TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 40 (8)
Cilt: 40  Sayı: 8 - Aralık 2012
ARAŞTIRMA
1.
Editöryal Yorum: Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin atriyum fibrilasyonuna yaklaşım kılavuzunun 2012 güncellemesi
Editorial: 2012 focused update of the European Society of Cardiology Guidelines for the management of atrial fibrillation
Murat Özdemir
PMID: 23518877  doi: 10.5543/tkda.2012.24808  Sayfalar 659 - 662
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Metabolik sendrom varlığı ve ciddiyeti ile atriyuma ait elektromekanik gecikme ve P dalga dispersiyonu arasındaki ilişki
The relationship between atrial electromechanical delay and P-wave dispersion with the presence and severity of metabolic syndrome
Mustafa Kurt, Ibrahim Halil Tanboga, Mehmet Fatih Karakaş, Eyup Büyükkaya, Adnan Burak Akcay, Nihat Sen, Emine Bilen
PMID: 23518878  doi: 10.5543/tkda.2012.97404  Sayfalar 663 - 670

3.
Kalsiyum skorunun koroner arterlerdeki segmenter dağılımı
Segmental distribution of calcium scores in the coronary arteries
Demet Erciyes, Murat Şener, Cihan Duran, Mustafa Şirvancı, Cemşit Demiroğlu, Murat Gülbaran
PMID: 23518879  doi: 10.5543/tkda.2012.92170  Sayfalar 671 - 680

4.
Editöryal Yorum / Koroner kalsifikasyon: Kalsiyum skoru ne anlama geliyor?
Editorial / Coronary calcification: What does calcium score mean?
Asife Şahinarslan
PMID: 23518880  doi: 10.5543/tkda.2012.60308  Sayfalar 681 - 682
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Aort nabız dalgası hızı ile aort yayı kalsifikasyonu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Assessment of the relationship between aortic pulse wave velocity and aortic arch calcification
Serkan Öztürk, Davut Baltacı, Suzi Selim Ayhan, İsmet Durmuş, Ömer Gedikli, Mehmet Soytürk, Mehmet Yazıcı, Şükrü Çelik
PMID: 23518881  doi: 10.5543/tkda.2012.83707  Sayfalar 683 - 689

6.
Metabolik sendromda epikardın yağ kalınlığında artış düşük dereceli sistemik yangı ile birliktedir
Increased epicardial fat thickness is associated with low grade systemic inflammation in metabolic syndrome
Derya Tok, İskender Kadife, Osman Turak, Fırat Özcan, Nurcan Başar, Kumral Çağlı, Dursun Aras, Serkan Topaloğlu, Sinan Aydoğdu
PMID: 23518882  doi: 10.5543/tkda.2012.60207  Sayfalar 690 - 695

7.
Editöryal Yorum / Epikart yağ dokusu, metabolik sendrom, yangı ve kardiyovasküler risk
Editorial / Epicardial adipose tissue, metabolic syndrome, inflammation, and cardiovascular risk
Atiye Çengel
PMID: 23518883  doi: 10.5543/tkda.2012.60669  Sayfalar 696 - 698
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Serum homosistein düzeyinin ileri sistolik kalp yetersizliği olan hastalarda bir yıllık sağkalımı öngörmedeki değeri
The value of serum homocysteine level in predicting one-year survival in patients with severe systolic heart failure
Ahmet Selami Tekin, Cihan Şengül, Barış Kılıçaslan, Olcay Özveren, Güliz Kozdağ
PMID: 23518884  doi: 10.5543/tkda.2012.22058  Sayfalar 699 - 705

9.
Yaygın koroner arter hastalığı ve kronik kararlı anjinası olan hastalarda sol ventrikül sistolik işlev bozukluğu ile hematolojik parametreler arasındaki ilişki
Relationship between hematologic parameters and left ventricular systolic dysfunction in stable patients with multi-vessel coronary artery disease
Orhan Doğdu, Mahmut Akpek, Mikail Yarlıoğlueş, Nihat Kalay, İdris Ardıç, Deniz Elçik, Ömer Şenarslan, Mehmet Güngör Kaya
PMID: 23518885  doi: 10.5543/tkda.2012.82429  Sayfalar 706 - 713

OLGU BILDIRISI
10.
Uzay neşteri (CyberKnife)® uygunsuz şok nedeni olabilir
CyberKnife® can cause inappropriate shock
Nazmiye Çakmak, Hale Yılmaz, Nurten Sayar, Betül Erer
PMID: 23518886  doi: 10.5543/tkda.2012.77642  Sayfalar 714 - 718

11.
Egzersiz EKG sırasında iskeminin nadir bir göstergesi: Toparlanma döneminde PR aralığı uzaması
A rare sign of ischemia during exercise ECG: PR interval lengthening in the recovery period
Murtaza Emre Durakoglugil, Sinan Altan Kocaman, Yuksel Cicek, Mustafa Cetin
PMID: 23518887  doi: 10.5543/tkda.2012.20727  Sayfalar 719 - 722

12.
Sol ventrikül hemanjiyomu
Left ventricular hemangioma
Hasan Arı, Selma Arı, Tufan Günay, Kemal Karaağaç
PMID: 23518888  doi: 10.5543/tkda.2012.24085  Sayfalar 723 - 725

13.
Çoklu atriyal septal defekt ve patent duktus arteriyozusun perkütan yolla aynı seansta kapatılması
Percutaneous closure of multiple atrial septal defects and patent ductus arteriosus during the same session
Ender Ödemiş, İsa Özyılmaz, Alper Güzeltaş
PMID: 23518889  doi: 10.5543/tkda.2012.47827  Sayfalar 726 - 728

14.
Primer stent uygulanarak tedavi edilen spontan sol ana koroner arter diseksiyonu
Spontaneous left main coronary artery dissection treated with primary stenting
Kanber Ocal Karabay, Bayram Bagırtan, Gurkan Geceer
PMID: 23518890  doi: 10.5543/tkda.2012.16985  Sayfalar 729 - 732

15.
Etofenamat enjeksiyonu sonrası gelişen akut inferiyor miyokart enfarktüsü
Acute inferior myocardial infarction after injection of etofenamate
Yusuf Kenan Tekin, Gülaçan Tekin
PMID: 23518891  doi: 10.5543/tkda.2012.03592  Sayfalar 733 - 735

DERLEME
16.
Safen ven grefti hastalığı nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar
Saphenous vein graft disease: causes, prevention, and contemporary treatment strategies
Seher Gökay, Davran Çiçek
PMID: 23518892  doi: 10.5543/tkda.2012.26790  Sayfalar 736 - 743

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
17.
Femoral arterden kaynaklanan bir arteriyovenöz malformasyon nedeniyle gelişen retroperitoneal hematom
Retroperitoneal hematoma due to an arteriovenous malformation originating from the femoral artery
Hasan Ardal, Oğuz Yılmaz, Harun Arbatlı, Bingür Sönmez
PMID: 23518893  doi: 10.5543/tkda.2012.88724  Sayfa 744
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Mitral darlığı ile başvuran yırtılmamış sol ventrikül psödoanevrizması
Unruptured left ventricular pseudoaneurysm presenting as mitral stenosis
Ali Rıza Akyüz, Levent Korkmaz, Muslihittin Emre Erkuş, Mustafa Tarık Ağaç
PMID: 23518894  doi: 10.5543/tkda.2012.28999  Sayfa 745
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Dev çıkan aort anevrizması
Huge ascending aortic aneurysm
Sait Demirkol, Şevket Balta, Murat Unlu, Bulent Karaman
PMID: 23518895  doi: 10.5543/tkda.2012.77674  Sayfa 746
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
İnmenin eşlik ettiği büyük atriyumda septal anevrizma
Large atrial septal aneurysm associated with stroke
Mustafa Ahmet Huyut, Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz
PMID: 23518896  doi: 10.5543/tkda.2012.54815  Sayfa 747
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Endokardit vejetasyonunu taklit eden aort kapak sarkması
Aortic valve cusp prolapse mimicking endocarditis vegetation
Gürkan Acar, Mehmet Akgüngör, Murat Akkoyun, İmran Dırnak
PMID: 23518897  doi: 10.5543/tkda.2012.45945  Sayfa 748
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
22.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Dilek Yeşilbursa
Sayfa 749
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 750
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale