TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 35 (3)
Cilt: 35  Sayı: 3 - Nisan 2007
ARAŞTIRMA
1.
TEKHARF 2006 taramasında ölüm ve koroner olaylar: Kadınlarda mortalitede azalma, koroner kalp hastalığı genel prevalansında artma
Mortality and coronary events in the Turkish Adult Risk Factor Survey 2006: Mortality is declining in women whereas overall prevalence of coronary heart disease
Altan Onat, Sinan Albayrak, Ahmet Karabulut, Erkan Ayhan, Zekeriya Kaya, Zekeriya Küçükdurmaz, Serkan Bulur, Enver Erbilen, Mustafa Tuncer
Sayfalar 149 - 153

2.
Transmitral basınç farkının saptanmasında standart Doppler yöntemine yeni seçenekler
New alternatives to the standard Doppler method in measuring transmitral pressure gradient
Mesut Demir, Onur Akpınar, Mehmet Kanadaşı, Esmeray Acartürk
Sayfalar 154 - 157

3.
Sağ ventrikül çıkış yolu kaynaklı sık ventrikül erken vurularının sol ventrikül diyastolik fonksiyonları üzerine etkisi ve serum N-terminal proBNP düzeyleri ile ilişkisi
The effect of frequent ventricular premature beats originating from the right ventricular outflow tract on left ventricular diastolic functions and their relationship with serum N-terminal proBNP levels
Serkan Topaloğlu, Göksel Cağırcı, Kumral Ergün, Emre Nuri Günel, Serkan Çay, Ali Yıldız, Dursun Aras, Ömer Alyan, Kazım Başer, Ayça Boyacı, Şule Korkmaz
Sayfalar 158 - 164

4.
Primer perkütan koroner girişim uygulanan ST-segment yükselmeli akut miyokard infarktüslü hastalarda metabolik sendrom varlığının majör kardiyak olay gelişimi üzerine etkisi
The effect of metabolic syndrome on the development of major adverse cardiac events in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction with ST-segment elevation
Tuba Bilsel, Aycan Esen, Vedat Aslan, Gülşah Tayyareci, Öner Engin, Şennur Ünal, Haldun Akgöz
Sayfalar 165 - 169

5.
Koroner arter hastalığı yaygınlığı ve ciddiyetini değerlendirmede metabolik sendrom NCEP-ATP III mü, MS skorlaması mı daha iyi?
Which method is superior in predicting the severity and extent of coronary artery disease: metabolic syndrome NCEP-ATP III criteria or MS score?
Zeynep Tartan, Nihat Özer, Gökçen Orhan, Burak Tangürek, Hülya Kaşıkçıoğlu, Hüseyin Uyarel, Aleks Değirmencioğlu, Ender Özal, Emre Akkaya, Recep Öztürk, Neşe Çam
Sayfalar 170 - 176

OLGU BILDIRISI
6.
Tam kalp bloku ile görülen peripartum kardiyomiyopati
Peripartum cardiomyopathy presenting with complete heart block
İlknur Can, Akif Düzenli, Bülent Behlül Altunkeser, Ahmet Soylu
Sayfalar 177 - 180

7.
Kuadriküspid aort kapağı olan bir hastada dilate kardiyomiyopati gelişimi
Dilated cardiomyopathy in a patient with quadricuspid aortic valve
Aslı Tanındı, Yusuf Tavil, Mustafa Cemri, Deniz Demirkan
Sayfalar 181 - 183

8.
Subaortik darlık semptomlarına yol açan, interventriküler septum yerleşimli kardiyak kist hidatik
Cardiac hydatid cyst in the interventricular septum leading to symptoms of subaortic stenosis
Aziz Karadede, Ömer Alyan, Zülküf Karahan
Sayfalar 184 - 186

DERLEME
9.
Kardiyak kanalopatiler ve kısa QT sendromları
Cardiac channelopathies and short QT syndromes
Nazmiye Çakmak, İzzet Erdinler, Ahmet Akyol
Sayfalar 187 - 194

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
10.
Annulusun incelmesi nedeniyle mekanik aort kapağının parsiyel ayrılması
Partial dehiscence of mechanical aortic valve due to thinning of the annulus
Serdar Sevimli, Fuat Gündoğdu, Necip Becit
Sayfa 196
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Hipertansiyonlu bir olguda karında devamlı üfürüm ve aort koarktasyonu
Hypertension with coarctation of the aorta and abdominal continuous murmur
Şenay Funda Bıyıkoğlu, Omaç Tüfekçioğlu, Erdal Duru, Sadi Kaplan
Sayfa 197
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Yaşam kurtarıcı kollateral dolaşım
Life-saving collateral circulation
İsmail Bıyık, Oktay Ergene
Sayfa 198

13.
Sol Ventrikül Anevrizma Kalsifikasyonu
Left Ventricular Aneursym Calcification
Aksüyek Savaş Çelebi, Mustafa Gürkan Kutucularoğlu, Serkan Gökaslan, Feridun Vasfi Ulusoy
Sayfa 198

DIĞER YAZILAR
14.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Mehmet Salih Bilal, Tufan Paker, Funda Öztunç
Sayfalar 200 - 202
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 204
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale