TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 40 (2)
Cilt: 40  Sayı: 2 - Mart 2012
ARAŞTIRMA
1.
TEKHARF 2011 taraması: Ölümler ve uzun vadeli takipte performans
TARF Survey 2011: mortality and performance in the long-term follow-up
Altan Onat, Mesut Aydın, Bayram Köroğlu, Ender Örnek, Servet Altay, Ethem Çelik, Ahmet Karagöz
PMID: 22710582  doi: 10.5543/tkda.2012.01885  Sayfalar 117 - 121

2.
Ejeksiyon fraksiyonu korunmuş veya düşük kalp yetersizliği olgularında fazik sol atriyal işlevlerin değerlendirilmesi
Assessment of left atrial phasic functions in heart failure patients with preserved or low ejection fractions
Emine Bilen, Mustafa Kurt, Ibrahim Halil Tanboga, Umran Koçak, Hüseyin Ayhan, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt
PMID: 22710583  doi: 10.5543/tkda.2012.01802  Sayfalar 122 - 128

3.
Türk kardiyoloji dergilerinde yayımlanan çalışmalarda çokdeğişkenli lojistik regresyon analiz yönteminin değerlendirilmesi
Assessment of multivariate logistic regression analysis in articles published in Turkish cardiology journals
İbrahim Halil Tanboğa, Mustafa Kurt, Turgay Işık, Ahmet Kaya, Mehmet Ekinci, Enbiya Aksakal, Serdar Sevimli, Murat Çaylı
PMID: 22710601  doi: 10.5543/tkda.2012.01760  Sayfalar 129 - 134

4.
Birincil korumada kardiyovasküler risk faktörlerinin yönetimi: EURIKA çalışmasının Türkiye sonuçlarının değerlendirilmesi
Management of cardiovascular risk factors for primary prevention: evaluation of Turkey results of the EURIKA study
Adnan Abacı
PMID: 22710584  doi: 10.5543/tkda.2012.01827  Sayfalar 135 - 142

5.
Ciddi Koroner Darlığın ve Perkutan Koroner Girişimlerin Aort Sertliğine Etkisi
Effect of Significant Coronary Stenosis and Percutaneous Coronary Interventions on Aortic Stiffness
Nihat Kalay, Deniz Elcik, Ali Dogan, Tolga Saka, Orhan Dogdu, Fatih Koc, Mikail Yarlıoglueş, Mahmut Akpek, Abdurrahman Oguzhan, Mehmet G Kaya, Idris Ardıc, Ali Ergin
PMID: 22710602  doi: 10.5543/tkda.2012.01714  Sayfalar 143 - 147

6.
Diyabetli hastalarda plazma asimetrik dimetilarjinin düzeyi ile otonomik disfonksiyon arasındaki ilişki
Relationship between plasma asymmetric dimethylarginine leveland autonomic dysfunction in diabetic patients
Ahmet Akyel, Atiye Çengel, Yusuf Tavil, Asife Şahinarslan, Salih Topal, Çağrı Yayla, Şehri Elbeğ, Bülent Boyacı, Metin Arslan
PMID: 22710585  doi: 10.5543/tkda.2012.01826  Sayfalar 148 - 154

OLGU BILDIRISI
7.
Senkop sonrası gelişen ateşle açığa çıkan Brugada tip 1 elektrokardiyogram
Brugada type 1 electrocardiogram unmasked by a febrile state following syncope
Kıvanç Yalın, Ebru Gölcük, Ahmet Kaya Bilge, Kamil Adalet
PMID: 22710586  doi: 10.5543/tkda.2012.01725  Sayfalar 155 - 158

8.
Transradiyal perkütan koroner girişim sırasında kıvrımlı koroner arter ve distal darlık için bir seçenek: 5 Fr kılavuz kateter ile derin kavrayış
An alternative approach in tortuous coronary artery and distal stenosis during transradial percutaneous coronary intervention: deep engagement by a 5-Fr guiding catheter
Ziad Said Dahdouh, Vincent Roule, Rémi Sabatier, Gilles Grollier
PMID: 22710587  doi: 10.5543/tkda.2012.01766  Sayfalar 159 - 161

9.
“Pinch-off” sendromlu bir hastada PORT-A-CATH aletinin ana pulmoner artere embolizasyonu ve perkütan yöntem ile çıkarılması
Embolization of a PORT-A-CATH device in the main pulmonary artery and its percutaneous extraction in a patient with pinch-off syndrome
Mehmet Çilingiroğlu, Nuri Ilker Akkus
PMID: 22710588  doi: 10.5543/tkda.2012.01821  Sayfalar 162 - 164

10.
Dekstrokardi ve situs inversus bulunan bir hastada hiperakut anteriyor miyokart enfarktüsü
Hyperacute anterior myocardial infarction in a patient with dextrocardia and situs inversus
Davran Çiçek, Olcay Eldem, Seher Gokay, Haldun Muderrisoglu
PMID: 22710589  doi: 10.5543/tkda.2012.01836  Sayfalar 165 - 167

11.
Hemoroit yakınmaları nedeniyle zakkum kullanan bir hastada tam atriyoventriküler blok
Complete atrioventricular block after self-ingestion of Nerium oleander for relief of hemorrhoidal complaints
Zekeriya Küçükdurmaz, Hekim Karapınar, İbrahim Gül, Ahmet Yılmaz
PMID: 22710590  doi: 10.5543/tkda.2012.01703  Sayfalar 168 - 170

12.
Asemptomatik bir hastada miyokart içinde saçma tanesi
An asymptomatic patient with a pellet within the myocardium
Fethi Kılıçaslan, Mustafa Aparcı, Ömer Uz, Ersin Özturk
PMID: 22710591  doi: 10.5543/tkda.2012.01812  Sayfalar 171 - 173

DERLEME
13.
MitraClip ile perkütan mitral kapak onarımı
Percutaneous mitral valve repair with MitraClip
Mehmet Çilingiroğlu, Michael Salinger
PMID: 22710592  doi: 10.5543/tkda.2012.01872  Sayfalar 174 - 180

14.
Kardiyovasküler tıp yayınları 2011 yılında çöküş yolunda sayıca düşmeye devam etti
Turkey’s publications in cardiovascular medicine persisted to decrease substantially in 2011
Altan Onat
PMID: 22710593  doi: 10.5543/tkda.2012.01968  Sayfalar 181 - 191

NASIL YAPALIM?
15.
Ekokardiyografi / Ekokardiyografi kılavuzluğunda perikardiyosentez
Suggestions on how to do / Echocardiography / Echocardiography-guided pericardiocentesis
Abdullah Doğan
PMID: 22710594  doi: 10.5543/tkda.2012.01904  Sayfalar 192 - 195
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Koroner darlığın karşı tarafında sağ koroner arter-bronşiyal arter fistülü
Case images Right coronary-to-bronchial artery fistula on the contralateral side of coronary stenosis
Alper Buğra Nacar, Hikmet Yorgun, Cemal Tuncer
PMID: 22710595  doi: 10.5543/tkda.2012.01786  Sayfa 196
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Raslantısal olarak saptanan paraaortik kitlede “bulky” hastalık tanısı
An incidentally detected paraaortic mass diagnosed as bulky disease
Metin Çağdas, Yalçın Velibey, Ali Nazmi Çalik, Seçkin Satılmış
PMID: 22710596  doi: 10.5543/tkda.2012.01793  Sayfa 197
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Yaşlı bir hastada sol koroner arterin pulmoner arterden köken alması anomalisi
Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery in an elderly patient
Tolga Sinan Güvenç, Denizhan Karaçimen, Hatice Betül Erer, Mehmet Eren
PMID: 22710597  doi: 10.5543/tkda.2012.01776  Sayfa 198
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Mukopolisakkaridozlu bir hastada izole mitral kapak tutulumunun ekokardiyografi ile gösterilmesi
Echocardiographic demonstration of isolated mitral valve involvementin a patient with mucopolysaccharidosis
Mahmut Uluganyan, Yalçın Velibey, Gürkan Karaca, Barış Güngör
PMID: 22710598  doi: 10.5543/tkda.2012.01795  Sayfa 199
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Paroksismal atriyal fibrilasyonla birlikte görülen koroner kameral fistüller
Multiple septal coronary-cameral fistulae associated with paroxysmal atrial fibrillation
Turgay İsik, Mustafa Kurt, Ahmet Kaya, Ibrahim Halil Tanboga
PMID: 22710599  doi: 10.5543/tkda.2012.01778  Sayfa 200
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
21.
Sağ ve sirkumfleks koroner arterler arasında miyokart iskemisine neden olan koroner devamlılık
Intercoronary continuity between the right and circumflex coronary arteries causing myocardial ischemia
Kanber Öcal Karabay
PMID: 22710600  Sayfalar 201 - 202

DIĞER YAZILAR
22.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 203
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale