TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 38 (8)
Cilt: 38  Sayı: 8 - Aralık 2010
ARAŞTIRMA
1.
Prehipertansif hastalarda atriyal ileti süresinin doku Doppler ekokardiyografi ve P dalga dispersiyonu ile değerlendirilmesi
Evaluation of atrial conduction time by P wave dispersion and tissue Doppler echocardiography in prehypertensive patients
Necip Ermiş, Nusret Açıkgöz, Erdoğan Yaşar, Hakan Taşolar, Jülide Yağmur, Mehmet Cansel, Halil Ataş, Hasan Pekdemir, Ramazan Özdemir
PMID: 21248451  Sayfalar 525 - 530

2.
Safen ven greft tıkanıklığı nedeniyle ST yükselmeli miyokart enfarktüsü gelişen hastalarda primer perkütan koroner girişimin etkinliği ve sonuçları
Efficacy and outcome of primary percutaneous coronary intervention in patients with ST-elevation myocardial infarction due to saphenous vein graft occlusion
Mehmet Ergelen, Hüseyin Uyarel, Mehmet Gül, Ayça Türer, Ersin Yıldırım, Mehmet Bozbay, Deniz Demirci, Duygu Ersan, Ceyhan Türkkan, Mahmut Uluganyan, Tuna Tezel
PMID: 21248452  Sayfalar 531 - 536

3.
Doğuştan kalp cerrahisinde tiroit fonksiyonları ve interlökin-8değerlerinin prognoz üzerine etkisi
The effects of thyroid hormones and interleukin-8 levels on prognosis after congenital heart surgery
Ayşe Baysal, Ahmet Şaşmazel, Ayşe İnci Yıldırım, Tuncer Koçak, Hasan Sunar, Rahmi Zeybek
PMID: 21248453  Sayfalar 537 - 543

4.
Tip 2 diyabetiklerde ve ikincil koruma hastalarında statin kullanımına uyum ve LDL-kolesterol hedefine ulaşma düzeyleri: Eğitim ve bilgi düzeyinin rolü
Adherence to statin therapy and LDL cholesterol goal attainment in type 2 diabetics and secondary prevention patients: the role of education and knowledge
Ömer Yiğiner, Namık Özmen, Fatih Özçelik, Tuğrul İnanç, Ejder Kardeşoğlu, Ömer Uz, Zafer Işılak, Mustafa Aparcı, İrfan Şahin, Erol Arslan, Bekir Sıtkı Cebeci
PMID: 21248454  Sayfalar 544 - 550

5.
İnen torasik aortun renkli M-mod yayılım hızının egzersiz elektrokardiyografi testinin tanısal değerine katkısı
Incremental diagnostic value of color M-mode propagation velocity of the descending thoracic aorta to exercise electrocardiography
Yılmaz Güneş, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Yüksel Kaya, Mustafa Tuncer
PMID: 21248455  Sayfalar 551 - 557

OLGU BILDIRISI
6.
Esansiyel trombositozlu bir hastada paklitaksel salınımlı stent yerleştirme sonrası gelişen geç stent trombozu
Late stent thrombosis after paclitaxel-eluting stent placement in a patient with essential thrombocytosis
Talat Keleş, Nihal Akar Bayram, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt
PMID: 21248457  Sayfalar 558 - 560

7.
INR’si 4.4 olan bir hastada çok geç dönem ilaç salınımlı stent trombozu
Very late drug-eluting stent thrombosis in a patient with an INR of 4.4
Başar Candemir, Sadi Güleç, Aydan Ongun Özdemir, Deniz Kumbasar
PMID: 21248458  Sayfalar 561 - 563

8.
Aksesuvar mitral papiller kasın yol açtığı ileri aort yetersizliği
Accessory mitral papillary muscle causing severe aortic insufficiency
Alper Ucak, Burak Onan, İbrahim Alp, Ahmet Turan Yılmaz
PMID: 21248456  Sayfalar 564 - 567

9.
Somatomedin C eksikliği ve tam kalp bloku ile kendini gösteren Kearns-Sayre sendromu
Kearns-Sayre syndrome presenting as somatomedin C deficiency and complete heart block
Yakup Ergül, Kemal Nişli, Arda Saygılı, Aygün Dindar
PMID: 21248459  Sayfalar 568 - 571

10.
Akut koroner sendromu taklit eden ve H1N1 influenza A virüs enfeksiyonuile ilişkili miyokardit: Olgu sunumu
A case of myocarditis mimicking acute coronary syndrome associated with H1N1 influenza A virus infection
Durmuş Yıldıray Şahin, Mesut Demir, Behice Kurtaran, Ayhan Usal
PMID: 21248460  Sayfalar 572 - 575

11.
İki olguda kıvrımlı arter (tortuosity) sendromu
Arterial tortuosity syndrome in two cases
Abdullah Erdem, Nurdan Erol, Cenap Zeybek, Ahmet Çelebi
PMID: 21248461  Sayfalar 576 - 579

DERLEME
12.
Pulmoner arter hipertansiyonunda egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesi
Evaluation of exercise capacity in pulmonary arterial hypertension
Rengin Demir, Mehmet Serdar Küçükoğlu
PMID: 21248462  Sayfalar 580 - 588

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Kalbe bası yapan dev sklerozan akciğer hemanjiyomu
Giant sclerosing hemangioma of the lung causing compression to the heart
Ahmet Çelik, Mahmut Akpek, Bekir Çalapkorur, İbrahim Özdoğru
PMID: 21248463  Sayfa 589
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Sağ parasternal ekokardiyografik pencere ile saptanan dev aort anevrizması ve diseksiyonu
Huge aortic aneurysm and dissection detected by the right parasternal echocardiographic window
Murat Başkurt, Nihan Turhan, Serdar Küçükoğlu
PMID: 21248464  Sayfa 590
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Subklavyen arterde yalancı anevrizma
Pseudoaneurysm of the subclavian artery
Kutay Vurgun, Cansın Tulunay Kaya, Mustafa Kılıçkap, Sadık Bilgiç
PMID: 21248465  Sayfa 591
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRISI
16.
Kor triatriatum deksteri taklit eden dev östaki kapağı
Giant Eustachian valve mimicking cor triatriatum dexter
Çağdaş Akgüllü, Ercan Erdoğan
PMID: 21248466  Sayfa 592
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
17.
İnterventriküler septumda hidatik kist
Hydatid cyst of the interventricular septum
Erkan Ayhan, Emre Akkaya, Ahmet Ekmekçi, Gökhan Çiçek
PMID: 21248467  Sayfa 593
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
18.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 594
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale