TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 42 (4)
Cilt: 42  Sayı: 4 - Haziran 2014
ARAŞTIRMA
1.
Akut miyokart enfarktüsüne bağlı kötü klinik sonlanımı öngörmede basit bir anjiyografik endeks
A simple angiographic index to predict adverse clinical outcome associated with acute myocardial infarction
Mustafa Tarık Ağaç, Süret Ağaç, Levent Korkmaz, Hakan Erkan, Turhan Turan, Hüseyin Bektaş, Ali Rıza Akyüz, Mustafa Çetin, Şükrü Çelik
PMID: 24899474  doi: 10.5543/tkda.2014.02154  Sayfalar 321 - 329

2.
Editöryal Yorum: Akut miyokart enfarktüslü hastalarda anjiyografik skorlama sistemleri
Editorial: Angiographic scoring systems in patients with acute myocardial infarction
Gülten Taçoy
PMID: 24899475  doi: 10.5543/tkda.2014.14265  Sayfalar 330 - 331
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Koroner arter ile sol ventrikül arasındaki mikrofistüllerin sıklığı ve klinik özellikleri: Tek merkez deneyimi
Prevalence and clinical features of microfistulas between the coronary artery and left ventricle: single-center experience
Mehmet Doğan, Hamza Sunman, Ahmet Akyel, Tolga Çimen, Murat Bilgin, Tolgahan Efe, Mehmet Erat, Bahtiyar Aralov, Kadriye Gayretli Yayla, Mehmet Aytürk, Sadık Açıkel, Ekrem Yeter
PMID: 24899476  doi: 10.5543/tkda.2014.25936  Sayfalar 332 - 338

4.
Hipertansif hastalarda valsartan/amlodipin tek tablet kombinasyonunun etkinlik ve güvenliliği (PEAK LOW)
Efficacy and safety of valsartan/amlodipine single-pill combination in patients with essential hypertension (PEAK LOW)
Pınar Kızılırmak, İdilhan Ar, Barış İlerigelen
PMID: 24899477  doi: 10.5543/tkda.2014.04206  Sayfalar 339 - 348

5.
Sol ventrikül kontraktil fonksiyonlarının değerlendirilmesinde equilibrium radyonüklid ventrikülografi, ekokardiyografi ve miyokart perfüzyon gated SPECT görüntülemenin karşılaştırılması
Comparison of gated myocardial perfusion SPECT, echocardiography and equilibrium radionuclide ventriculography in the evaluation of left ventricle contractility
Filiz Hatipoğlu, Zeynep Burak, Özgür Ömür
PMID: 24899478  doi: 10.5543/tkda.2014.74150  Sayfalar 349 - 357

6.
Prehipertansiyonda epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ile kan basıncı düzeyleri arasındakı ilişki
Relation between epicardial adipose tissue thickness and blood pressure levels in prehypertension
Osman Turak, Fırat Özcan, Uğur Canpolat, Mehmet A Mendi, Fatih Öksüz, Özcan Özeke, Derya Tok, Kumral Çağlı, Dursun Aras, Sinan Aydoğdu
PMID: 24899479  doi: 10.5543/tkda.2014.35477  Sayfalar 358 - 364

7.
Prehipertansiyon ve epikardiyal yağ dokusu kalınlığı arasındaki ilişki
Association between prehypertension and epicardial adipose tissue thickness
Serpil Eroğlu
PMID: 24899480  doi: 10.5543/tkda.2014.47037  Sayfalar 365 - 367
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Kronik hemodiyaliz uygulanan hastalarda karotis arter darlığı sıklığının belirlenmesi ve ekokardiyografik değişkenlerle ilişkisinin araştırılması
Prevalence of severe carotid artery stenosis and its association with echocardiographic parameters in maintenance hemodialysis patients
Mustafa Mücahit Balcı, Kevser Gülcihan Balcı, Alper Kırkpantur, Mutlu Gülbay, Samet Yılmaz, Ramazan Akdemir
PMID: 24899481  doi: 10.5543/tkda.2014.76846  Sayfalar 368 - 376

OLGU BILDIRISI
9.
Mide adenokarsinomunun ilk klinik bulgusu olarak kalp tamponadı: Nadir bir durum
Cardiac tamponade as the first clinical sign of gastric adenocarcinoma: a rare condition
Arif Arısoy, Kadriye Memiç, Yusuf Karavelioğlu, Fatma Şen
PMID: 24899482  doi: 10.5543/tkda.2014.24892  Sayfalar 377 - 379

10.
Hızla gerileyen bir miyokart içi hematom olgusu
Rapid retraction of a post-infarction intramyocardial dissecting hematoma
Ebru Özpelit, Özer Badak, Mehmet Emre Özpelit, Ömer Kozan
PMID: 24899483  doi: 10.5543/tkda.2014.43896  Sayfalar 380 - 383

11.
İnnominat arter tıkanmasına bağlı subklavyen çalma-karotis geri kazanma fenomeni: Doppler ultrasonografi, dijital subtraksiyon anjiyografi bulguları ve damar içi yolla tedavisi
Subclavian steal-carotid recovery phenomenon due to innominate artery occlusion: Doppler ultrasound and digital subtraction angiography findings and endovascular treatment
Erdem Birgi, Onur Ergun, Hasan Ali Durmaz, Evren Özçınar, Işık Conkbayır
PMID: 24899484  doi: 10.5543/tkda.2014.56168  Sayfalar 384 - 388

12.
Pulmoner hipertansiyonun nadir bir sebebi: Takayasu arteritine bağlı iki taraflı pulmoner arter tutulumu ve pulmoner arter stent restenozu
A rare cause of pulmonary hypertension: bilateral pulmonary artery involvement and stent restenosis due to Takayasu arteritis
Gülten Taçoy, Adnan Abacı, Baran Önal, Şeminur Haznedaroğlu, Ramazan Akdemir
PMID: 24899485  doi: 10.5543/tkda.2014.98371  Sayfalar 389 - 394

13.
İnferiyor miyokart enfarktüsü sonrası sol ön inen koroner arterde miyokart köprüleşmesinin kaybolması
Disappearance of myocardial bridging of the left anterior descending coronary artery after inferior myocardial infarction
Bekir Serhat Yıldız, Fatma Esin, Yusuf Izzettin Alihanoğlu, Ismail Doğu Kılıç, Harun Evrengül
PMID: 24899486  doi: 10.5543/tkda.2014.72829  Sayfalar 395 - 398

14.
Sol pulmoner arterin tek taraflı yokluğu ile birlikte patent duktus arteriyozus ve kesintili inferior vena kava
Unilateral absence of the left pulmonary artery with patent ductus arteriosus and interrupted inferior vena cava
Burçak Kılıçkıran Avcı, Bilgehan Karadağ, Hasan Tüzün, Zeki Öngen
PMID: 24899487  doi: 10.5543/tkda.2014.71363  Sayfalar 399 - 402

DERLEME
15.
Kardiyovasküler tıp yayınlarında 2013 yılında yalnız nicelikte artış
Cardiovascular publications in 2013 in Turkey advanced in quantity alone
Altan Onat
PMID: 24899488  doi: 10.5543/tkda.2014.92596  Sayfalar 403 - 409

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Ventriküler erken vurunun sebep olduğu PR aralığında uzama: İlginç elektrokardiyogram
PR interval prolongation induced by ventricular extrasystole: an interesting electrocardiogram
Arzu Kalayci, Taylan Akgun, Can Yucel Karabay, Cevat Kırma
PMID: 24899489  doi: 10.5543/tkda.2014.07266  Sayfa 410
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Miksamatöz dejenerasyonda nadir bir durum: Kalbin dört kapağının tümünde olan prolapsuslu bir olgu
A case with prolapse of all four cardiac valves: a rare condition in myxomatous degeneration
Mehmet Mustafa Tabakcı, Cüneyt Toprak, Göksel Açar, Macit Kalçık, Anıl Avcı
PMID: 24899490  doi: 10.5543/tkda.2014.17636  Sayfa 411
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
Stent içi daralmanın tedavisinde kayan balonu sabitleme yöntemi - Kılavuz kateter içinde balon şaftını sıkıştırmak
Stabilization of a slipping balloon during the treatment of in-stent severe restenosis - anchoring the balloon shaft in the guiding catheter
Ali Rıza Akyüz, Levent Korkmaz
PMID: 24899491  doi: 10.5543/tkda.2014.20915  Sayfa 412
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Isolated thrombus like-mass in a patient with multiple myeloma
Murat Akkoyun, İdris Ardıç, Ozan Balakan, Mustafa Saygın Deniz, Gürkan Acar
PMID: 24899492  doi: 10.5543/tkda.2014.20915  Sayfa 413
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Bentall ameliyatı sonrası kardiyojenik şoka neden olan dev para-aortik hematom ve psödoanevrizma
Cardiogenic shock caused by huge para-aortic hematoma and pseudoaneurysm after Bentall operation
Hamza Sunman, Mehmet Erat, Mehmet Doğan, Ekrem Yeter
PMID: 24899493  doi: 10.5543/tkda.2014.26925  Sayfa 414
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
21.
Nötrofil lenfosit oranı daha yaygın, ciddi, kompleks koroner arter hastalığı ve miyokart perfüzyonunda bozulma ile ilişkilidir
Nötrofil lenfosit oranı daha yaygın, ciddi, kompleks koroner arter hastalığı ve miyokart perfüzyonunda bozulma ile ilişkilidir
Ekrem Şahan, Suzan Polat
PMID: 24899494  doi: 10.5543/tkda.2014.87036  Sayfa 415

22.
Yazarın yanıtı
Authors’ reply
Aslı Tanındı, Aycan Fahri Erkan, Berkay Ekici, Aslıhan Alhan, Hasan Fehmi Töre
PMID: 24899495  Sayfa 416
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NASIL YAPALIM?
23.
Uzman Yanıtları - ICD uygulanmış hastalarda elektriksel fırtına tedavisi
Answers of Specialist - Treatment of electrical storm in patients with ICD's
Bülent ÖZİN
Sayfa 417
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
24.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comments on Cardiology Publications
Ertan Ural
Sayfa 418
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale