Alkol Tüketimi ve Koroner Kalp Hastalığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 634-639

Alkol Tüketimi ve Koroner Kalp Hastalığı

Seden ÇELİK1, Şevket GÖRGÜLÜ1, Tuna TEZEL1
Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Son yıllarda koroner arter hastalığının tedavisindeki gelişmelere rağmen oldukça yüksek mortalite ve morbidite ile seyretmesi özellikle primer korunmanın ön plana çıkmasına neden olmuştur. Epidemiyolojik çalışmalar, orta derecede düzenli alkol tüketiminin koroner arter hastalığı riskini azalttığını göstermektedir. Bu koruyucu etkinin, günde 1-2 kadeh alkol alımıyla sağlandığı bildirilmiştir. Alkol tüketiminin koroner arter hastalığı riskini azaltıcı etkisi, yüksek oranda HDL-K ve insülin duyarlılığını artırmasına ve fibrinojeni azaltmasına bağlanmıştır. Orta derecede alkol kullanımının kan basıncı üzerine olan etkisi minör olmakla beraber orta derecenin üzerinde alkol tüketimi hipertansiyon açısından açık bir risk oluşturmaktadır. Düşük dozda alkolün faydalı etkilerinin yanısıra uzun süreli ve yüksek dozda alkol tüketiminin kalbin kontraktil fonksiyonları üzerine olumsuz etkileri olduğu hatta kardiyomiyopatiye yol açabildiği bilinmektedir. Bu makalede alkol kullanımının koroner arter hastalığı üzerine olan etkileri gözden geçirilmiştir.


Alcohol Consumption and Heart Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Seden ÇELİK, Şevket GÖRGÜLÜ, Tuna TEZEL. Alcohol Consumption and Heart Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 634-639
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale