TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 21 (4)
Cilt: 21  Sayı: 4 - Temmuz 1993
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 204 - 207
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Sol Ana Koroner Arter Ostial Darlığında Cerrahi Anjiyoplasti
Surgical Angioplasty at Ostial Stenosis of Left Main Coronary Artery
Binali MAVİTAŞ, Levent BİRİNCİOĞLU, Tahsin KEÇELİGİL, Ahmet SARITAŞ, Fehmi KATIRCIOĞLU, Erol ŞENER, Haldun KARAGÖZ, Oğuz TAŞDEMİR, Kemal BAYAZIT
Sayfalar 208 - 212

3.
Dilate Kardiyomiyopatide Mortalitenin Etkenleri
Factors Influencing the Mortality of Dilated Cardiomyopathy
Murat ERSANLI, Nuran YAZICIOĞLU, Rasim ENAR, Sinan ÜNER, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 213 - 217

4.
PTCA Öncesi ve Sonrası Koroner Arter Lezyonlarının Kantitatif Koroner Anjiyografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Coronary Artery Lesions Quantitatively with Coronary Angiography Before and After PTCA
Barbaros DOKUMACI, Cihangir UYAN, Remzi KARAOĞUZ, Mustafa ÖZKAN, Hasan Fehmi TÖRE, Ersoy IŞIK, Oral PEKTAŞ
Sayfalar 218 - 221

5.
Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Atriyal İnfarktüsün EKG Belirtileri ve Supraventriküler Aritmi Gelişmesi
Electrocardiographic Signs of Atrial Infarction and Development of Supraventricular Arrhythmias in Patients with Acute Myocardial Infarction
Y.Serdar AKSÖYEK, Giray KABAKÇI, Y.Kenan ÖVÜNÇ, Kudret AYTEMİR, M.Ali OTO, Aydın KARAMEHMETOĞLU, Erdem ORAM, Şevket UĞURLU
Sayfalar 222 - 225

6.
Dilate Kardiyomyopatili Çocukların Tedavisinde Kaptopril Uygulaması
Captopril Therapy in Dilated Cardiomyopathy in Childhood
M.Filiz ŞENOCAK, Muhsin SARAÇLAR, Süheyla ÖZKUTLU
Sayfalar 226 - 232

7.
Süt Çocukluğu Çağında Göğüs Derivasyonlarında Sağ Potansiyellerin Seyri Normal Yenidoğanın İzlenmesine Dayanan EKG Sonuçları
The Evolution of the Right Ventricular Potentials During Infancy. ECG Findings Based on Follow-up of Normal Newborns
Gülay AHUNBAY, Teoman ONAT
Sayfalar 233 - 241

DERLEME
8.
Süt Çocukluğu Çağındaki Fizyolojik İnkomplet Sağ Dal Bloku ve Seyri Normal Yenidoğanın İzlenmesine Dayanan EKG Sonuçları
The Course of Physiologic Incomplete Right Bundle Branch Block During Infancy. ECG Findings Based on Follow-up of Normal Newborns
Teoman ONAT, Gülay AHUNBAY
Sayfalar 242 - 250

9.
Derlemeler Valsalva Manevrası
Reviews Valsalva's Maneuver
Mustafa ÇETİNER, Y.Özhan GÖLDELİ, Kaan KULAN, Baki KOMSUOĞLU
Sayfalar 251 - 257

10.
Kapak Hastalıklarında Cerrahi Girişim Endikasyonları
Indications for Valve Replacement in Patients with Valvular Heart Disease
Hüsniye YÜKSEL, Tayyar SARIOĞLU
Sayfalar 258 - 267

OLGU
11.
Olgu Bildirisi Duktus Arteriozus Açıklığının Transkateter Yolla Kapatılmasından Sonra Komplikasyon Olarak Gelişen Ağır Mekanik Hemoliz
Case Report Severe Mechanical Hemolysis Following Transcatheter Closure of Patent Ductus Arteriosus
Ümrah AYDOĞAN, Aygün DİNDAR, Zeynep ALTINEL, PRof.Talat CANTEZ
Sayfalar 268 - 270

12.
Editöre Mektup
Letter to The Editor
Çetin Erol, Hüseyin Şenocak
Sayfa 271
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale