TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 21 (3)
Cilt: 21  Sayı: 3 - Mayıs 1993
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 140 - 143
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Radyonüklid Ventrikülografi Sırasında İntravenöz Dipiridamol ve İzometrik Egzersizin Koroner Arter Hastalığı Tanısındaki Değeri
Clinical Investigations Usefulness of Dipyridamole-Handgrip Radionuclide Ventriculography Test For Detecting Coronary Artery Disease
Mefküre PLATİN, Vedat SANSOY, Burhan POLAT, Deniz GÜZELSOY, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 144 - 149

3.
Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Atriyal Natriüretik Peptid Düzeyleri
Atrial Natriuretic Peptide Levels in Patients with Acute Myocardial Infarction
Y.Emrullah BAŞAR, Metin KILINÇ, Ali ERGİN, Servet ÇETİN, Muzaffer ÜSTDAL, Ahmet H.KÖKER
Sayfalar 150 - 154

OLGU
4.
Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti: 505 Olgunun Erken Dönem Sonuçları
Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty: Short-term Results of 505 Cases
Ömer KOZAN, Oktay ERGENE, Tuğrul OKAY, Ubeydullah DELİGÖNÜL, Nuri ÇAĞLAR, Oktay SANCAKTAR, Mustafa ŞENOCAK, Mehmet ÖZDEMİR
Sayfalar 155 - 159

DERLEME
5.
Beşyüzbeş Olguda Koroner Anjiyoplasti Komplikasyon ve Öngördürücüleri
Coronary Angioplasty Complications in 505 Cases and Their Predictors
Ömer KOZAN, Oktay ERGENE, Tuğrul OKAY, Ubeydullah DELİGÖNÜL, Nuri ÇAĞLAR, Oktay SANCAKTAR, Mustafa ŞENOCAK, Mehmet ÖZDEMİR
Sayfalar 160 - 164

6.
Postperikardiotomi ve Diğer Akut Perikarditlerin Tedavisinde Colchicine
Colchicine in the Treatment of Postpericardiotomy and Other Acute Pericarditis
Hüsniye YÜKSEL, Gülgün GÖKTUNA, Ahmet SERT, Sinan ÜNER, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 165 - 168

7.
Cilazapril'in Kan Basıncı, Sol Ventrikül Hipertrofisi ve Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkileri
Effects of Cilazapril on Blood Pressure, Cardiac Hypertrophy and Left Ventricular Functions
Ayhan USAL, Esmeray ACARTÜRK
Sayfalar 169 - 173

8.
Normal Kişilerde Pulsed Doppler ve Renkli Akım ile Kapak Yetersizlikleri Sıklığı
Age-related Prevalence of Valve Regurgitations by Pulsed Doppler Echocardiography and Color-flow Imaging Among Normal Subjects
Ömer KOZAN, Mehmet ÖZKAN, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Ahmet DİRİCAN, Oral PEKTAŞ
Sayfalar 174 - 177

9.
Anjiyografik ve Operatif Muayene ile Belirlenen Arterioskleroz Obliterans ile Bazı Ateroskleroz Risk Faktörlerinin İlişkisi
Correlates of Risk Factors in Arteriosclerosis Obliterans Confirmed by Angiographic by Angiographic and Operative Examination
Y.Berrin ÇETİNARSLAN, Baki KOMSUOĞLU, Zerrin UZUN, Kaan KULAN, Fahri ÖZCAN
Sayfalar 178 - 181

10.
"Beyaz Gömlek" Hipertansiyonuna Yaş ve Cinsiyetin Etkisi
The Effect of Age and Sex on White-coat Hypertension
İstemi NALBANTGİL, Bülent KILIÇCIOĞLU, Remzi ÖNDER, Bahar BOYDAK, Ender TERZİOĞLU, Mehmet İŞLER
Sayfalar 182 - 183

11.
Derleme Miyokard Perfüzyon ve Fonksiyonunu Değerlendiren Nükleer Kardiyolojik Yöntemlerdeki Gelişmeler
Review Advances in the Methods of Nuclear Cardiology Assessing Myocardial Perfusion and Function
Y.Vedat SANSOY, Deniz GÜZELSOY
Sayfalar 184 - 192

OLGU
12.
Olgu Bildirisi Bir Sol Ventrikül Anevrizma Rüptürü Vakası ve Cerrahi Tedavisi
Case Report Early Detected Rupture of Left Ventricular Aneurysm
Y.Osman YEŞİLDAĞ, Mikail YÜKSEL, Y.Ferşat KOLBAKIR, Ender ÖRNEK, Bedri KANDEMİR, Olcay SAĞKAN
Sayfalar 193 - 197

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale