TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - Nisan 1996
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 132 - 135
Makale Özeti

2.
Kardiyak Aritmilerin Radyofrekans Kateter Ablasyon Tekniği ile Tedavisi
Clinical Investigations Treatment of Cardiac Arryhthmias by Radiofrequency Catheter Ablation
Erdem DİKER, U. Kemal TEZCAN, Murat ÖZDEMİR, Gülümser HEPER, Şule KORKMAZ, Sengül ÇEHRELİ, Yalçın SÖZÜTEK, Emine KÜTÜK, Siber GÖKSEL
Sayfalar 136 - 143

3.
Elektrikli Stimulasyonla Başlatılan Paroksismal Supraventriküler Taşikardilerin Sonlandırılmasında Adenozinin Etkisi ve Verapamil ile Karşılaştırılması
Effect of Adenosine in Termination of Induced Supraventricular Tachycardias and Comparison With Verapamil
Cengizhan TÜRKOĞLU, İnci FIRATLI, Çavlan TÜRKOĞLU, Muzaffer ÖZTÜRK
Sayfalar 144 - 148

4.
Kronik Total Oklüzyonda Koroner Anjiyoplasti: Kısa Dönem Sonuçlar ve Primer Başarıya Etki Eden Faktörler
Coronary Angioplasty of Chronic Total Occlusions: Early Outcome and Factors Predictive of Initial Success
Servet ÖZTÜRK, Tevfik GÜRMEN, Murat GÜLBARAN, Muzaffer ÖZTÜRK
Sayfalar 149 - 153

5.
Lökosit Agregasyonu ile Glutatyon Peroksidaz ve Süperoksid Dismutaz Aktivite Düzeylerinin İskemik Kalp Hastalıkları ile İlişkileri
Relationship Between Ischemic Heart Disease and Leukocyte Aggregation with Activities of Glutathione Peroxidase and Superoxide Dismutase
Kürşad KAPTAN, Fikri KOCABALKAN, Ahmet AYDIN, Ahmet SAYAL, Aşkın IŞIMER
Sayfalar 154 - 159

6.
Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu Ölçümünde Akustik Kantitatif Değerlendirmenin Klasik İki Boyutlu Yöntem İle Kıyaslanması
Assessment of Left Ventricular Ejection Fraction by Acoustic Quantification: Comparison with Conventional 2- Dimensional Echocardiography
Lale KOLDAŞ, Faruk AYAN, Barış İLERİGELEN, Necati SIRMACI
Sayfalar 160 - 163

7.
Bakteriyel Endokarditin Cerrahi Tedavisinde Kapak Replasmanının Erken ve Orta Dönem Sonuçları
Early and Mid-term Results of Valve Replacement in the Treatment of Active and Healed Bacterial Endocarditis
Binali MAVİTAŞ, Birol YAMAK, Fehmi KATIRCIOĞLU, Ahmet SARITAŞ, Tulga ULUS, Uğursay KIZILTEPE, Oğuz TAŞDEMİR, Kemal BAYAZIT
Sayfalar 164 - 167

8.
Postoperatif Nükseden Ventrikül Septum Defektleri: Cerrahi Yaklaşım Kriterleri ve Sonuçları
Criteria for Reoperation and its Results in Recurrent Ventricular Septal Defects
Bülent POLAT, Barbaros KINOĞLU, Mustafa Kemal ÇALIK, Selim ERENTÜRK, Levent SALTIK, Tayyar SARIOĞLU, Aydın AYTAÇ
Sayfalar 168 - 172

9.
Siyanozlu Konjenital Kalp Anomalilerinde Modifiye Blalock-Taussig Şanttan Geçilerek Pulmoner Arter Kateterizasyonu: Transvenöz Teknik
Catheterizing Modified Blalock-Taussig Shunts in Cyanotic Congenitl Heart Anomalies: Transvenous Technique
İ. Levent SALTIK, Ayşe SARIOĞLU, Gühis BATMAZ, Barbaros KINOĞLU, Ayşe GÜLER, Özge KÖNER
Sayfalar 173 - 177

DERLEME
10.
Derleme Kapak-Dışı Kardiyovasküler Sistem İnfeksiyonları
Review Nonvalvular Infections of the Cardiovascular System
Yeşim ÇETİNKAYA, M. Giray KABAKÇI, Serdar AKSÖYEK
Sayfalar 178 - 185

OLGU
11.
Olgu Bildirileri Mitral Kapak Replasmanı Sırasında Gelişen Akut Sağ Kalp Yetersizliğinin Tedavisinde Prostasiklin Kullanımı: Üç Olgu Bildirisi
Case Reports Prostacyclin Usage in Treatment of Acute Right Heart Failure During Mitral Valve Replacement
Deniz Süha KÜÇÜKAKSU, Şeref A. KÜÇÜKER, Salih Fehmi KATIRCIOĞLU, Erol ŞENER, Oğuz TAŞDEMİR, Kemal BAYAZIT
Sayfalar 186 - 189

12.
Hb S - Beta Talasemili Bir Olguda Çift Kapak Replasmanı
Double Valve Replacement in a Patient With Hb S-Beta Thalassemia
Ahmet KORUKÇU, Hakan GERÇEKOĞLU, Hasan KARABULUT, Onur SOKULLU, İsmail AĞAR, Mahmut AKYILDIZ, Hüseyin SOYDEMİR, Hüseyin TOKLU, Besim YİĞİTER
Sayfalar 190 - 191

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale