TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 36 (7)
Cilt: 36  Sayı: 7 - Ekim 2008
ARAŞTIRMA
1.
Düşük ve orta riskli asemptomatik kadınlarda koroner arter hastalığı prevalansının çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
Prevalence of coronary artery disease in low to moderate-risk asymptomatic women: a multislice computed tomography study
Elif Eroğlu, Fatih Bayrak, Gökmen Gemici, Tahsin Güneysu, Bülent Mutlu, Ali Kemal Kalkan, Muzaffer Değertekin
PMID: 19155656  Sayfalar 439 - 445

2.
Hipertansiyonlu hastalarda metabolik sendrom varlığının kalp boyutlarına katkısı var mıdır?
Does accompanying metabolic syndrome contribute to heart dimensions in hypertensive patients?
Mehmet Uzun, Cem Köz, Mustafa Yıldırım, Ata Kırılmaz, Mehmet Yokusoglu, Fethi Kılıçaslan, Eralp Ulusoy, Oben Baysan, Cemal Sağ, Bekir Sıtkı Cebeci
PMID: 19155657  Sayfalar 446 - 450

3.
İzole sekundum tip atriyal septal defekt bulunan hastalarda anjiyografik olarak ciddi koroner arter hastalığı sıklığı
The prevalence of angiographically significant coronary artery disease in patients with isolated secundum atrial septal defect
Serkan Çay, Sezgin Öztürk, Göksel Çağırcı, Mücahit Yetim, Zafer Büyükterzi
PMID: 19155658  Sayfalar 451 - 455

4.
Plazma beyin natriüretik peptid düzeyinin kardiyoversiyon sonrası altıncı aydaki atriyal fibrilasyon nüksünü öngörmedeki değeri
The predictive value of plasma brain natriuretic peptide for the recurrence of atrial fibrillation six months after external cardioversion
Hasan Arı, Süleymen Binici, Selma Arı, Mehmet Akkaya, Vedat Koca, Tahsin Bozat, Muhammet Gürdoğan
PMID: 19155659  Sayfalar 456 - 460

5.
Komplet atriyoventriküler septal defekt ve Fallot tetralojisinin birlikte bulunduğu hastalarda cerrahi yaklaşım ve sonuçlar
Combination of complete atrioventricular septal defect and tetralogy of Fallot: surgical management and its results
Tayyar Sarıoğlu, Ersin Erek, Yusuf Kenan Yalçınbaş, Yasemin Türekul, Arda Saygılı, Ayşe Sarıoğlu, Ayşe Ulukol
PMID: 19155660  Sayfalar 461 - 466

OLGU BILDIRISI
6.
Yoğun pulmoner emboli ve ani ölüme yol açan antifosfolipid antikor sendromu
Antiphospholipid antibody syndrome leading to massive pulmonary embolism and sudden death
Fuat Gündoğdu, Yahya Ünlü, Nezihi Barış, Şakir Arslan
PMID: 19155661  Sayfalar 467 - 469

7.
Biküspid aort kapağı ve diskret subaortik membranın neden olduğu sol ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı
Obstruction of the left ventricular outflow tract caused by bicuspid aortic valve and discrete subaortic membrane
Cem Koz, Mehmet Yokuşoğlu, Oben Baysan, Mehmet Uzun
PMID: 19155662  Sayfalar 470 - 472

8.
Tek koroner arter anomalisi: Üç olgu sunumu
Single coronary artery anomaly: a report of three cases
Alper Canbay, Özlem Özcan, Sinan Aydogdu, Erdem Diker
PMID: 19155663  Sayfalar 473 - 475

9.
Devamlı üfürüm ve iskeminin çok nadir bir nedeni: Yüksek akımlı sol ana koroner arter-pulmoner arter fistülü
A very rare cause of continuous murmur and coronary ischemia: high-flow coronary-to-pulmonary artery fistula
Fehmi Kaçmaz, Orhan Maden, Ali Rıza Erbay, Erdoğan İlkay
PMID: 19155664  Sayfalar 476 - 478

10.
Sağ iliyak arterde unutulmuş kısa bir 0.038 inç kılavuz telin perkütan yolla çıkarılması
Percutaneous extraction of a short, 0.038-inch guide wire retained in the right common iliac artery
Başar Candemir, Kadir Polat, Alper Canbay
PMID: 19155665  Sayfalar 479 - 481

11.
Tüberküloz perikardite bağlı kardiyak tamponad
A case of cardiac tamponade caused by tuberculous pericarditis
Alaettin Avşar, Nuran Kara Günay, Ataç Çelik, Mehmet Melek
PMID: 19155666  Sayfalar 482 - 484

DERLEME
12.
Kardiyovasküler cihaz taşıyan hastalarda manyetik rezonans görüntülemenin güvenliği
Safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted cardiovascular devices
Serdar Demir, Serkan Yüksel, Mahmut Şahin
PMID: 19155667  Sayfalar 485 - 496

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Kalpteki Örümcek
Spider in the Heart
Arda Şanlı Ökmen
PMID: 19155668  Sayfa 497
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
64-Kesitli bilgisayarlı tomografi ile saptanan büyük sol ventrikül psödoanevrizması
Large left ventricular pseudoaneurysm detected by 64-slice computed tomography
Fatih Bayrak, Başak Törüm Eroğlu, Ömer Beykal, Muzaffer Değertekin
PMID: 19155669  Sayfa 498
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Aort kapak replasmanı sonrası gelişen mitral-aortik fibröz doku psödoanevrizması
Pseudoaneurysm of the mitral-aortic intervalvular fibrosa after aortic valve replacement
Gökhan Kahveci, Nurşen Keleş, Fatih Bayrak, Bülent Mutlu
PMID: 19155670  Sayfa 499
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
16.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Oktay Ergene, Zeynep Oşar Siva
Sayfalar 500 - 501
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 502
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale