TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 28 (5)
Cilt: 28  Sayı: 5 - Mayıs 2000
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 270 - 273
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Türkiye'de Koroner Kalp Hastalığı Tedavi Kalıpları Çalışması
Turkish Survey on Therapeutic Intervention in Coronary Heart Disease
Güneş AKGÜN, Altan ONAT, Rasim ENAR, Necip ALP
Sayfalar 274 - 281

3.
Kronik Kritik Koroner Arter Darlığı ya da Tıkanıklığı Olanlarda Bölgesel Miyokard Fonksiyonunu Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Regional Myocardial Function in Patients with Chronic Critical Coronary Artery Stenosis or Occlusion
A. Aziz KARADEDE, Y.M.Sıddık ÜLGEN, Murat SUCU, Sait ALAN, Nizamettin TOPRAK
Sayfalar 282 - 288

DERLEME
4.
QT Dispersiyonu ile Kanda İnsülin ve Glukoz İlişkisi
The Relationship Between QT Dispersion and Serum Insulin, Glucose Levels
Y.M.Kemal EROL, Y.İlyas ÇAPOĞLU, Y.Engin BOZKURT, Y.Zuhal UMUDUM, Necdet ÜNÜVAR, Necip ALP
Sayfalar 289 - 292

5.
Immunologic Effect of Antihypertensive Therapy in Patients with Essential Hypertension
Immunologic Effect of Antihypertensive Therapy in Patients with Essential Hypertension
I. G. ALİZADE, N. T. KARAYEVA-ALİYEVA
Sayfalar 293 - 295

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Mitral Yetersizliğinde Transtorasik Pulsed Doppler Ekokardiyografi İle Elde Edilen Sistolik Pulmoner Venöz Ters Akımın Belirleyicileri Ve Yetersizlik Ciddiyetini Göstermedeki Değeri
The Determinants of Systolic Pulmonary Venous Flow Reversal by Transthoracic Pulsed Doppler in Mitral Regurgitation: Its Value in the Quantification of the Severity of Regurgitation
Mehmet EREN, Osman BOLCA, Bahadır DAĞDEVİREN, Tugrul NORGAZ, Tuna TEZEL
Sayfalar 296 - 301

DERLEME
7.
Sol Atriyal Apendiks Trombüsü Olan Romatizmal Mitral Darlığı Olgularında Perkütan Mitral Balon Valvülotomi
Percutaneous Mitral Balloon Valvulotomy in Patients With Thrombus in Left Atrial Appendage
Vedat KOCA, Tahsin BOZAT, Şenol YAVUZ, Ayhan ÖZDEMİR
Sayfalar 302 - 305

8.
Sınır Lezyonlarda İntrakoroner Basınç ve Fraksiyone Miyokardiyal Akım Rezervi Ölçümlerine İlişkin İlk Klinik Deneyimlerimiz
Our Initial Experiences on Intracoronary Pressure and Myocardial Fractional Flow Reserve Measurements in Intermediate Lesions
Murat ÖZDEMİR, Timur TİMURKAYNAK, Mustafa CEMRİ, Bülent BOYACI, Rıdvan YALÇIN, Atiye ÇENGEL, Övsev DÖRTLEMEZ, Halis DÖRTLEMEZ
Sayfalar 306 - 313

DERLEME
9.
Prinzmetal Angina Pektoris: Patofizyolojik, Klinik Özellikler ve Tedavide Yeni Yaklaşımlar
Prinzmetal Angina Pectoris
Y. Ahmet ÜNALIR, Y.Bülent GÖRENEK
Sayfalar 314 - 320

10.
Girişimsel Kardiyolojide Yeni Bir Kavram: Fraksiyonel Akım Rezervi
A Recent Development in Invasive Cardiology: Fractional Flow Reserve (FFR)
Y.Oğuz CAYMAZ, Ahmet OKTAY
Sayfalar 321 - 326

OLGU
11.
Epikardiyal Pacemaker Teli Ve Antikoagülan Tedavinin Yol Açtığı Rektus Abdominis Kas Hematomu
Epicardial Pacemaker Wire and Anticoagulant Therapy Leading to Rectus Abdominis Muscle Hematoma
Ertan URAL, Mehmet Salih BİLAL, İhsan BAKIR, Sezer MÜNİBOĞLU KARCIER
Sayfalar 327 - 328

12.
Editöre Mektup
Letter To the Editor
Y. Ahmet ÜNALIR, B. Görenek
Sayfa 329
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale