TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 27 (4)
Cilt: 27  Sayı: 4 - Mayıs 1999
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 196 - 200
Makale Özeti

2.
Erkekte Total Kolesterol, Kadında Kolesterol Oranı Koroner Hastalığın En İyi Göstergeleri: Lipid Düzeylerinin 8-yıllık Seyri Erkeklerimizde Trigliseridde Yükselme Gösteriyor
Investigations Total Cholesterol in Men, Cholesterol Ratio in Women Best Markers of Coronary Disease in Turkish Adults: 8-year Trends of Lipids Show Hypertriglyceridemia Rising Among Men
Altan ONAT, Ömer UYSAL, Vedat SANSOY, Beytullah YILDIRIM, Ali ÇETİNKAYA, Hüseyin AKSU, Nevzat USLU, Necmettin GÜRBÜZ, İbrahim KELEŞ
Sayfalar 201 - 208

3.
Erişkinlerimizde Obezite ve Santral Obezite Göstergeleri ve İlişkileri: 1990-98'de Düşündürücü Obezite Artışı Erkeklerde Daha Belirgin
Indices of Obesity and Central Obesity in Turkish Adults: Distinet Rise in Obesity in 1990-98 More Pronounced Among Men
Altan ONAT, Beytullah YILDIRIM, Ali ÇETİNKAYA, Hüseyin AKSU, İbrahim KELEŞ, Nevzat USLU, Necmettin GÜRBÜZ, Vedat SANSOY
Sayfalar 209 - 217

4.
Protez Kapaklı Olgulardaki Kapak Trombüslerinin Embolik Olaylarla İlişkili Morfolojik Özellikleri
Morphologic Characteristics of Valve Thrombus in Patients with Prosthetic Valve Associated with Embolic Events
Cihangir KAYMAZ, Cevat KIRMA, Nihal ÖZDEMİR, Kenan SÖNMEZ, Hakan DİNÇKAL, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 218 - 223

5.
Farklı Geometrideki Sol Ventrikül Hipertrofilerinde Diyastolik Fonksiyonların "Midventriküler Akım" Profili ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Diastolic Functions by Midventricular Flow Pattern in Left Ventricular Hypertrophies with Different Shape
Osman BOLCA, Bahadır DAĞDEVİREN, Mehmet EREN, Mustafa POLAT, Tuğrul NORGAZ, Tuna TEZEL
Sayfalar 224 - 228

6.
Sol Dal Bloklularda Koroner Arter Hastalığı Tanısında Dobutamin Stres Ekokardiyografi ile Egzersiz Miyokard Perfüzyon Sintigrafîsinin Karşılaştırılması
Comparison of Dobutamine Stress Echocardio-graphy with Myocardial Perfusion Scintigraphy for Detecting Coronary Artery Disease in Patients with Left Bundle-Branch Block
İlham TOKATLI, Serdar KÜÇÜKOĞLU, Zerrin YİĞİT, Tevfik GÜRMEN, Vedat SANSOY, Haşim MUTLU, Sinan ÜNER, Deniz GÜZELSOY
Sayfalar 229 - 235

7.
Aksesuar Yolların Radyofrekans Kateter Ablasyon Tekniği ile Tedavisi: 131 Ardışık Hastadaki Sonuçlar
Radiofrequency Catheter Ablation of Accessory Pathways: Results of 131 consecutive patients
Uğur Kemal TEZCAN, Hakan TIKIZ, Ahmet Duran DEMİR, Mustafa SOYLU, Sedat KÖSE, Siber GÖKSEL
Sayfalar 236 - 243

8.
Çocuklarda Sisaprid'in Ventriküler Repolarizasyon Üzerine Etkileri
The Effects of Cisapride on Ventricular Repolarization in Children
H.Ercan TUTAR, Aydan KANSU, Ayhan Gazi KALAYCI, Semra ATALAY, Nurten GİRGİN, Ayten İMAMOĞLU
Sayfalar 244 - 247

OLGU
9.
Olgu Bildirisi Nadir Bir Doğuştan Anomali Ve Dilate Kardiyomiyopatili Bir Erişkinde Kalıcı Pacemaker Yerleştirilmesi
Case Report Permanent Pacemaker Implantation in an Adult Patient With a Rare Congenital Anomaly and Dilated Cardiomyopathy
Nurgül KESER, Suat ALTINMAKAS, Muhsin TÜRKMEN, Oral PEKTAŞ
Sayfalar 248 - 250

EDITORYAL YORUM
10.
Editoryal Sol Dal Bloklu Olgularda Dobutamin Stres Ekokardiyografi ve Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
Yüksel ÇAVUŞOĞLU, Bilgin TİMURALP
Sayfalar 251 - 253
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Editoryal Sol Dal Bloklu Olgularda Dobutamin Stres Ekokardiyografi ve Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
Letter To The Editor
Yüksel ÇAVUŞOĞLU, Bilgin TİMURALP
Sayfa 256
Makale Özeti

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale