TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 41 (4)
Cilt: 41  Sayı: 4 - Haziran 2013
EDITÖRYAL YORUM
1.
Avrupa Kardiyoloji Derneği akut ST yükselmeli miyokart enfarktüsü kılavuzu neler getirdi?
What is new in European Society of Cardiology ST elevation myocardial infarction guideline?
Aylin Yıldırır
PMID: 23760111  doi: 10.5543/tkda.2013.23434  Sayfalar 271 - 274

ARAŞTIRMA
2.
Akut koroner sendromlu hastalarda serum gama-glutamiltransferaz düzeyi ve aterosklerozun yaygınlığı
Serum gamma-glutamyltransferase and the burden of atherosclerosis in patients with acute coronary syndrome
Mustafa Duran, Onur Kadir Uysal, Yücel Yılmaz, Özgür Günebakmaz, Hüseyin Arınç, Ramazan Topsakal, Namık Kemal Eryol, Ali Ergin, Abdurrahman Oğuzhan, Mehmet Güngör Kaya
PMID: 23760112  doi: 10.5543/tkda.2013.99896  Sayfalar 275 - 281

3.
Editöryal Yorum: Serum gama-glutamiltransferaz aktivitesi ve akut koroner sendrom
Editorial: Serum gamma-glutamyltransferase activity and acute coronary syndromes
Hüseyin Bozbaş
PMID: 23760113  doi: 10.5543/tkda.2013.73930  Sayfalar 282 - 283
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Akut koroner sendromlu genç hastalarda nötrofil lenfosit oranının değerlendirilmesi
Serum gamma-glutamyltransferase and the burden of atherosclerosis in patients with acute coronary syndrome
Serkan Öztürk, Alim Erdem, Mehmet Fatih Özlü, Selim Ayhan, Kemalettin Erdem, Mehmet Özyaşar, Yusuf Aslantaş, Mehmet Yazıcı
PMID: 23760114  doi: 10.5543/tkda.2013.00344  Sayfalar 284 - 289

5.
Kardiyak sendrom X’li hastalarda serum pentraksin-3 düzeyi artmıştır
The serum pentraxin-3 is elevated in patients with cardiac syndrome X
Eyüp Büyükkaya, Mehmet Fatih Karakaş, Mustafa Kurt, Sedat Motor, Adnan Burak Akcay, Şule Büyükkaya, Esra Karakaş, Nihat Şen
PMID: 23760115  doi: 10.5543/tkda.2013.20025  Sayfalar 290 - 295

6.
Editöryal Yorum: Artmış serum pentraxin-3 seviyeleri: Yeni bir kardiyovasküler belirteç
Editorial: Increased serum pentraxin-3 levels; a novel cardiovascular marker
Ercan Varol
PMID: 23760116  doi: 10.5543/tkda.2013.59422  Sayfalar 296 - 298
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Atriyum fibrilasyonu tedavisinde kriyobalon tekniği ile pulmoner ven izolasyonu: Tek merkez deneyimi
Pulmonary vein isolation with the cryoballoon technique in atrial fibrillation treatment: single centre experience
Ali Oto, Kudret Aytemir, Uğur Canpolat, Uğur Karakulak, Banu Evranos, Levent Şahiner, Sercan Okutucu, Ergün Barış Kaya, Lale Tokgözoğlu, Giray Kabakcı
PMID: 23760117  doi: 10.5543/tkda.2013.37096  Sayfalar 299 - 309

8.
Duktus arteriyozus açıklığının perkütan yolla kapatılması: Kısa dönem sonuçlarımız
Percutaneous closure of patent ductus arteriosus: short term results
Yüksel Kaya, Mustafa Orhan Bulut, Mustafa Yurtdaş, Ahmet Karakurt, Tolga Sinan Güvenç, Nihat Söylemez, Ahmet Güler, Edip Gönüllü, Yemlihan Ceylan, Ramazan Akdemir
PMID: 23760118  doi: 10.5543/tkda.2013.72693  Sayfalar 310 - 318

9.
Seksen yaş altı ve üstü hastalarda ST yükselmeli miyokart enfarktüsü için başarılı birincil anjiyoplasti sonrası erken ve geç dönem klinik sonuçların karşılaştırılması
Comparison of early and late clinical outcomes in patients ≥80 versus <80 years of age after successful primary angioplasty for ST segment elevation myocardial infarction
Vecih Oduncu, Ayhan Erkol, Ali Cevat Tanalp, Cevat Kırma, Mustafa Bulut, Atila Bitigen, Selçuk Pala, Kürşat Tigen, Ali M. Esen
PMID: 23760119  doi: 10.5543/tkda.2013.76059  Sayfalar 319 - 328

10.
Editöryal Yorum: Seksenli yaşlarda primer perkütan koroner girişim
Editorial: Primary percutaneous coronary intervention in octogenarians
Ertan Ökmen
PMID: 23760120  doi: 10.5543/tkda.2013.82504  Sayfalar 329 - 331
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRISI
11.
İyatrojenik radiyal arter perforasyonu tedavisi: Olgu sunumu
Management of an iatrogenic radial artery perforation: a case report
Ali Buturak, Yasemin Demirci, Sinan Dağdelen
PMID: 23760121  doi: 10.5543/tkda.2013.56957  Sayfalar 332 - 335

12.
EKG’de anteroseptal miyokart enfarktüsünü düşündüren tek başına sağ ventrikül miyokart enfarktüsü: Olgu sunumu
Isolated right ventricular myocardial infarction misdiagnosed as anteroseptal myocardial infarction on ECG: a case report
Çağlar Özmen, Ali Deniz, Mehmet Kanadaşı
PMID: 23760122  doi: 10.5543/tkda.2013.65990  Sayfalar 336 - 339

13.
Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon nedeniyle uygulanan iki taraflı pulmoner tromboendarterektomi: Bölgemizdeki en küçük olgu
Bilateral pulmonary thromboendarterectomy for chronic thromboembolic pulmonary hypertension: the youngest case in our region
Rana Olguntürk, Ayhan Çevik, Serdar Kula, Bedrettin Yıldızeli
PMID: 23760123  doi: 10.5543/tkda.2013.34682  Sayfalar 340 - 342

14.
A patient with ischemic symptoms presents with left coronary artery-to-right ventricle fistula and agenesis of the right coronary artery
İskemik semptomları olan hastada sağ koroner arter agenezisinin eşlik ettiği sağ ventriküle fistül yapmış sol koroner arter
Berhan Genç, Aynur Solak, Önder Doksöz, Vedide Tavlı
PMID: 23760124  doi: 10.5543/tkda.2013.28813  Sayfalar 343 - 346

15.
Aorta-iliyak bifurkasyonda ektopik renal artere yakın olan sol ana iliyak arter tıkanıklığının perkütan yolla rekanalize edilmesi
Successful recanalization of a left common iliac artery chronic total occlusion adjacent to an ectopic renal artery at the aortoiliac bifurcation
Mehmet Çilingiroğlu, Kostas Marmagkiolis, Mark Wholey
PMID: 23760125  doi: 10.5543/tkda.2013.38387  Sayfalar 347 - 350

16.
Clavis panax kullanan bir hastada gelişen akut yaygın pulmoner emboli
Acute massive pulmonary embolism in a patient using clavis panax
İsa Öner Yüksel, Şakir Arslan, Göksel Çağırcı, Akar Yılmaz
PMID: 23760126  doi: 10.5543/tkda.2013.48154  Sayfalar 351 - 353

DERLEME
17.
Hasta protez uyumsuzluğuna güncel yaklaşım
Current approach for the prosthesis patient mismatch
Asuman Biçer Yeşilay, Zekeriya Kaya, Recep Demirbağ
PMID: 23760127  doi: 10.5543/tkda.2013.35219  Sayfalar 354 - 363

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
18.
Yumurtlayan kalp: Kalsifiye sol ventrikül anevrizması
Laying heart: calcified left ventricular aneurysm
Zekeriya Küçükdurmaz, Hekim Karapınar, Emrah Şeker, İsmail Şalk
PMID: 23760128  doi: 10.5543/tkda.2013.69158  Sayfa 364
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Nadir bir birliktelik; kesintili aort arkusu, sol atriyumda miksoma ve kalsifik aort darlığı
Unusual triad; interrupted aortic arch, left atrial myxoma and calcific aortic stenosis
Mehmet Ali Elbey, Fethullah Kayan, Murat Turfan, Mustafa Oylumlu
PMID: 23760129  doi: 10.5543/tkda.2013.56649  Sayfa 365
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Obstrüktif koroner arter hastalığının olmadığı sağ ve sirkumfleks arterler arasında çift yönlü akım gösteren interkoroner bağlantı
Intercoranary communication between the right and circumflex coronary artery with bidirectional flow: without obstructive coronary artery disease
Murat Gençaslan, Elnur Alizade, Tolgahan Efe, Gökesel Açar
PMID: 23760130  doi: 10.5543/tkda.2013.59296  Sayfa 366
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Ventriküler septal anevrizma ile ilişkili miyokart iskemisine yol açan sağ pulmoner arter orijinli sirkumfleks arter
Circumflex artery originating from right pulmonary artery leading to myocardial ischemia association with ventricular septal aneurysm
Cenk Sarı, Hüseyin Ayhan, Bekir Erol, Engin Bozkurt
PMID: 23760131  doi: 10.5543/tkda.2013.34834  Sayfa 367
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

22.
Dev sağ atriyum
A giant right atrium
Doğu İsmail Kılıç, Yusuf İzzettin Alihanoğlu, Onur Aslan, Nevzat Karabulut
PMID: 23760132  doi: 10.5543/tkda.2013.41524  Sayfa 368
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
23.
Editöre Mektup
Letter to Editor
Murat Biteker, Kadir Kayataş, Onur Omaygenç, Muhsin Türkmen
PMID: 23936945  Sayfalar 369 - 370

24.
Yazarın Yanıtı
Author Reply - Epidemiology of atrial fibrillation in Turkey: preliminary results in the multicenter AFTER study.
Faruk Ertaş, Hasan Kaya, Hakan Özhan
PMID: 23936946  Sayfa 370
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
25.
Uzman Yanıtları - Son çalışma sonuçları koroner girişimlerde aort içi pompa kullanım endikasyonlarına bakışınızı değiştirdi mi?
Answers of Specialist
Ömer Göktekin
Sayfa 371
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 372
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale