TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 27 (8)
Cilt: 27  Sayı: 8 - Ekim 1999
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 522 - 526
Makale Özeti

2.
Hesaplanan Kardiyovasküler Olay Nisbi Riski Korunma Kılavuzu Doğrultusunda Çokmerkezli Riskyük Çalışmasında %44 Azaltıldı
Estimated 44% Relative Cardiovascular Event Risk Reduction Achieved in the Multicenter Riskload Study, Implemented Along the Coronary Prevention Guidelines
Altan ONAT
Sayfalar 527 - 542

3.
Romatizmal Mitral Kapak Hastalarında Sol Atriyal Trombüsün Morfolojik Karakterinin Spontan Eko Kontrastı ve Sistemik Embolizasyon Öyküsü ile İlişkisi
Morphologic Characteristics of Left Atrial Trombi in Patients with Rheumatic Mitral Valve Disease in Relation to Spontaneous Echo Contrast and Embolic Events
Nihal ÖZDEMİR, Cihangir KAYMAZ, Cevat KIRMA, Mehmet BALKANAY, Mesut ŞİŞMANOGLU, Cevat YAKUT, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 543 - 550

4.
Mitral Kapak Hastalığı Nedeniyle Kapak Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Subvalvüler Kalınlaşmanın Preoperatif Transtorasik ve Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi: Abascal Skoru ile İlişkili Ekok
Preoperative Assessment of Subvalvular Thickening by Transthoracic and Transesophageal Echocardiography in Patients Undergoing Valve Surgery in Rheumatic Mitral Valve Disease: Echocardiographic Characteristics Associated with Abascal Scoring
Cihangir KAYMAZ, Nihal ÖZDEMİR, Cevat KIRMA, Hakan DİNÇKAL, Mehmet BALKANAY, Mesut ŞİŞMANOĞLU, Cevat YAKUT, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 551 - 557

5.
Romatizmal Mitral Kapak Hastalığı ve Mitral Kapak Prolapsusu ile İlişkili Korda Rüptürü Bulunan Olguların Klinik, Ekokardiyografik ve Hemodinamik Seyir Bakımından Ayırıcı Özellikleri
Differentiating Features of Clinical, Echocardio-graphic and Hemodynamic Course in Patients with Chordal Rupture Associated with Rheumatic Mitral Valve Disease and Mitral Valve Prolapse
Cihangir KAYMAZ, Nihal ÖZDEMİR, Cevat KIRMA, Hakan DİNÇKAL, Kenan SÖNMEZ, İlyas AKDEMİR, Sinan DAĞDELEN, Mehmet BALKANAY, Cevat YAKUT, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 558 - 564

6.
Koroner Stent İmplantasyonlarında Stent Uzunluğunun Sonuçlara Etkisi
Influence of Stent Length on the Outcomes of Coronary Stent Implantations
Murat GENÇBAY, İsmet DİNDAR, Vedat DAVUTOĞLU, Nuri ÇAĞLAR, Fikret TURAN
Sayfalar 565 - 570

7.
Girişimsel Revaskülarizasyon Sonrası Vasküler Hücre Adezyon Molekülü, İnterlökin, Fibrinojen Düzeyi Değişiklikleri ve Bunların Restenozla İlişkisi
Alterations of Vascular Cell Adhesion Molecule, Interleukin, Fibrinogen Levels Following Interventional Revascularization Procedures and Relationship with Restenosis
Yüksel ÇAVUŞOĞLU, Barbaros DOKUMACI, Yurdanur AKGÜN, Gül DURMAZ, Sevda ATALAY, Y. Ahmet ÜNALIR, Uğur TAŞBAŞ, Fezzan ŞAHİN, Bilgin TİMURALP
Sayfalar 571 - 577

8.
Doku Doppler Görüntüleme Yöntemi ile Değerlendirilen Sol Ventrikül Diyastolik Dolum Hızları Önyükten Bağımsız mı?
Are Left Ventricular Diastolic Filling Velocities as Assessed by Doppler Tissue Imaging Independent from Preload ?
Adnan ABACI, Abdurrahman OĞUZHAN, Burhanettin KIRANATLI, Namık Kemal ERYOL, Ali ERGİN
Sayfalar 578 - 581

9.
1998 Yılında Science Citation Index Kapsamında Türkiye Kökenli 1078 Tam Metinli Tıbbi Makaleye İlişkin Sayısal Değerlendirme
Turkish International Medical Publication Output Rose by 15% in 1998
Altan ONAT
Sayfalar 582 - 590

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale