TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 29 (5)
Cilt: 29  Sayı: 5 - Mayıs 2001
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 264 - 267
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Halkımızda Diyabet ve Glukoz Intoleransı: Koroner Mortalite ve Morbiditeye Prospektif Etkisi, Prevalansında Artma
Diabetes and Glucose Intolerance in Turkey: Rise in Prevalence and Prospective Evaluation of Impact on Coronary Mortality and Morbidity
Altan ONAT, Beytullah YILDIRIM, Köksal CEYHAN, İbrahim KELEŞ, Ömer BAŞAR, Vedat SANSOY, Ali ÇETİNKAYA, Burak ERER, Ömer UYSAL
Sayfalar 268 - 273

3.
Erişkinlerimizin Yarısında Bulunan Dislipidemi ve Metabolik Sendromun Özellikleri ve Kombine Hiperlipidemi ile İlişkisi: Aynı Zamanda Plazma Trigliserid Düzeyi Üst Sınırı Konusunda Bir Katkı
Classification of Turkish Adults Based on Dyslipidemia and on Lipoprotein Phenotype
Altan ONAT, Köksal CEYHAN, Vedat SANSOY, İbrahim KELEŞ, Burak ERER, Ömer UYSAL
Sayfalar 274 - 285

4.
İntrakoroner Wiktor Stent İmplantasyonundan Sonra İlk Altı Ayda Restenoz Saptanmayan Olguların Geç Dönem (4-5 Yıl) Takip Sonuçları
Four years Follow-up Results of Patients Who Had Wiktor Stents and No Restenosis in the First Six Months
Kenan SÖNMEZ, Muzaffer DEĞERTEKİN, Murat GENÇBAY, Ahmet YILMAZ, Nilüfer Ekşi DURAN, Fikret TURAN
Sayfalar 286 - 291

5.
Küçük Çocuklarda Transkateter "Coil" Oklüzyonla Duktus Arteriosus Açıklığının Kapatılması: Erken Sonuçlar ve Orta Dönem İzlem
Transcatheter Patent Ductus Arteriosus Occlusion with Release Control Coils: Application in the Small Child
Ümrah AYDOĞAN
Sayfalar 292 - 297

6.
GLOBAL VE BÖLGESEL SOL VENTRiKÜL FONKSİYONUNUN DEGERLENDİRİLMESİNDE GATED TEKNESYUM-99m SPECT GÖRÜNTÜLEME: KANTİTATİF EKOKARDiYOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Technetium-99m Gated SPECT Imaging for Evaluation of Global and Regional Left Ventricular Function: Comparison to Quantitative Echocardiography
Metin GÜRSÜRER, Ayşe EMRE, Mehmet AKSOY, Hakan GERÇEKOĞLU, Selçuk GÖRMEZ, Kemal YEŞİLÇİMEN, Birsen ERSEK
Sayfalar 298 - 301

7.
Sol Ventrikül Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinin Kısa ve Uzun Dönem Sonuçları
Short and Long-Term Results of Surgical Treatment of Left Ventricular Aneurysm
Y.Ertan URAL, Hüsniye YÜKSEL, Seçkin PEHLİVANOĞLU, Cihat BAKAY, Rüstem OLGA
Sayfalar 302 - 307

EDITORYAL YORUM
8.
Plazma Trigliseridleri İçin İdeal Sınır Hangisidir?
Upper Normal Limit for Plasma Triglycerides
İnan SOYDAN
Sayfalar 308 - 312
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Hipertrigliseridemi Koroner Kalp Hastalığı İçin Bağımsız Risk Faktörü Müdür?
Is Hypertriglyceridemia an Independent Risk Factor for Coronary Heart Disease?
Hüsniye YÜKSEL, Ayşe ÖZDER
Sayfalar 313 - 320

10.
Miyokardiyal "Noncompaction": Nadir Görülen Bir Kardiyomiyopati Olgusu
Noncompaction of the Myocardium, A Rare Cardiomyopathy: A case report
Yüksel ÇAVUŞOĞLU, Necmi ATA, Bilgin TİMURALP, Bülent GÖRENEK, Ömer GÖKTEKİN, Gulmira KUDAİBERDİEVA, Ahmet ÜNALIR
Sayfalar 321 - 324

11.
Çocuklarda Radyonüklid Yöntemler İçin Etik Kurul Onayı
Vedat ŞANSOY
Sayfa 325
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Önümüzdeki Toplantılardan Seçmeler
Selected Forthcoming Meetings

Sayfa 326
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale