TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 32 (5)
Cilt: 32  Sayı: 5 - Temmuz 2004
1.
Türklerde HDL-kolesterol Düzeyleri, Çevresel Etkenler ve Metabolik Sendrom Kriterleri
Altan ONAT, Vedat SANSOY, Hüseyin UYAREL, İbrahim KELEŞ, Gülay HERGENÇ
Sayfalar 273 - 278
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Doksorubisin ile Oluşturulmuş Deneysel Kardiyotoksisite ve Kardiyotoksisite Üzerine Pentoksifilin Etkisi
Doxorubicin-Induced Experimental Cardiotoxicity and Effect of Pentoxphylline on Cardiotoxicity
Figen NARİN, Ferunda DEMİR, Hülya AKGÜN, Ali BAYKAN, Kazım ÜZÜM, Sibel KUZUGÜDEN, Esat KÖKLÜ
Sayfalar 279 - 287

3.
Kalp Transplantasyonu Uygulanan Hastalarda Erken Ateroskleroz: Bir İntravasküler Ultrasonografik Çalışma
Early Atherosclerosis Following Heart Transplantation: An Intravascular Ultrasonography Study
Mehdi ZOGHİ, Sanem NALBANTGİL, Tahir YAĞDI, Deniz NART, Oğuz YAVUZGİL, Azem AKILLI, Mustafa AKIN, Mustafa ÖZBARAN
Sayfalar 288 - 294

4.
Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Angiotensin Dönüştürücü Enzim, Angiotensin II Reseptör, Apolipoprotein E ve Endotelyal Konstitütif Nitrik Oksit Sentaz Geni Polimorfizmi
Angiotensin-Converting Enzyme, Angiotensin II Receptor, Apolipoprotein E and Endothelial Constitutive Nitric Oxide Synthase Gene Polymorphisms in Dilated Cardiomyopathy
Hakan ÖZHAN, Mustafa ZUNGUR, Mehmet YAZICI, Ramazan AKDEMİR, Hüseyin GÜNDÜZ, Enver ERBİLEN, Sinan ALBAYRAK, Haşim MUTLU, Cihangir UYAN, İhsan KARA, Güler KAYA
Sayfalar 295 - 301

5.
Akut Miyokard Enfarktüslü Hastalarda Reperfüzyon Yöntemlerinin P-Dalga Süresi ve Dispersiyonuna Etkisi
Effect of Reperfusion on P-Wave Duration and P-Wave Dispersion in Acute Myocardial Infarction: Primary Angioplasty Versus Thrombolytic Therapy
Ramazan AKDEMİR, Hakan ÖZHAN, Hüseyin GÜNDÜZ, Ali TAMER, Mehmet YAZICI, Enver ERBİLEN, Sinan ALBAYRAK, Serkan BULUR, Cihangir UYAN
Sayfalar 302 - 308

DERLEME
6.
Güçlendirilmiş Eksternal Kontrpulsasyon (EECP): Koroner Arter Hastalığının Tedavisinde Tarihçesi ve Kronik Kalp Yetersizliğinde Gelişen Rolü
Enhanced External Counterpulsation (EECP): Historical Background in the Treatment of Coronary Artery Disease and Its Emerging Role in Chronic Heart
Özlem SORAN
Sayfalar 309 - 317

OLGU
7.
Fasiküloventriküler Preeksitasyon: Vaka Sunumu
Fasciculoventricular Preexcitation - A Case Report
Ata KIRILMAZ, Fethi KILIÇASLAN, Eralp ULUSOY, Kürşad ERİNÇ, Ergün DEMİRALP
Sayfalar 318 - 321

DERLEME
8.
Tek Koroner Arter: Konjenital Koroner Arter Anomalilerinin Nadir Bir Formu (2 Olgu Sunumu)
Single Coronary Artery: A Very Rare Form of Congenital Coronary Artery Anomaly (Report of 2 Cases)
Barış ÖKÇÜN, Lütfü ORHAN, Erhan BABALIK
Sayfalar 322 - 325

9.
Ailesel Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardili Olgu Grubunda Radyofrekans Ablasyon Tedavisi
Radiofrequency Catheter Ablation in Members of a Family with Atrioventricular Nodal Reentry Tachycardia
Ahmet VURAL, Ayşen AĞAÇDİKEN, Dilek URAL, Güliz KOZDAĞ, Göksel KAHRAMAN, Ertan URAL, Baki KOMSUOĞLU
Sayfalar 326 - 330

OLGU SUNUMU
10.
Ailesel Hiperkolesterolemide Supravalvüler Aort Darlığı ve Ostial Koroner Darlık: Vaka Sunumu
Supravalvular Aortic Stenosis and Coronary Ostial Stenosis in Familial Hypercholesterolemia: Case Report
Burcu Demirkan, Yeşim Güray, Serkan Toppaloğlu, Şule Korkmaz
Sayfalar 331 - 334

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale