TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 20 (4)
Cilt: 20  Sayı: 4 - Temmuz 1992
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 196 - 199
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Hipertansiyona Bağlı Sol Ventrikül Hipertrofisi: Tanı, Prognoz, Regresyon
Left Ventricular Hypertrophy, Diagnosis, Prognosis and Regression
İstemi NALBANTGİL
Sayfalar 207 - 214

3.
Türk Erişkinlerinde Obesitenin Diğer Risk Faktörleriyle İlişkisi
Obesity and Its Interrelation with Other Risk Factors in Turkish Adults
Altan ONAT
Sayfalar 215 - 220

4.
İzole Ventrikül Septum Defektinde Doğal Seyir
Natural History in Isolated Ventricular Septal Defect
Teoman ONAT ve
Sayfalar 222 - 232

5.
İzole Ventrikül Septum Defektinde Doğal Seyrin Göstergesi Olarak Kardiyotorasik Oran
Cardiothoracic Ratio as an Index of Natural Course of Isolated Ventricular Septal Defect
Teoman ONAT, ve Gülhis BATMAZ
Sayfalar 233 - 237

6.
Ventrikül Septum Defektinin Kendiliğinden Kapanması
Spontaneous Closure of Isolated Ventricular Septal Defect
Teoman ONAT ve
Sayfalar 238 - 244

7.
Hiperkolesterolemi'li Hastalarda Uzun Süreli Lovastatin Tedavisi Sonuçları
Long-Term Results of Lovastatin Therapy in Hypercholesterolemic Patients
Saide AYTEKİN, Y.Vedat AYTEKİN, Billur ORBAY, Süheda YILDIRIM, İnci FIRATLI, Muzaffer ÖZTÜRK, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 245 - 248

8.
Gençlerde Akut Miyokard İnfarktüsü
Acute Myocardial Infarction in Young Subjects
Rasim ENAR, Metin SEZGİÇ, Cengiz ÇELİKER, Nuran YAZICIOĞLU, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 249 - 252

9.
Koroner Arter Hastalığına Bağlı Kronik Konjestif Kalp Yetersizliğinde, Anjiotensin Konverting Enzim İnhibisyonun Kardiyak Volüm ve Egzersiz Kapasitesine Etkileri
Effect of Angiotensin Converting Enzym Inhibition on Chronic Congestive Heart Failure Due to Coronary Artery Disease
Oktay ERGENE, Ömer KOZAN, Tuğrul OKAY, İsmet DİNDAR, Mehmet ÖZDEMİR
Sayfalar 253 - 259

10.
Reperfüzyon Sırasında Kullanılan Allopurinolün Miyokard Fonksiyonlarına Etkisi
Effect of Allopurinol on Myocardial Recovery During Reperfusion
Y.Halim SONCUL, Levent GÖKGÖZ, Sedat KALAYCIOĞLU, Volkan SİNCİ, Melih KAPTANOĞLU, Ali YENER, Ali ERSÖZ
Sayfalar 260 - 263

11.
Derleme Hipertrigliseridemilerin Riski ve Tedavisi
Risks and Treatment of Hypertriglyceridemias
Baki KOMSUOĞLU
Sayfalar 264 - 272

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale