TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - Mart 1995
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 68 - 72
Makale Özeti

DERLEME
2.
Yüksek Serum LP(a) Değerleri ile Koroner Arter Hastalığının Ağırlık ve Yaygınlık Derecesi Arasındaki İlişki
Extent and Severity of Coronary Artery Disease in Patients with High Serum LP(a) Levels
Hazım DİNÇER, Mustafa KAHRAMAN, Tuğrul OKAY, Can ÖZER, Yavuz MAŞRAPACI, Necati BİNGÖL
Sayfalar 73 - 77

3.
Koroner Anjiyoplastide Uzun Balon Kullanımının Erken Sonuçları
Early Results of Utilizing Long Balloons During Coronary Angioplasty
Hakan KÜLTÜRSAY, Levent CAN, Ahmet ALTINTIĞ, Azem AKILLI, Mustafa AKIN, Serdar PAYZIN, Cüneyt TÜRKOĞLU
Sayfalar 78 - 81

4.
Atriyum Fibrilasyonunda Sirkadiyen Ritm
Circadian Rhythm of Atrial Fibrillation
Y. Ahmet ÜNALIR, Y.Necmi ATA, Bülent GÖRENEK, Sevda KESMEN, Bilgin TİMURALP
Sayfalar 82 - 85

5.
Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Geç Trombolitik Tedavi Uygulaması
Late Thrombolytic Therapy in Acute Myocardial Infarction
Atiye ÇENGEL, Timur TİMURKAYNAK, Y.Mehmet ALKAN, Rıdvan YALÇIN, Oğuz CAYMAZ, Önsev DÖRTLEMEZ, Halis DÖRTLEMEZ
Sayfalar 86 - 90

6.
Kronik Karaciğer Hastalarında Kontrast Ekokardiyografi İle Sağ-Sol İntrapulmoner Şantların Gösterilmesi
Demonstration of Right-to-Left Intrapulmonary Shunts in Chronic Liver Patients by Contrast Echocardiography
Y. Ahmet ÜNALIR, Y.Tülay SARIÇAM, Y.Necmi ATA, Celal KIRDAR, Bilgin TİMURALP
Sayfalar 91 - 94

7.
Zihinsel Stres ve Miyokard İskemisi
Mental Stress and Myocardial Ischemia
Seyfi USLUBAŞ, Kemal YEŞİLÇİMEN, Metin GÜRSÜRER, İzzet ERDİNLER, Recep ÖZTÜRK, Ayşe EMRE, Birsen ERSEK, Tezer ULUSOY
Sayfalar 95 - 99

8.
Acrivastin ve Cetirizin'in Kardiyotoksik ve Hepatotoksik Etkileri
Cardiotoxic and Hepatotoxic Effects of Acrivastin and Cetirizin
İpek TÜRKTAŞ, Deniz OĞUZ, Rana OLGUNTÜRK, Sadık DEMİRSOY, Sedef TUNAOĞLU
Sayfalar 100 - 103

9.
EKHARF Çalışması Kohortu Koroner Hastalarının 4 Yıllık Takip Sonuçları
4-Year Follow-up of a Turkish Cohort of Coronary Heart Disease Patients
Altan ONAT ve
Sayfalar 104 - 108

10.
Dilate Kardiyomiyopatili ve Normal Çocuklarda Sistolik Ventrikül Fonksiyonunu Ekokardiyografi ile Değerlendirmede Aort Kökü Hareketinin Önemi
Significance of Aortic Root Motion in Echocardiographic Evaluation of Left Ventricular Function in Children with Dilated Cardiomyopathy
Ümit Bilge SAMANLI, Ayşe SARIOĞLU, Ali ERTUĞRUL
Sayfalar 109 - 115

11.
Dilate Kardiyomiyopatili ve Normal Çocuklarda Sol Ventrikülün Sistolik Fonksiyonunun Pulsed Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Doppler Echocardiographic Evaluation of Left Ventricular Function in Children with Dilated Cardiomyopathy
Ümit Bilge SAMANLI, Ayşe SARIOĞLU, Ali ERTUĞRUL
Sayfalar 116 - 122

DERLEME
12.
Çocuklarda Restriktif Kardiyomiyopati: 12 Vakanın Klinikopatolojik İncelenmesi
Restrictive Cardiomyopathy in Children: A Clinicopathologic Study in 12 Cases
Y.Ergün ÇİL, Süheyla ÖZKUTLU, Muhsin SARAÇLAR, Gülsev KALE
Sayfalar 123 - 127

13.
Duktus Arteriosus Açıklığı Transkateter Yolla Kapatılan Hastaların Renkli Doppler İzlem Sonuçları
Color Flow Doppler Follow-up After Transcatheter Occlusion of Ductus Arteriosus
İ.Levent SALTIK, Ayşe SARIOĞLU, Gülhis BATMAZ, Nuran YAZICIOĞLU
Sayfalar 128 - 131

OLGU
14.
Olgu Bildirileri Transvenöz Defibrilatör Elektrot Sistemlerinin ve "Cardioverter-Defibrillator" ün Pektoral İmplantasyonu
Case Reports Pectoral Implantation of Transvenous Defibrillator Lead Systems and Implantable Cardioverter Defibrillator
Kamil ADALET, Fatih Ata GENÇ, Katz AMOS, Mehmet TUĞRUL, Fehmi MERCANOĞLU, Mehmet MERİÇ, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK, Güngör ERTEM
Sayfalar 132 - 137

DERLEME
15.
Sağ Koroner Arterden Pulmoner Artere Olan Fistülün Transkateter Yöntemle Kapatılması
Transcatheter Closure of Right Coronary Artery-Pulmonary Artery Fistula
Azem AKILLI, Mustafa AKIN, Hakan KÜLTÜRSAY, Serdar PAYZIN, Cüneyt TÜRKOĞLU
Sayfalar 138 - 140

16.
Editöre Mektup
Letter to The Editor
Murat Soysal, Kaan Kulan
Sayfalar 141 - 142
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale