Metabolik sendrom olan ve olmayan hastalarda tokluk trigliserid düzeyleri ve bunun koroner arter hastalığı ile ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 482-488

Metabolik sendrom olan ve olmayan hastalarda tokluk trigliserid düzeyleri ve bunun koroner arter hastalığı ile ilişkisi

Aslı İnci Atar1, İlyas Atar1, Öykü Gülmez1, Çağatay Ertan1, Ali Seydi Özgül1, Muammer Yücel2, Alp Aydınalp1, Aylin Yıldırır1, Bülent Özin1, Haldun Müderrisoğlu1
1Başkent Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ
Koroner arter hastalığında (KAH), tokluk trigliserid düzeylerinin açlık düzeylerinden daha fazla risk oluşturduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, metabolik sendrom (MS) olan ve olmayan hastalarda KAH ile açlık ve tokluk hipertrigliseridemi arasındaki ilişki araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya, son altı ay içinde koroner anjiyografi ile koroner arterleri değerlendirilmiş olan 122 hasta (75 erkek, 47 kadın; ort. yaş 59±10) alındı. Hastalar KAH ve MS varlığına göre dört gruba ayrıldı: (i) KAH olmayan, MS olmayan hastalar; (ii) KAH olmayan, MS olan hastalar; (iii) KAH olup MS olmayan hastalar; (iv) hem KAH, hem de MS olan hastalar. Metabolik sendrom tanısı, NCEP ATP III ölçütlerine göre kondu. Trigliserid düzeyleri, 12 saat açlık sonrasında ve kahvaltıda yağ yüklemesini izleyen 2, 4, 6 ve 8. saatlerde alınan kan örneklerinde ölçüldü.

BULGULAR
Kırk dokuz hastada (%40.2) MS, 51 hastada (%41.8) KAH saptandı. Metabolik sendromlu hastaların açlıkta ve lipid yüklemesi sonrası yapılan tüm ölçümlerde trigliserid değerleri MS olmayan hastalardan anlamlı düzeyde yüksek bulunurken (p<0.05), KAH olan ve olmayan gruplar arasında trigliserid değerleri hiçbir ölçümde anlamlı farklılık göstermedi (p>0.05). Post-hoc analizlerde trigliserid düzeylerindeki farkı yaratan faktörün MS olduğu görüldü.

SONUÇ
Bulgularımıza göre, MS olan hastalarda tokluk trigliserid düzeyleri daha fazla yükselmekte ve daha uzun süre yüksek kalmakta ve bu durum KAH ile anlamlı bir ilişki göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner hastalık/etyoloji, hipertrigliseridemi/epidemiyoloji, metabolik sendrom X, trigliserid/metabolizma

Postprandial triglyceride levels in patients with or without metabolic syndrome and their relationship with coronary artery disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aslı İnci Atar, İlyas Atar, Öykü Gülmez, Çağatay Ertan, Ali Seydi Özgül, Muammer Yücel, Alp Aydınalp, Aylin Yıldırır, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu. Postprandial triglyceride levels in patients with or without metabolic syndrome and their relationship with coronary artery disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 482-488

Sorumlu Yazar: Aslı İnci Atar, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale