TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 35 (2)
Cilt: 35  Sayı: 2 - Mart 2007
1.
Arteryel kan basıncındaki ortostatik değişikliklerin otonomik tonus ile ilişkisi: Cinsiyetle ilgili farklılıklar
The relationship between orthostatic differences in arterial blood pressure and autonomic tone: gender variability
Tolga Doğru, Serdar Günaydın, Vedat Şimşek, Murat Tulmaç, Emine Tireli
Sayfalar 69 - 77

ARAŞTIRMA
2.
Kaptoprilin tavşan trakeası üzerine olan inflamatuvar etkisi: Histopatolojik inceleme
The inflammatory effect of captopril on rabbit trachea: a histopathological examination
Ebru Ünsal, Funda Demirağ, Abuzer Acar, Müjgan Güler, Atalay Çağlar, Nermin Çapan
Sayfalar 78 - 82

3.
Atriyal septal defektli yetişkin hastalarda cerrahi tedavi: Ameliyat yaşının kardiyopulmoner egzersiz kapasitesine etkisi
Surgical treatment of atrial septal defect in adults: the effect of age at operation on postoperative cardiopulmonary exercise capacity
Sait Terzi, Nurten Sayar, Tuba Bilsel, İsmail Erdem, Sezai Çelik, Yavuz Enç, Burak Tangürek, Nihat Özer, Kemal Yeşilçimen
Sayfalar 83 - 89

4.
Karotis intima-media kalınlığının anjiyografik koroner arter hastalığı varlığı ve yaygınlığı ile ilişkisi
The relationship between carotid intima-media thickness and the presence and extent of angiographic coronary artery disease
Emre Refik Altekin, İbrahim Demir, İbrahim Başarıcı, Hüseyin Yılmaz
Sayfalar 90 - 96

OLGU BILDIRISI
5.
Paklitaksel salınımlı stent uygulaması sonrasında geç stent trombozu
Late stent thrombosis after paclitaxel-eluting stent implantation
Bilal Boztosun, Ayhan Olcay, Ramazan Kargın, Cevat Kırma
Sayfalar 97 - 100

6.
Sol ana iliyak arterde stent trombozu olan bir olguda başarılı yavaş doz trombolitik infüzyonu
Successful slow-dose infusion of thrombolytic therapy in a patient with stent thrombosis in the left common iliac artery
Barış Kılıçaslan, Fahriye Vatansever, Cem Nazlı, Oktay Ergene
Sayfalar 101 - 104

7.
Sol aortik sinus kuspisinden kaynaklanan ventriküler çıkış yolu taşikardisi ve atriyoventriküler nodal re-entran taşikardinin aynı seansta kateter ablasyonu
The coexistence of outflow tract ventricular tachycardia originating from the left aortic sinus cusp and atrioventricular nodal reentrant tachycardia: catheter ablation in the same session
Mehmet Kanadaşı, Mesut Demir, Ahmet Akyol, Enis Oğuz, Esmeray Acartürk
Sayfalar 105 - 109

DERLEME
8.
Akut koroner sendromda klopidogrel kullanımı
The use of clopidogrel in acute coronary syndrome
Hatice Selçuk, Mehmet Timur Selçuk, Erdoğan İlkay
Sayfalar 110 - 117

ARAŞTIRMA
9.
Türk kardiyovasküler tıp yayınları 2006: Daha iyi dergilere yöneliş
Turkey’s publications in cardiovascular medicine in 2006: Addressing journals of higher impact
Altan Onat
Sayfalar 118 - 134

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
10.
Asemptomatik bir eriflkinde büyük arterlerin transpozisyonu ve çift girimli sol ventrikül
Double-inlet left ventricle with transposition of great arteries in an asymptomatic adult
Mehmet Güngör Kaya, Murat Tulmaç, Nihat Şen, Yusuf Tavil
Sayfa 136

11.
Karotis cisim tümörünün neden olduğu presenkop atakları
Near-syncopal episodes associated with a carotid body tumor
Mehmet Cengiz Çolak, Hasan Kocatürk, Hikmet Koçak
Sayfa 138

DIĞER YAZILAR
12.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Öztekin Oto, Kaya Süzer, Mehmet Eren
Sayfalar 140 - 141
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 143
Makale Özeti

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale