics for acute heart failure according to TAKTIK?
İlke Sipahi
PMID: 28045407  doi: 10.5543/tkda.2016.80224  Sayfalar 623 - 624
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
2016 Avrupa ve Amerika Kalp Yetersizliği Kılavuz Güncellemeleri: Yenilikler, benzerlikler, farklılıklar ve netlik kazanmamış konular
2016 ESC and ACC/AHA/HFSA heart failure guideline updates: Changes, similarities, differences, and unresolved isssues
İbrahim Sarı, Yüksel Çavuşoğlu, Ahmet Temizhan, Mehmet Birhan Yılmaz, Mehmet Eren
PMID: 28045408  doi: 10.5543/tkda.2016.00532  Sayfalar 625 - 636
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Türkiye akut kalp yetersizliği tanı ve tedavi anketi: TAKTİK çalışması
Turkish registry for diagnosis and treatment of acute heart failure: TAKTIK study
Mehmet Eren, Mehdi Zoghi, Mustafa Tuncer, Yüksel Çavuşoğlu, Recep Demirbağ, Mahmut Şahin, Osman Akın Serdar, Ersel Onrat, Haşim Mutlu, Dursun Dursunoğlu, Mehmet Birhan Yılmaz, Ahmet Temizhan, Diğer Taktik Araştırmacıları
PMID: 28045409  doi: 10.5543/tkda.2016.07572  Sayfalar 637 - 646

4.
Kronik tam tıkanma lezyonlarının everolimus salgılayan “bioresorbable vascular scaffold” ile tedavisinin bir yıllık takipte klinik ve anjiyografik sonuçları
Clinical and angiographic outcomes at more than 1 year after treatment of chronic total occlusions with the everolimus-eluting bioresorbable vascular scaffold
Aylin Hatice Yamac, Abdulkadir Yıldız, Meherrem Nasifov, Ahmet Tastan, Nemat Bashirov, Omer Goktekin
PMID: 28045410  doi: 10.5543/tkda.2016.21774  Sayfalar 647 - 655

5.
Aort Yetersizliği veya Darlığı Olan Hastaların Koroner Arter Çaplarının Karşılaştırılması
Comparison of coronary artery dimensions in patients with chronic aortic regurgitation or stenosis
Hamza Sunman, Mehmet Erat, Kadriye Gayretli Yayla, Engin Algül, Mehmet Aytürk, Lale Dinç Asarcıklı, Murat Bilgin, Tolga Çimen, Ahmet Akyel, Sadık Açıkel, Mehmet Doğan, Ekrem Yeter
PMID: 28045411  doi: 10.5543/tkda.2016.25852  Sayfalar 656 - 662

6.
Edwards Sapien 3 kapakla yapılan transkateter aort kapak implantasyonu: Türkiye’deki ilk deneyimler
Transcatheter aortic valve implantation with the Edwards Sapien 3 valve: First experiences in Turkey
Abdullah Nabi Aslan, Serdal Baştuğ, Hacı Ahmet Kasapkara, Hüseyin Ayhan, Hakan Süygün, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Nihal Akar Bayram, Emine Bilen, Engin Bozkurt
PMID: 28045412  doi: 10.5543/tkda.2016.66168  Sayfalar 663 - 669

7.
Vitamin D düzeyi sistolik kalp yetersizliği olan hastalarda kardiyak resenkronizasyon tedavisine yanıtı öngörmektedir
Vitamin D levels predict the response to cardiac resynchronization therapy in patients with systolic heart failure
Hamza Sunman, Adem Özkan, Hikmet Yorgun, Uğur Canpolat, Naresh Maharjan, Serkan Asil, Ergün Barış Kaya, Tülin Bayrak, Lale Tokgözoğlu, Asuman Özkara, Kudret Aytemir, Ali Oto
PMID: 28045413  doi: 10.5543/tkda.2016.28848  Sayfalar 670 - 676

8.
Tek başına biküspit aort kapak hastalarında sol atriyum mekanik işlevleri ve atriyal ileti zamanlarının değerlendirilmesi
Evaluation of left atrial mechanical function and atrial conduction abnormalities in patients with isolated bicuspid aortic valve
Arif Arısoy, Kadriye Memiç, Selami Demirelli, Kayıhan Karaman, Fatih Altunkaş, Metin Karayakalı, Yusuf Karavelioğlu, Ataç Çelik
PMID: 28045414  doi: 10.5543/tkda.2016.13704  Sayfalar 677 - 683

OLGU BILDIRISI
9.
Femoral arter psödoanevrizmasının eş zamanlı olarak artere balon tıkaması uygulanarak perkütan trombin enjeksiyonu ile tedavisi; Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Percutaneous thrombin injection treatment of a femoral artery pseudoaneurysm with simultaneous arterial balloon occlusion: Case report and review of the literature
Onur Ergun, Pinar Celtikci, Idil Gunes Tatar, Metin Yilmaz, Baki Hekimoglu
PMID: 28045415  doi: 10.5543/tkda.2016.03063  Sayfalar 684 - 689

10.
Subakut subklavyen arter tromboembolisinin ikili antiembolik filtre koruması altında reolitik trombektomi ile başarılı tedavisi
Rheolytic thrombectomy of subacute subclavian artery thromboembolism with double antiembolic filter protection
Ertan Vuruşkan, Erhan Saraçoğlu
PMID: 28045416  doi: 10.5543/tkda.2016.05626  Sayfalar 690 - 693

11.
Transfemoral koroner balon anjiyoplastisi sonrası kompleks bölgesel ağrı sendromu
Complex regional pain syndrome after transfemoral coronary balloon angioplasty
Rohan Pravinbhai Parikh, Pradeep Deshmukh
PMID: 28045417  doi: 10.5543/tkda.2016.96507  Sayfalar 694 - 696

12.
Bir erişkinde primer aort koarktasyonuyla ilişkili istmus anevrizması
Primary coarctation-related isthmus aneurysm in an adult
Jose María González-santos, María Elena Arnáiz-garcía, María José Dalmau-sorlí, Javier Rodríguez-collado, Javier López Rodríguez
PMID: 28045418  doi: 10.5543/tkda.2016.26796  Sayfalar 697 - 699

13.
Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanda kopan umbilikal ven kateterinin perkütan çıkarılması
Successful percutaneous removal of broken umbilical vein catheter in a very low-birth-weight preterm infant
Atalay Demirel, Gulsah Guven, Fusun Okan, Arda Saygılı
PMID: 28045419  doi: 10.5543/tkda.2016.49376  Sayfalar 700 - 702

14.
Sağ arkus aorta ve kısmi pulmoner venöz dönüş anomalisine eşlik eden trakeal bronş bulunan olgu
A case of tracheal bronchus associated with right aortic arch and partial anomalous pulmonary venous connection
Vehbı DOGAN, İlker Ertuğrul, Yasemin Taşcı Yıldız, Utku Arman Örün, Selmin Karademir
PMID: 28045420  doi: 10.5543/tkda.2016.83903  Sayfalar 703 - 705

GÖRÜŞ
15.
Kardiyovasküler hastalıklar ve taşıt sürücülüğü: Türk Kardiyoloji Derneği Görüşü 2016
Cardiovascular diseases and vehicle driving: The proposal of Turkish Society of Cardiology 2016
Mahmut Şahin, Önder Öztürk, Metin Çoksevim
PMID: 28045421  doi: 10.5543/tkda.2016.69492  Sayfalar 706 - 714
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Tek ventriküllü bir hastada yanlış tanı konmuş akut miyokart enfarktüsü olgusu
A misdiagnosed acute myocardial infarction case in a single-ventricle patient
Abdullah Nabi Aslan, Hakan Süygün, Engin Bozkurt
PMID: 28045422  doi: 10.5543/tkda.2016.44467  Sayfa 715
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
Yarık posterior mitral kapak yaprakçığı: Mitral regürjitasyondan kuşkulanılmayan bir olgu
Cleft posterior mitral valve leaflet: An unsuspected case of mitral regurgitation
Alejandro Quijada-fumero, Celestino Hernández-garcía, Antonio Trugeda-padilla
PMID: 28045423  doi: 10.5543/tkda.2016.42815  Sayfa 716
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
Sol üst lob parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisine bağlı pulmoner hipertansiyon
Pulmonary hypertension due to left upper lobe partial anomalous pulmonary venous return
Semi Öztürk, Muhsin Kalyoncuoğlu, Gündüz Durmuş, Adem Topçu, Mehmet Can
PMID: 28045424  doi: 10.5543/tkda.2016.59845  Sayfa 717
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

OLGU BILDIRISI
19.
Korkunç bir birliktelik ile başvuran servikal adenokarsinom: Dev bir kardiyak kitle, kardiyak tamponad ve pulmoner emboli
Cervical adenocarcinoma presenting with a terrible combination: a giant cardiac mass, cardiac tamponade and pulmonary embolism
Muhammed Keskin, Mert İlker Hayıroğlu, Taha Keskin, Emir Renda, Ahmet Ekmekçi
PMID: 28045425  doi: 10.5543/tkda.2016.80552  Sayfa 718
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

DIĞER YAZILAR
20.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 719
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale