TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 31 (11)
Cilt: 31  Sayı: 11 - Kasım 2003
1.
Ağır Kalp Krizi Hastalarında Aynı Soydan Olanlar Qt Dispersiyonunu Etkiler Mi?
Do Collaterals Affect Qt Dispersion in Patients Wıth Acute Myocardial Infarction?
Bilal GEYİK, Özcan ÖZDEMİR, Mustafa SOYLU, Ahmet Duran DEMİR, Ömer ALYAN, Serkan TOPALOĞLU, Dursun ARAS, Göksel ÇAĞIRCI, Hatice ŞAŞMAZ, Şule KORKMAZ
Sayfalar 663 - 670

2.
Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Desandan Aortada Spontan Eko Kontrastın Klinik ve Ekokardiyografik Belirleyicileri ve Embolik Olaylarla İlişkisi
Clinical and Echocardiographic Determinants of Spontaneous Echocardiographic Contrast in the Descending Aorta Association with Embolic Events in Patients with Dilated Cardiomyopathy
Güliz KOZDAĞ, Tayfun ŞAHİN, Ahmet VURAL, Göksel KAHRAMAN, Dilek URAL, Ayşen AĞAÇDİKEN, Ertan URAL, Baki KOMSUOĞLU
Sayfalar 671 - 678

3.
Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyon Bozukluğu İle P Dalga Dispersiyonu Arasındaki İlişki
Relation Ship Between P Wave Dispersion and Diastolic Dyssfunction
Hüseyin GÜNDÜZ, Emrah BİNAK, Ramazan AKDEMİR, Ali TAMER, Yasemin AYARCAN, Mehmet ÖZKEKELİ, Cihangir UYAN
Sayfalar 679 - 686

4.
Doğumsal Kalp Hastalıklarının Tanısında ve Postoperatif Değerlendirmesinde Manyetik Rezonans Görüntüleme
Magnetic Resonance Imaging in the Evaluation of Congenital Heart Diseases and Postoperative Follow-up
H.Barış DİREN, Ümit BELET
Sayfalar 687 - 699

5.
Perkütan Koroner Girişim Sırasında Gelişen İntrakoroner Trombüsün Kılavuz Kateterden Aspirasyon Yoluyla Tedavisi
Aspiration of Intracoronary Thrombus via Guiding Catheter During Percutaneous Coronary Intervention
Göksel KAHRAMAN, Ertan URAL, Baki KOMSUOĞLU
Sayfalar 700 - 704

6.
Travma Geçiren Kalp Hastalarında Geç Prezentasyonlu Karmaşık Kalp Anomailisi
Late Presentation of Complex Cardiac Defect Following Penetrating Cardiac Trauma: Case Report
Aytül BELGİ, Atalay METE, Özgür AVŞAR, Fatma S. TOPUZOĞLU
Sayfalar 705 - 709

DIĞER YAZILAR
7.
Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Dışı Cerrahide Kalp Hastalarına Yaklaşım Kılavuzu
TSC Guideines to Approach to Patients Underoing Extracardiac Surgery

Sayfalar 710 - 730
Makale Özeti

8.
Türk Kardiyoloji Derneği Tüzüğü Çalışma Grupları Yönetmenliği
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)

Sayfalar 731 - 733
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Türk Kardiyoloji Derneği 2004 Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)

Sayfa 734
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale