TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 42 (5)
Cilt: 42  Sayı: 5 - Temmuz 2014
ARAŞTIRMA
1.
Koroner arter baypas cerrahisi sonrası gelişen atriyum fibrilasyonu patogenezinde iskemi reperfüzyon hasarı sonucu oluşan oksidatif stresin rolü
The effect of oxidative stress related with ischemia-reperfusion damage on the pathogenesis of atrial fibrillation developing after coronary artery bypass graft surgery
Veysel Oktay, Onur Baydar, Umit Yasar Sinan, Cuneyt Kocas, Okay Abaci, Ahmet Yildiz, Zerrin Yigit, Cenk Eray Yildiz, Alican Hatemi, Gurkan Cetin, Aysem Kaya
PMID: 25080946  doi: 10.5543/tkda.2014.84032  Sayfalar 419 - 425

2.
Editöryal Yorum - Ameliyat sonrası atriyum fibrilasyonu ve oksidatif stres
Editorial - Postoperative atrial fibrillation and oxidative stress
Dursun Aras, Özcan Özeke
PMID: 25080947  doi: 10.5543/tkda.2014.60804  Sayfalar 426 - 428
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Karotis arter stentleme işleminin iki yılllık sonuçları
Two-year results of carotid artery stenting
Şakir Arslan, Erkan Köklü, İsa Öner Yüksel, Göksel Çağırcı, Nermin Bayar, Akar Yılmaz, Görkem Kuş, Nurgül Yılmaz, Yasemin Biçer Gömceli, Bekir Erol
PMID: 25080948  doi: 10.5543/tkda.2014.36825  Sayfalar 429 - 434

4.
Endotel fonksiyonu bozukluğu ile kalp damar hastalığı risk faktörleri ve koroner arter hastalığı yaygınlığı ve ciddiyeti arasındaki ilişki
Relationship between endothelial dysfunction and cardiovascular risk factors and the extent and severity of coronary artery disease
Hilal Kurtoğlu Gümüşel, Alp Burak Çatakoğlu, Özlem Yıldırımtürk, Selen Yurdakul, Funda Helvacıoğlu, Murat Ziyrek, Ruken Hanavdeloğulları, Vedat Aytekin, Saide Aytekin
PMID: 25080949  doi: 10.5543/tkda.2014.72798  Sayfalar 435 - 443

5.
Atriyoventriküler nodal reenteran taşikardili hastalarda radyofrekans kateter ablasyonu ile atriyoventriküler düğümün yavaş yolağının yakılmasının kalp fonksiyonları üzerine etkisinin araştırılması: Bir benek takip ekokardiyografi çalışması
Assessment of the influence of radiofrequency catheter ablation of the slow pathway of the atrioventricular node on cardiac function in patients with atrioventricular nodal reentrant tachycardia: a speckle tracking echocardiography study
Mustafa Yıldız, Ahmet Çağrı Aykan, Can Yücel Karabay, Beytullah Çakal, Sinem Çakal, Gönenç Kocabay, Gökhan Kahveci, Alparslan Şahin, Mehmet Özkan
PMID: 25080950  doi: 10.5543/tkda.2014.77905  Sayfalar 444 - 449

6.
Tip 2 diyabetli hastalarda epikart yağ yastıkçığı ile endotel fonksiyon bozukluğunun ilişkisi
The relationship between epicardial adipose tissue and endothelial dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus
Ahmet Çelik, Mustafa Topuz, Yavuz Gözükara, Ahmet Gündeş, Emrah Yeşil, Didem Ovla, İsmail Türkay Özcan
PMID: 25080951  doi: 10.5543/tkda.2014.72772  Sayfalar 450 - 455

7.
Koroner arter fistüllerinin anjiyografik özellikleri
Angiographic characteristics of coronary artery fistulas
Cemal Tuncer, Beyhan Eryonucu, Talantbek Batyraliev, Mustafa Gokce, Remzi Yilmaz, Murat Akkoyun, Gürkan Acar
PMID: 25080952  doi: 10.5543/tkda.2014.66281  Sayfalar 456 - 460

OLGU BILDIRISI
8.
Klaritromisin kullanımı sonrası akut koroner sendrom görülmesi: Literatürdeki ilk olgu
Acute coronary syndrome secondary to clarithromycin: the first case and review of the literature
Murat Bilgin, Ahmet Akyel, Mehmet Doğan, Hamza Sunman, Ekrem Yeter
PMID: 25080953  doi: 10.5543/tkda.2014.92891  Sayfalar 461 - 463

9.
Normal koroner arterler ile birlikte sol ventrikülün inferoapikal divertikülü
Left ventricular inferoapical diverticulum associated with normal coronary arteries
Hüseyin Göksülük, Özgür Ulaş Özcan, Çağlar Uzun, Sibel Turhan, Eralp Tutar
PMID: 25080954  doi: 10.5543/tkda.2014.63832  Sayfalar 464 - 466

10.
Protez Kalp Kapağı Trombüsü Kökenli Koroner Emboli Vaka Serisi
A case series of prosthetic heart valve thrombosis-derived coronary embolism
Süleyman Karakoyun, Mustafa Ozan Gürsoy, Macit Kalçık, Mahmut Yesin, Mehmet Özkan
PMID: 25080955  doi: 10.5543/tkda.2014.05031  Sayfalar 467 - 471

11.
Miyokart enfarktüsünü taklit eden nadir bir göğüs ağrısı sebebi
A rare cause of chest pain mimicking myocardial infarction
Kudret Keskin, Murat Başkurt, Faruk Aktürk, Cenk Conbayır
PMID: 25080956  doi: 10.5543/tkda.2014.27163  Sayfalar 472 - 474

12.
Ana koroner arter trombüsünün koroner içi trombolitik uygulaması ile başarılı tedavisi
Successful management of left main coronary artery thrombus with intracoronary thrombolysis
Ufuk Gürkan, Mustafa Adem Tatlısu, Emre Aruğaslan, Osman Bolca
PMID: 25080957  doi: 10.5543/tkda.2014.93213  Sayfalar 475 - 477

13.
Mekanik triküspit protez kapak trombozunun seri floroskopi klavuzluğunda düşük doz doku plazminojen aktivatörünün çok yavaş infüzyonu ile tedavisi
A serial fluoroscopy-guided thrombolytic therapy of a mechanical tricuspid prosthetic valve thrombosis with low-dose and ultra-slow infusion of tissue-type plasminogen activator
Macit Kalcik, Ozan Mustafa Gürsoy, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Mehmet Özkan
PMID: 25080958  doi: 10.5543/tkda.2014.09804  Sayfalar 478 - 481

DERLEME
14.
Kronik böbrek yetersizliği bulunan hastalarda antitrombosit ilaçların etkinliği ve emniyeti
Efficacy and safety of antiplatelet drugs in patients with chronic kidney disease
İbrahim Yıldız, Pınar Özmen Yıldız, Oben Döven
PMID: 25080959  doi: 10.5543/tkda.2014.08838  Sayfalar 482 - 490

NASIL YAPALIM?
15.
Genç erişkinlerde yarışmalı sporlar öncesi kalp hastalığı yönünden tarama nasıl yapılmalıdır?
How to perform the cardiac preparticipation screening in competitive young athletes?
Mustafa Yıldız
PMID: 25080960  doi: 10.5543/tkda.2014.06947  Sayfalar 491 - 493
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Sağ pulmoner artere embolize olan atriyal septal oklüder cihazının perkütan başarılı çıkarılması
Angiographic demonstration of percutaneous retrieval of an interatrial septal occluder device embolized into the right pulmonary artery
Uğur Arslantaş, Mehmet Emin Kalkan, Yunus Emiroğlu, Bilal Boztosun, Mustafa Akçakoyun
PMID: 25080961  doi: 10.5543/tkda.2014.71636  Sayfa 494
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
İnfrakardiyak total pulmoner venöz dönüş anomalili izomerizm olgusu: BT anjiyografi ile ekstrakardiyak venöz anomalilerin gösterilmesi
A case of isomerism with infracardiac total abnormal pulmonary venous connection: demonstration of extracardiac venous anomalies by CT angiography
Göksel Açar, Serdar Fidan, Yasa Kaynar Topal, Zulal Alnur Uslu, Macit Kalcık
PMID: 25080962  doi: 10.5543/tkda.2014.70740  Sayfa 495
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Kalp kaynaklı tromboembolinin nadir bir nedeni olarak dejenere olmuş mitral biyoprotez kapak trombozu
Degenerated bioprosthetic mitral valve thrombosis as a rare cause of cardiac source of thromboembolism
Macit Kalcik, Ozan Mustafa Gürsoy, Cengiz Köksal, Mehmet Özkan
PMID: 25080963  doi: 10.5543/tkda.2014.92604  Sayfa 496
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

OLGU BILDIRISI
19.
Çok uzun dönem dayanıklılık gösteren Hancock II porsin biyoprotez kapağın gerçek zamanlı üç boyutlu transözofajiyal ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Very long-term durability of Hancock II porcine bioprosthesis on mitral position evaluation with real-time three-dimensional transesophageal echocardiography
Cüneyt Toprak, Mehmet Özkan, Macit Kalçık, Sinan Cerşit, Mehmet Altuğ Tuncer
PMID: 25080964  doi: 10.5543/tkda.2014.57418  Sayfa 497
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
20.
Kum saati aort ve dev koroner arter birlikteliği
A co-anomaly: hourglass-like aorta and giant coronary arteries
Mehmet Ata Akıl, Mehmet Zihni Bilik, Halit Acet, Faruk Ertaş, Abdülkadir Yıldız
PMID: 25080965  doi: 10.5543/tkda.2014.09158  Sayfa 498
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

DIĞER YAZILAR
21.
Uzman Yanıtları / Renal denervasyonun hipertansiyon tedavisinde yeri var mıdır?
Answers of Specialist
Ertan Ural
PMID: 25115025  Sayfa 499
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Uzman Yanıtları / Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Answers of Specialist
Ertan Ural
Sayfa 500
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale