TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 38 (6)
Cilt: 38  Sayı: 6 - Eylül 2010
ARAŞTIRMA
1.
Koroner arter baypas ameliyatından sonra akut koroner sendromla başvuran hastalarda hastaneiçi dönem ve beş yıllık izlem
Evaluation of hospitalization period and five-year follow-up of patients admitted with acute coronary syndrome following coronary artery bypass graft surgery
Levent Hürkan Can, Meral Kayıkçıoğlu, Oğuz Yavuzgil, Hakan Kültürsay, İnan Soydan
PMID: 21200116  Sayfalar 387 - 392

2.
Akut koroner sendrom ile başvuran 70 yaş ve üzeri hastalarda invaziv tanısal yöntem tercihleri ve bunun erken dönem mortalite ile ilişkisi
Preferences regarding invasive diagnostic procedures in patients aged 70 years or over presenting with acutecoronary syndrome and relationship with short-term mortality
Necmi Özen, Hamza Duygu, Zehra İlke Akyıldız, Uğur Kocabaş, Füsun Topçugil, Cem Nazlı, Oktay Ergene
PMID: 21200117  Sayfalar 393 - 399

3.
Metabolik sendromun eşlik ettiği veya etmediği obez hastalarda diyastolik fonksiyonlar ve miyokart performans indeksi: Doku Doppler çalışması
Diastolic functions and myocardial performance index in obese patients with or without metabolic syndrome: a tissue Doppler study
Fatih Koc, Mehmet Tokac, Coskun Kaya, Mehmet Kayrak, Mehmet Yazici, Turgut Karabag, Mehmet Akif Vatankulu, Selim Ayhan, Kenan Demir
PMID: 21200118  Sayfalar 400 - 404

4.
Anjiyografik olarak normal koroner arteri olan tip 2 diyabetli hastalarda HbA1c ile koroner akım hızı arasındaki ilişki
Relationship between HbA1c and coronary flow rate in patients with type 2 diabetes mellitus and angiographically normal coronary arteries
Mehmet Birhan Yılmaz, Alim Erdem, Osman Can Yontar, Savaş Sarıkaya, Ahmet Yılmaz, Nihat Madak, Filiz Karadaş, İzzet Tandoğan
PMID: 21200119  Sayfalar 405 - 410

5.
Çıkan aorttan köken alan anormal pulmoner arter dalı: Merkezimizin deneyimi
Anomalous origin of one pulmonary artery branch from the ascending aorta: experience of our center
Abdullah Erdem, Numan Ali Aydemir, Halil Demir, Cenap Zeybek, Turkay Sarıtaş, Celal Akdeniz, Ali Rıza Karaci, Ahmet Çelebi
PMID: 21200120  Sayfalar 411 - 415

OLGU BILDIRISI
6.
Sol ventrikül için emniyet supabı görevi gören interkoroner bağlantı
An intercoronary connection serving as a safety valve for the left ventricle
Mehmet Fatih Özlü, Fırat Özcan, Nihat Şen, Kumral Çağlı
PMID: 21200121  Sayfalar 416 - 418

7.
Aort yetersizliği ve ciddi miyokart iskemisine yol açan yırtılmış Valsalva sinüsü anevrizması
Ruptured sinus of Valsalva aneurysm associated with aortic regurgitation and severe myocardial ischemia
Abdulkadir Yıldız, Aytun Çanga, Nihat Şen
PMID: 21200122  Sayfalar 419 - 421

8.
Geç düz metal stent trombozu
Late bare metal stent thrombosis
Vecih Oduncu, Ayhan Erkol, İbrahim Halil Tanboğa, Cevat Kırma
PMID: 21200123  Sayfalar 422 - 425

9.
Yirmi beş yıldır belirti vermeyen perikart saçmaları: Olgu sunumu
Retained pericardial pellets for 25 years: a case report
Murat Başkurt, Cüneyt Koçaş, Murat K Ersanlı, Tevfik Gürmen
PMID: 21200124  Sayfalar 426 - 428

10.
Mitral protez kapakta hemoliz ve enfektif endokardit
Hemolysis and infective endocarditis in a mitral prosthetic valve
Fatih Koc, Lutfi Bekar, Hasan Kadi, Koksal Ceyhan
PMID: 21200125  Sayfalar 429 - 431

11.
Masif pulmoner embolide başarısız trombolitik tedavi sonrası tekrarlanan uzatılmış trombolitik tedavi: Olgu sunumu
Repeated prolonged thrombolytic therapy after unsuccessful thrombolysis in massive pulmonary embolism: a case report
Hüseyin Uğur Yazıcı, Burak Akçay, Abdurrahman Tasal, Ünal Öztürk
PMID: 21200126  Sayfalar 432 - 435

DERLEME
12.
Mikrovolt T-dalgası değişim testi
The microvolt T-wave alternans test
Selçuk Görmez, Demet Erciyes, Murat Gülbaran
PMID: 21200127  Sayfalar 436 - 443

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Büyük interatriyal septal anevrizma
Large interatrial septal aneurysm
Erkan Ayhan, Ahmet Ekmekçi, Emre Akkaya, Anar Salmanov
PMID: 21200128  Sayfa 444
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRISI
14.
Aort kökü apsesi ve aort-sol atriyum fistülü ile ilişkili biküspit aort kapak endokarditi
Bicuspid aortic valve endocarditis associated with aortic root abscess and aorta-left atrium fistulization
Nihal Akar Bayram, Cenk Sarı, Hüseyin Ayhan, Engin Bozkurt
PMID: 21200129  Sayfa 445
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Jervell-Lange-Nielsen sendromlu iki kız kardeş
Two sisters with Jervell-Lange-Nielsen syndrome
Halit Acet, Hamza Duygu, Mustafa Başoğlu, Asım Oktay Ergene
PMID: 21200130  Sayfa 446
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Atriyal septal defektin onarımı sonrasında septal tıkayıcının geometrik profilinin gerçek zamanlı üçboyutlu transözofageal ekokardiyografi ile gösterilmesi
Visualization of the geometric profile of the septal occluder by real-time 3D transesophageal echocardiography after closure of an atrial septal defect
Mehmet Ali Astarcıoğlu, Mustafa Yıldız, Nilüfer Ekşi Duran, Mehmet Özkan
PMID: 21200131  Sayfa 447
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
İki ayrı atriyal septal defektin üçboyutlu transözofageal ekokardiyografi rehberliğinde kapatılması
Successful device closure of two separate atrial septal defects under the guidance of 3D transesophageal echocardiography
Mustafa Kürşat Tigen, Cihan Dündar, Emre Ertürk, Cevat Kırma
PMID: 21200132  Sayfa 448
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
18.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Muzaffer Değertekin
Sayfa 449
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 450
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale