TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 27 (6)
Cilt: 27  Sayı: 6 - Ağustos 1999
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 384 - 388
Makale Özeti

2.
Düşük Doz Dobutamin ile Yapılan Gated SPECT Görüntülemenin Sol Ventrikül Disfonksiyonu Olan Koroner Arter Hastalarında Revaskülarizasyon Sonrası Fonksiyonel Düzelmeyi Öngörmedeki Değeri
Clinical Investigations Functional Recovery After Revascularization in Patients with Coronary Artery Disease and Left Ventricular Dysfunction
Mehmet AKSOY, Metin GÜRSÜRER, Ayşe EMRE, Mehmet EREN, Hakan AKYÜZ, Nezire GÜLLÜ, Dursun ÜNAL, Birsen ERSEK
Sayfalar 389 - 391

3.
Paravalvüler Mitral Yetersizliğin Protez Mitral Kapakta Trombüs Oluşumunu Engelleyici Etkisi
Paravalvular Mitral Regurgitation Protecting from Thrombus Formation on Prosthetic Mitral Valve
Cihangir KAYMAZ, Nihal ÖZDEMİR, Cevat KIRMA, Bahadır DAĞLAR, Mehmet BALKANAY, Cevat YAKUT, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 398 - 403

4.
Ciddi, İzole Miyokardiyal Kas Bandının Sol Ventrikül Hipertrofisi ve Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları ile İlişkisi
Relation of the Isolated Myocardial Muscle Bridge with Left Ventricular Hypertrophy and Left Ventricular Diastolic Dysfunction
Sinan DAĞDELEN, Cevat KIRMA, Cihangir KAYMAZ, İlyas AKDEMİR, Nuri ÇAĞLAR, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 404 - 409

5.
Romatizmal Ateşte Subklinik Kapak Tutulumu: İzole Artrit ve Saf Koreli Olguların Karşılaştırılması
Subclinical Valvular Involvement in Rheumatic Fever: Comparison of Patients with Isolated Polyarthrits and Chorea Minor
Ahmet ÇELEBİ, Gülay AHUNBAY, Gülbis BATMAZ, Eray SAVGAN, Teoman ONAT
Sayfalar 410 - 413

6.
İzole Sekundum Atrial Septal Defektlerde Transtorasik İki Boyutlu Ekokardiografik Defekt Çapı ile Sol-Sağ Şant Oranının Kantitatif Değerlendirilmesi
A Quantitative Assessment of Relation Between Left-to-Right Shunt and Defect Diameter Determined by 2D-Echocardiography in Isolated Secundum Atrial Septal Defect
Ümrah AYDOĞAN, Ferhan MERİÇ, Türkan ERTUĞRUL, Mehmet MÜLAZIMOĞLU, Tevfik ÖZPAÇACI, Rukiye ÖMEROĞLU, Talat CANTEZ
Sayfalar 414 - 419

7.
Fizyolojik Kalıcı Kalp Pili Uygulaması Sonrası Oluşan Hemodinamik Değişikliklerin Sol Atriyum ve Sol Ventrikül Çaplarına Etkisi
The Effects of Hemodynamic Changes in Left Atrial and Left Ventricular Diameters After Physiological Pacing
İzzet ERDİNLER, Gültekin F.HOBİKOĞLU, Şennur ÜNAL, Ahmet AKYOL, Enis OĞUZ, Atila EMRE, Tanju ULUFER
Sayfalar 420 - 424

8.
Treadmill Egzersiz Skorunun Koroner Arter Hastalığında Yüksek Risk Göstergesi Olarak Değeri
Value of Exercise Treadmill Score as an Indicator of High-risk Coronary Artery Disease
Ayşe EMRE, Birsen ERSEK, Metin GÜRSÜRER, Mehmet AKSOY, Turgut SİBER, Dursun ÜNAL, Kemal YEŞİLÇİMEN
Sayfalar 425 - 428

OLGU
9.
Olgu Bildirileri Açık Duktus Arteriozus'lu Bir Çocukta Pulmoner Arterde Vejetasyon
Case Reports Vegetation Due to Streptococcus Viridans in Pulmonary Artery in a Child With Patent Ductus Arteriosus
Ahmet YANIK, Ertan YETKİN, Kubilay ŞENEN, Mehmet İLERİ, Hülya KAMOY, Tevfik KURAL, Siber GÖKSEL
Sayfalar 429 - 430

10.
Koroner Çalma Sendromuna Neden Olan İzole Sağ Koroner Arter Anomalisi Olgusu
Isolated Anomalous Right Coronary Artery Leading to Coronary Steal Syndrome
Yüksel ÇAVUŞOĞLU, Sevda ATALAY, Barbaros DOKUMACI, Y. Ahmet ÜNALIR, İlknur AK, Bilgin TİMURALP
Sayfalar 431 - 434

11.
Pulmoner Arterden Çıkan Sol Koroner Arter Anomalisine Bağlı Olarak Gelişen Bir Dilate Kardiyomiyopati Olgusu
A Case of Dilated Cardiomyopathy Secondary to Anomalous Left Coronary Artery Originating from the Pulmonary Artery
Özlem M.BOSTAN, Ergün ÇİL
Sayfalar 435 - 438

12.
Nadir Bir Atriyal Flatter Nedeni: Miyotonik Müsküler Distrofi (Olgu Sunumu)
A Case of Myotonic Muscular Dystrophy With Atrial Flutter
Bülent GÖRENEK, Ümit ÖZUYAR
Sayfalar 439 - 440

EDITORYAL YORUM
13.
Editörden
Editorial
Ayşe Sarıoğlu
Sayfalar 441 - 443
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Editöre Mektup
Letter To The Editor
Ayşe Sarıoğlu
Sayfa 444
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Editöre Mektup
Letter To The Editor
Ahmet Çelebi, Gülay Ahunbay
Sayfalar 445 - 446
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale