TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 42 (2)
Cilt: 42  Sayı: 2 - Mart 2014
ARAŞTIRMA
1.
Nötrofil lenfosit oranı daha yaygın, ciddi, kompleks koroner arter hastalığı ve miyokart perfüzyonunda bozulma ile ilişkilidir
Neutrophil to lymphocyte ratio is associated with more extensive, severe and complex coronary artery disease and impaired myocardial perfusion
Aslı Tanındı, Aycan Fahri Erkan, Berkay Ekici, Aslıhan Alhan, Hasan Fehmi Töre
PMID: 24643143  doi: 10.5543/tkda.2014.18949  Sayfalar 125 - 130

2.
İnferiyor ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda miyokart performans indeksiyle triküspit halkası düzleminin sistolik yer değiştirmesinin birlikteliği, her birinin tek başına kullanımına göre daha iyi bir öngördürücü müdür?
Is combined myocardial performance index and tricuspid annular plane systolic excursion a better predictive estimator than each of them alone in patients with inferior ST-elevation myocardial infarction?
Hamlet Grigori Hayrapetyan, Karlen Grigori Adamyan, Inna Arshavir Arakelyan
PMID: 24643144  doi: 10.5543/tkda.2014.81961  Sayfalar 131 - 138

3.
Farklı yoğunluklarda klasik barok ve heavy metal müzikle işitsel uyarı sırasında kalbin otonom regülasyonu
Cardiac autonomic regulation during exposure to auditory stimulation with classical baroque or heavy metal music of different intensities
Joice A T Amaral, Marcela L Nogueira, Adriano L Roque, Heraldo L Guida, Luiz Carlos De Abreu, Rodrigo Daminello Raimundo, Luiz Carlos M Vanderlei, Vivian L Ribeiro, Celso Ferreira, Vitor E Valenti
PMID: 24643145  doi: 10.5543/tkda.2014.39000  Sayfalar 139 - 146

4.
Tavşan karotis arterlerinde yapılan anastomozlarda bosentanın intima hiperplazisi üzerine olan etkisi
Effect of bosentan on intimal hyperplasia of carotid artery anastomoses in rabbits
Artan Jahollari, Anar Emrahov, Murat Tavlaşoğlu, Mustafa Kürklüoğlu, Mehmet Ali Şahin, Adem Güler, Ertuğrul Özal, Mehmet Arslan
PMID: 24643146  doi: 10.5543/tkda.2014.13463  Sayfalar 147 - 153

5.
Eisenmenger sendromlu çocuklarda P dalgası ve QT intervali dispersiyon analizi
P-wave and QT interval dispersion analysis in children with Eisenmenger syndrome
İbrahim Ece, Abdurrahman Üner, Şevket Ballı, Mehmet Burhan Oflaz, Ayşe Esin Kibar, Ertan Sal
PMID: 24643147  doi: 10.5543/tkda.2014.68704  Sayfalar 154 - 160

6.
Dilate kardiyomiyopatili çocuklarda kalp içi trombüs
Intracardiac thrombus in children with dilated cardiomyopathy
Ahmet İrdem, Osman Başpınar, Mehmet Kervancıoğlu, Metin Kılınç
PMID: 24643148  doi: 10.5543/tkda.2014.81593  Sayfalar 161 - 167

OLGU BILDIRISI
7.
Dev koroner-odacık fistülünün perkütan tedavisi
Percutaneous treatment of huge congenital coronary-cameral fistula
Serdar Demir, Ahmet Guler, Zulal Alnur Uslu, Cevat Kırma
PMID: 24643149  doi: 10.5543/tkda.2014.05021  Sayfalar 168 - 173

8.
Pulmoner sekestrasyonun Onyx ile embolizasyonu: Farklı bir uygulama
Embolization of pulmonary sequestration with Onyx: an unusual application
Alper Hazım Gürsu, Fatih Boyvat, Birgül Varan, İlkay Erdoğan
PMID: 24643150  doi: 10.5543/tkda.2014.09365  Sayfalar 174 - 177

9.
Wolff-Parkinson-White sendromu zemininde gelişen atriyum fibrilasyonunun nadir bir prezentasyonu: Taşikardiye bağlı kardiyomiyopati
A rare manifestation of atrial fibrillation in the presence of Wolff-Parkinson-White syndrome: tachycardia-induced cardiomyopathy
Aleks Değirmencioğu, Gültekin Karakuş, Erkan Baysal, Ertuğrul Zencirci, Nazmiye Çakmak
PMID: 24643151  doi: 10.5543/tkda.2014.69812  Sayfalar 178 - 181

10.
Meckel-Gruber sendromlu bir fetüste sol atriyum izomerizmi ve heterotaksi sendromunun antenatal tanısı
Antenatal diagnosis of left atrial isomerism and heterotaxy syndrome in fetus with Meckel-Gruber syndrome
Seçil Kurtulmuş, Savaş Demirpençe, Deniz Can Öztekin, Altuğ Koç, Vedide Tavlı
PMID: 24643152  doi: 10.5543/tkda.2014.71173  Sayfalar 182 - 185

11.
İdiyopatik pulmoner arter hipertansiyonu olan bir süt çocuğunda atipik sunum: Perikart tamponadı
Atypical presentation of an infant with idiopathic pulmonary arterial hypertension: pericardial tamponade
Murat Saygı, Öykü Tosun, Yakup Ergül, Ender Ödemiş
PMID: 24643153  doi: 10.5543/tkda.2014.30161  Sayfalar 186 - 189

12.
Ventrikül septumu normal çift çıkışlı sağ ventrikül
Double outlet right ventricle with intact ventricular septum
Senem Özgür, Özben Ceylan, Vehbi Doğan, Utku Arman Örün
PMID: 24643154  doi: 10.5543/tkda.2014.84589  Sayfalar 190 - 193

DERLEME
13.
Arter kan gazlarının yorumlanması
Interpretation of arterial blood gases
Gülbin Aygencel
PMID: 24643155  doi: 10.5543/tkda.2014.29499  Sayfalar 194 - 202

14.
Almanac 2013: novel non-coronary cardiac interventions
Pascal Meier, Olaf Franzen, Alexandra Lansky
PMID: 24643156  doi: 10.1136/heartjnl-2013-304430  Sayfalar 203 - 215

NASIL YAPALIM?
15.
Sağ ventrikül işlevini ekokardiyografi ile nasıl değerlendirelim?
How to assess right ventricular function with echocardiography?
Bahar Pirat
PMID: 24643157  doi: 10.5543/tkda.2014.50432  Sayfalar 216 - 219
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Kord yırtığına benzeyen mitral kapak perforasyonu
Mitral valve perforation mimicking chordal rupture
Vefik M Yazicioglu, Yeliz Guler, Gokhan Kahveci, Cevat Kirma
PMID: 24643158  doi: 10.5543/tkda.2014.58630  Sayfa 220
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
Tek koroner arter anomalisinde Takayusu arteriti ile ilişkili sol ana koroner arter darlığı
Takayasu’s arteritis with left main stem stenosis of single coronary artery
Özcan Özeke, Levent Mavioglu, Cagatay Ertan, Ufuk Mungan, Mehmet Ali Özatik
PMID: 24643159  doi: 10.5543/tkda.2014.95142  Sayfa 221
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Sol ventrikül anevrizma cerrahisi sonrası çıkan aortada dev psödoanevrizma
Giant pseudoaneurysm of the ascending aorta after left ventricular aneurysm surgery
Eftal Murat Bakirci, Hakan Duman, Husnu Degirmenci, Enbiya Aksakal
PMID: 24643160  doi: 10.5543/tkda.2014.99248  Sayfa 222
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Epikardiyal yerleşimli aksesuar yolun orta kardiyak ven yoluyla kateter ablasyonu
Catheter ablation of an epicardial accessory pathway via the middle cardiac vein
Serkan Topaloglu, Dursun Aras, Ozcan Ozeke, Serkan Cay
PMID: 24643161  doi: 10.5543/tkda.2014.54882  Sayfa 223
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

20.
Koroner anjiyografi için konvansiyonel olmayan bir yol
Unconventional route for performing coronary angiography
Santosh Kumar Sinha, Umeshwar Pandey, Chandramohan Verma, Varun Kumar, Manoj Godara
PMID: 24643162  doi: 10.5543/tkda.2014.75606  Sayfa 224
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
21.
Uzman Yanıtları / Primer perkütan koroner girişimlerde trombüs aspirasyonu kimlere yapilmalidir?
Answers of Specialist
Tevfik Gürmen
Sayfa 225
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Uzman Yazıları / Kardiyolojide Gündem ve Yorumlar
Answers of Specialist
Ertan Ural
Sayfa 226
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale