TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 23 (4)
Cilt: 23  Sayı: 4 - Temmuz 1995
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 228 - 231
Makale Özeti

DERLEME
2.
İskemik Kalp Hastalarında İzovolümik Relaksasyon Akımının Klinik Önemi
Clinical Significance of Isovolumic Relaxation Flow in Coronary Artery Disease
Kadir GÜRKAN, Ayşe UĞUR, Metin GÜRSÜER, A. Aziz KARADEDE, Tuna TEZEL, Tanju ULUFER, Aydın ÇAĞIL, Tezer ULUSOY
Sayfalar 232 - 241

3.
Renovasküler Hipertansiyonda Perkütan Transluminal Renal Anjiyoplasti Sonrası Klinik Takip Sonuçları
Percutaneous Transluminal Dilatation for the Treatment of Renovascular Hypertension: A Clinical Follow-up Study
Kamil ADALET, Mehmet MERİÇ, Fehmi MERCANOĞLU, Ayşen HELVACI, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK, Güngör ERTEM
Sayfalar 242 - 247

4.
Aort Stenozu Şiddetinin Değerlendirilmesinde "Doppler Hız Indeksinin" Yeri
Evaluation of "Doppler Velocity Index" in Significant Aortic Stenosis
Hakan KARPUZ, Xavier Jeanrenaud, Nicole Aebischer, Lukas KAPPENBERGER
Sayfalar 248 - 251

5.
Romatizmal Mitral Darlıklarında Basınç Yarılanma Zamanı ile Hesaplanan Mitral Kapak Alanı Üzerine Aort Yetersizliği ve Mitral Yetersizliğinin Etkisi
The Effect of Aortic Regurgitation and Mitral Regurgitation on Mitral Valve Area Calculated by Pressure Half-time, in Rheumatic Mitral Stenosis
Hüseyin Cahit ELMACI, Y.Ahmet IŞIK, Orhan EREN, Ali İhsan GÜNAL, Harika ÇELEBİ, Cemal LÜLECİ
Sayfalar 252 - 258

6.
Mitral Kapak Replasmanında Seçilen Protez Kapak Çapının Geç Dönemde Sol Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi
Effects of Preferred Prosthetic Valve Diameter on Long-term Left Ventricular Function in Mitral Valve Replacement
Op.Mert KESTELLİ, Op.B.Hayrettin ŞİRİN, Rahmi ZEYBEK, Nursen POSTACI, Nagehan KARAHAN, Mansur ŞAĞBAN
Sayfalar 259 - 262

7.
Ebstein Anomalisinin Cerrahi Tedavisinde Longitudinal Plikasyon Tekniği
Longitudinal Plication Technique in the Surgical Treatment of Ebstein's Anomaly
Fehmi KATIRCIOĞLU, Erol ŞENER, Süha KÜÇÜKAKSU, Levent BİRİNCİOĞLU, Binali MAVİTAŞ, Onurcan TARCAN, Oğuz TAŞDEMİR, Kemal BAYAZIT
Sayfalar 263 - 266

8.
Mitral Kapak Girişimlerinde Superior-Septal Yaklaşım
Superior-septal Approach for Mitral Valve Surgery
Serdar ENER, Mert YILMAZ, Selçuk ATASOY, Hayati ÖZKAN, Mete CENGİZ
Sayfalar 267 - 270

9.
Uluslararası Düzlemdeki 1994 Yılı Türk Tıp Dış Yayınları ve Son Yıllarda Bilim Dalları ile Kurumların Başarı Durumu
Turkey's International Medical Publications 1994 and the Recent Performance in the Medical Fields and Institutions
Altan ONAT
Sayfalar 271 - 280

10.
Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Acil Koroner Revaskülarizasyonu ve Reperfüzyon Hasarı
Emergency Coronary Revascularization After Acute Evolving Myocardial Infarction and Reperfusion Injury
İlhan PAŞAOĞLU, Y.Sinan ARSAN
Sayfalar 287 - 290

OLGU
11.
Olgu Bildirileri Takayasu Arteriti Olgusu: İnen Aorta Tüp Gref Anastomozunda Yalancı Anevrizma
Case Reports A Case of Takayasu's Arteritis: Pseudoaneurysm in the Tube Graft Anastomosis of the Descending Aorta
Serdar ENER, Y.Ergün ÇİL, Kadir SAĞDIÇ, Mehmet TÜRE, Mete CENGİZ
Sayfalar 291 - 294

12.
Kearns-Sayre Sendromu Olgusu
Kearns-Sayre Syndrome: A case report
Çetin AYDIN, Mustafa TAHTASIZ, Serdar BAYATA, Nursen POSTACI, Murat YEŞİL
Sayfalar 295 - 298

DERLEME
13.
Kritik Supravalvüler Aort Darlıklı Bir Williams-Beuren Sendromu
A Williams-Beuren Syndrome with Critical Supravalvular Aortic Stenosis
Y.Ergün ÇİL, Y.Işık ŞENKAYA, Mete CENGİZ
Sayfalar 299 - 301

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale