Rasyonel bir maliyetlendirme sistemi risk faktörlerini göz önüne almalı:Koroner anjiyografi paket fiyat uygulamasının değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(5): 276-280

Rasyonel bir maliyetlendirme sistemi risk faktörlerini göz önüne almalı:Koroner anjiyografi paket fiyat uygulamasının değerlendirilmesi

Mehmet Birhan Yılmaz1, Arş.Gör.N.Çağdaş Büyükkaramıklı2, End.Müh.Nesrin Çakan2, End.Müh.Övgü Kalem2, End.Müh.Sultan Karan2, End.Müh.F.Orçun Koçak2, Şule Korkmaz1, Adnan Çobanoğlu3
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara

AMAÇ
Paket fiyat uygulaması, diğer branşlarda olduğu gibi, kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisindeki işlemlere de uygulanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde uygulanan koroner anjiyografi işlemlerinin gerçek maliyeti ile bu işlemler için uygulanmakta olan paket fiyatı karşılaştırıldı.
ÇALIŞMA PLANI
Çalışma grubunu, 2003 yılı boyunca koroner anjiyografi açısından en fazla ve en az işlem yapılan aylara (Kasım ve Haziran) ait 294 ardışık hasta (134 kadın, 160 erkek; ort. yaş 58±11) oluşturdu. Taburculuk sonrası belirlenen ücret hedef değişken olarak kabul edilerek, hastalar yatış süresi, cinsiyet, yaş, eşlik eden ciddi kapak hastalığı, aort yetersizliği ile orta-ciddi mitral ve aort darlığı, böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu, sistolik kalp yetersizliği, obezite, önceden baypas ameliyatı olma, hipertansiyon ve diyabetes mellitus hastası olma durumuna göre incelendi. Maliyet değişkenleri lineer regresyon analiziyle değerlendirildi.
BULGULAR
Böbrek fonksiyon bozukluğu, eşlik eden ciddi kapak hastalığı, 65'ten büyük yaş ve uzamış hastanede yatış süresinin (>3 gün) maliyeti anlamlı düzeyde artırdığı görüldü. Çok değişkenli lineer regresyon analizinde ise böbrek fonksiyon bozukluğu (p<0.001), ciddi kapak hastalığı (p=0.011) ve hastanede yatış süresinin (p<0.001) maliyeti bağımsız olarak artırdığı saptandı. Paket fiyat-birim maliyet karşılaştırmasında, paket fiyatın en fazla %20’lik bir risk grubuna kadar karlılığını sürdürdüğü, daha fazla riske sahip olan gruplarda ise hastaneyi zarara soktuğu görüldü.
SONUÇ
Paket fiyat uygulamasının hastaneler için yararlı olabilmesi için maliyetin hesaplanmasında risk gruplarının göz önüne alınması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyoloji servisi, hastane/ekonomi; klinik protokol; maliyet ve maliyet analizi; maliyet-yarar analizi; ücret, tıbbi.

A rational cost-assessment system should take risk factors into consideration: an evaluation of package pricing for coronary angiography procedures

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Birhan Yılmaz, Arş.Gör.N.Çağdaş Büyükkaramıklı, End.Müh.Nesrin Çakan, End.Müh.Övgü Kalem, End.Müh.Sultan Karan, End.Müh.F.Orçun Koçak, Şule Korkmaz, Adnan Çobanoğlu. A rational cost-assessment system should take risk factors into consideration: an evaluation of package pricing for coronary angiography procedures. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(5): 276-280
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale