TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 43 (7)
Cilt: 43  Sayı: 7 - Ekim 2015
EDITÖRYAL YORUM
1.
Kalp hızı türbülansı, kararlı koroner arter hastalığı ve yaygınlığını değerlendirmede kullanılabilir mi?
Heart rate turbulence, can be used to assess of stable coronary artery disease and its severity?
Sabri Demircan
PMID: 26536981  doi: 10.5543/tkda.2015.83461  Sayfalar 589 - 590
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Gilbert sendromlu hastalarda artmış bilirubin düzeyinin kardiyovasküler hastalıklardan koruyucu etkisi
Protective effect of elevated bilirubin levels on cardiovascular disease in patients with Gilbert syndrome
Emre Gürel, Mustafa Kürşat Tigen
PMID: 26536982  doi: 10.5543/tkda.2015.14868  Sayfalar 591 - 593
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Kararlı koroner arter hastalarında kalp hızı türbülansı ile koroner arter hastalığının ciddiyeti arasındaki ilişki
Heart rate turbulence in patients with stable coronary artery disease and its relationship with the severity of the disease
Onur Baydar, Veysel Oktay, Ümit Yaşar Sinan, Uğur Coşkun, Ahmet Yıldız, Okay Abacı, Tevfik Gürmen, İnci Fıratlı
PMID: 26536983  doi: 10.5543/tkda.2015.53496  Sayfalar 594 - 598

4.
Gilbert sendromlu hastalarda aort sertliğinin değerlendirilmesi: Artmış bilirubin düzeyinin koruyucu etkisi
Evaluation of aortic stiffness in Gilbert syndrome patients: a protective effect of elevated bilirubin levels
Süleyman Yüce, Erkan Cüre, Yüksel Çiçek, Medine Cumhur Cüre, Arif Yılmaz, Bayram Kızılkaya
PMID: 26536984  doi: 10.5543/tkda.2015.44457  Sayfalar 599 - 606

5.
“Incessant” supraventriküler taşikardili kritik yenidoğan ve süt çocuklarında flekainid kullanımı
The use of flecainide in critical neonates and infants with incessant supraventricular tachycardias
Yakup Ergul, Isa Ozyilmaz, Murat Saygi, Hasan Tahsin Tola, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu
PMID: 26536985  doi: 10.5543/tkda.2015.30759  Sayfalar 607 - 612

6.
Primer perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda eritrosit dağılım genişliği ile kontrast madde nefropatisi arasındaki ilişki
Relationship between red cell distribution width and contrast-induced nephropathy in patients who underwent primary percutaneous coronary intervention
Dursun Çayan Akkoyun, Aydın Akyüz, Ömer Kurt, Bülent Bilir, Şeref Alpsoy, Niyazi Güler
PMID: 26536986  doi: 10.5543/tkda.2015.37941  Sayfalar 613 - 620

7.
Epikardiyal adipoz dokunun P dalga ve QT dispersiyonu ile ilişkisi
The relationship between epicardial adipose tissue and P wave and QT dispersions
Yüksel Çiçek, Sıtkı Doğan, Murtaza Emre Durakoğlugil, Akif Serhat Balcıoğlu, Turan Erdoğan, Ömer Şatıroğlu, Zakir Karadağ, Hakan Duman, Mehmet Bostan
PMID: 26536987  doi: 10.5543/tkda.2015.47598  Sayfalar 621 - 629

8.
Koroner arter baypas cerrahisinde radiyal arter grefti kullanılan hastalarda ameliyat sonrası dönemde brakiyal ve ulnar arterlerde meydana gelen akım ve çap değişikliklerinin incelenmesi
Evaluation of post-operative flow and diameter changes in brachial and ulnar arteries in coronary artery bypass surgery patients in which the radial artery was used as a graft
Mehmet Işık, Tahir Yüksek, Yüksel Dereli, Niyazi Görmüş, Kadir Durgut, Osman Koç
PMID: 26536988  doi: 10.5543/tkda.2015.62679  Sayfalar 630 - 636

OLGU BILDIRISI
9.
Dirençli spontan koroner arter spazmı
Resistant spontaneous coronary artery spasm
Kudret Keskin, Alparslan Şahin, Süleyman Sezai Yıldız, Gökhan Aksan
PMID: 26536989  doi: 10.5543/tkda.2015.67763  Sayfalar 637 - 639

10.
Ventriküler septal defekt onarımı sonrası geç dönemde gelişen çift odacıklı sağ ventrikül
Late development of double-chambered right ventricle after repair of a ventricular septal defect
Onur Işık, Muhammet Akyüz, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay
PMID: 26536990  doi: 10.5543/tkda.2015.50870  Sayfalar 640 - 643

11.
Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi bulunan tek yumurta ikizi kız kardeşler ve birinde ısrarcı sol üst vena kava sendromu ile komplike ICD implantasyonu
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in monozygotic twin sisters, and persistent left superior vena cava in one complicating implantation of ICD
Mehmet Ali Astarcıoğlu, Mehmet Yaymacı, Taner Şen, Celal Kilit, Basri Amasyalı
PMID: 26536991  doi: 10.5543/tkda.2015.38959  Sayfalar 644 - 647

12.
Zakkum zehirlenmesine bağlı olarak gelişen Mobitz tip II atriyoventriküler bloklu olgunun digoksin-spesifik Fab antikoru ile başarılı tedavisi
A case of Mobitz type II atrioventricular block due to Nerium oleander poisoning successfully managed with digoxin-specific Fab antibody fragments
Mustafa Adem Tatlısu, Elif İjlal Çekirdekçi, Şükrü Akyüz, Zekeriya Nurkalem
PMID: 26536992  doi: 10.5543/tkda.2015.65848  Sayfalar 648 - 650

13.
ProStar cihazı başarısızlığı nedeniyle femoral arterin trombüs ile tam tıkanmasıyla komplike olan transkateter aortik kapak yerleştirilmesi olgusu
A case of transcatheter aortic valve implantation complication with total femoral artery thrombosis due to failure of the ProStar device
İsa Öner Yüksel, Erkan Koklu, Sakir Arslan, Goksel Cagirci, Selcuk Kucukseymen
PMID: 26536993  doi: 10.5543/tkda.2015.47650  Sayfalar 651 - 654

14.
Volumetric and functional assessment of a left ventricular aneurysm from a single acquisition by three-dimensional speckle-tracking echocardiography (from the MAGYAR-Path Study)
Attila Nemes, Péter Domsik, Anita Kalapos, Gyula Szántó, Tamás Forster
PMID: 26536994  doi: 10.5543/tkda.2015.78079  Sayfalar 655 - 658

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Total anormal pulmoner venöz dönüşün nadir bir varyasyonu
A rare variation in drainage of total anomalous pulmonary venous return
Alper Hazım Gürsu, Birgül Varan, Murat Özkan
PMID: 26536995  doi: 10.5543/tkda.2015.18234  Sayfa 659
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

16.
Akut pulmoner emboli hastasında foramen ovale açıklığına takılmış trombüsün antikoagülasyon ile başarılı tedavisi
Successful treatment with anticoagulant therapy of a thrombus trapped in a patent foramen ovale in a patient with acute pulmonary embolism
Mehmet Doğan, Mehmet Erat, Hamza Sunman, Ekrem Yeter
PMID: 26536996  doi: 10.5543/tkda.2015.43247  Sayfa 660
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
Geçici iskemik atakla ortaya çıkan aort kapağı papiller fibroelastomu
Aortic valve papillary fibroelastoma presenting as transient ischemic attack
Murat Çap, Emrah Acar, Mehmet Yanartaş, Elnur Alizade
PMID: 26536997  doi: 10.5543/tkda.2015.72002  Sayfa 661
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
18.
Evolution™ elektrot çıkarma sisteminin dikkat edilmesi gereken özellikleri: Kontrolsüz kol-gücü güç değildir!
Noteworthy Properties of Evolution™ Lead Extraction System: Uncontrolled Hand-Power is Not Power!
Uğur Canpolat, Kudret Aytemir
PMID: 26536998  doi: 10.5543/tkda.2015.99904  Sayfalar 662 - 663

19.
What about pleiotropic modifiers of preprocedural pro-inflammatory and pro-oxidant milieu in patients undergoing drug eluting stent implantation?
Uğur Canpolat
PMID: 26536999  doi: 10.5543/tkda.2015.85055  Sayfalar 663 - 664

DIĞER YAZILAR
20.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications

Sayfalar 665 - 666
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale