Akut Miyokard İnfarktüsünde Reperfüzyonun Etkilerinin Nükleer Görüntüleme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(7): 412-417

Akut Miyokard İnfarktüsünde Reperfüzyonun Etkilerinin Nükleer Görüntüleme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi

Barbaros DOKUMACI1, Celal KIRDAR2, Y. Ahmet ÜNALIR1, Emre ENTOK3, Yüksel ÇAVUŞOĞLU1, Bülent GÖRENEK1, Erkan VARDARELİ3, Necmi ATA1, Bilgin TİMURALP1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eski Anadolu Üniversitesi) Tıp Fakültesi Kardiyoloji
2Eskişehir Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eski Anadolu Üniversitesi) Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalları

Çalışmamızın amacı, akut miyokard infarktüsü (AMİ) geçiren hastalarda iskemik alanı azaltma girişimlerinden sonra reperfüzyon ile kurtarılan miyokard miktarını ve eğer oluşuyorsa reperfüzyon hasarını miyokard perfüzyon sintigrafisi ile değerlendirmekti. Çalışmaya AMİ ile başvuran yaş ortalaması 57.1±2.0 olan 7'si kadın, 18'i erkek toplam 25 hasta alındı. Hastaların tümüne acil servise müracaatlarından sonra ilk bir saat içerisinde 10 mCi 99m-Tc tetrofosmin enjeksiyonu ve koroner anjiyografi (KAG) yapıldı. KAG sonucuna göre 17 hastaya sadece trombolitik tedavi (11/17) veya trombolitik tedavi ile birlikte perkütan transluminal koroner anjiyografi (PTCA) (6/17) uygulandı. 8 olguya rekanilazasyon girişiminde bulunulmadı. 99m-tc tetrofosmin enjeksiyonundan sonra ortalama 3.1 ± 0.3 saatte tüm hastalara miyokard perfüzyon SPECT çalışması yapıldı. 24-48 saat sonra kontrol KAG'leri yapılan hastaların miyokard sintigrafileri 12-26 günler arasında (ort. 16.8±0.8 gün) tekrarlandı. Geliş EKG'lerine göre olguların 8'inde akut anterior, 17'sinde akut inferior Mİ bulguları saptandı. KAG'de infarktüsten sorumlu arter 8 olguda sol ön inen arter 11 olguda sağ koroner arter ve 6 olguda sirkumfleks arter idi. Trombolitik tedavi uygulanan 17 hastanın (6'sına PTCA da yapıldı) 4'ü (%24) ile, rekanalizasyon girişiminde bulunulmayan 8 hastanın 3'ünde (%38) olmak üzere toplam 7 hastada kontrol KAG'de infarktüsten sorumlu arterin açılmamış olduğu görüldü. Kurtarılan miyokard alanı reperfüzyon girişimi yapılan olgularda 24.3±8.5 pixel, kurtulma indeksi % 14.2 idi. Buna karşılık reperfüzyon yapılmayan olgularda ise sadece 1.0±9.8 pixellik miyokard kurtulmuştu. Kurtulma indeksi % 0.7 olarak hesaplandı. Sonuç olarak 99m-Tc tetrofosmin ile yapılan miyokard sintigrafisinin rekanalizasyonun faydasının gösterilmesinde, noninvazif ve kolay uygulanabilirliği nedeniyle değerli bir yöntem olduğu kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü, reperfüzyon, tetrofosmin

Value of Nuclear Imaging Techniques in Determining Reperfusion Effects in Acute Myocardial Infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Barbaros DOKUMACI, Celal KIRDAR, Y. Ahmet ÜNALIR, Emre ENTOK, Yüksel ÇAVUŞOĞLU, Bülent GÖRENEK, Erkan VARDARELİ, Necmi ATA, Bilgin TİMURALP. Value of Nuclear Imaging Techniques in Determining Reperfusion Effects in Acute Myocardial Infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(7): 412-417
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale