1998-2011 arası dönemde kalp nakli hastalarında etyoloji, ölüm nedenleri, sağkalım ve mortalite oranlarındaki değişim [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 26-32 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01796

1998-2011 arası dönemde kalp nakli hastalarında etyoloji, ölüm nedenleri, sağkalım ve mortalite oranlarındaki değişim

Hasan Güngör1, Sanem Nalbantgil1, Emrah Oğuz2, Mehmet Fatih Ayık2, Mehdi Zoghi2, Serkan Ertugay2, Sultan Karakula2, Çağatay Engin2, Tahir Yağdı2, Mustafa Özbaran2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir

AMAÇ
1998’den 2011 yılına kadar kalp nakli yapılan olgularda kalp yetersizliği etyolojisi, ölüm nedenleri, mortalite ve sağkalım oranlarındaki değişimler geriye dönük olarak değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
Şubat 1998-Ocak 2011 tarihleri arasında kalp nakli yapılan ardışık 144 hasta (112 erkek, 32 kadın; ort. yaş 40.2±14.3) çalışmaya alındı. Hastalar, Ocak 2006 yılına kadar kalp nakli yapılan 63 olgu (grup 1; ort. yaş 42.5±12.6) ve Ocak 2006-Ocak 2011 arasında kalp nakli yapılan 81 olgu (grup 2; ort. yaş 38.4±15.3) olmak üzere iki grupta incelendi. İkinci dönemde 17 hastaya kalp nakli ameliyatından önce ventrikül destek cihazı uygulanmıştı.

BULGULAR
Dilate kardiyomiyopati iki grupta da en önemli kalp nakli nedeni idi (grup 1, %71.4; grup 2, %74.1). Genel mortalite %39.6 (n=57) bulunurken, hastaneiçi (<30 gün) mortalite oranı %13.9 (n=20), geç (≥30 gün) mortalite oranı %25.7 (n=37) idi. Sağkalım oranları 1, 2, 5 ve 10 yıl için sırasıyla %76, %69, %59 ve %46 bulundu. İkinci grupta genel mortalite ve geç (≥30 gün) mortalite oranları 1. gruptaki olgulara göre anlamlı derecede daha düşük iken (sırasıyla %29.6 ve %52.4, p=0.005; %16.0 ve %38.1, p=0.002), erken mortalite (<30 gün) oranları benzerdi. İkinci gruptaki sağkalım oranları, anlamlı derecede olmasa da, daha yüksekti (1. yıl %76.1 ve %74.6; 2. yıl %73.0 ve %65.1; 5. yıl %63.8 ve %55.6; log rank 0.33). İki dönemde de enfeksiyonlar (sırasıyla %30.3 ve %33.3), sağ ventrikül yetersizliği (%12.1 ve %29.2) ve ani ölüm (%15.2 ve %16.7) en önemli ölüm nedenleri olarak gözlendi.

SONUÇ
Verilerimiz 1998’den 2011 yılına kadar kalp nakli yapılan hastalarda genel ve geç mortalite oranlarının azaldığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalp destek cihazı, kalp yetersizliği/cerrahi, kalp nakli/mortalite, risk faktörü

Changes in etiology, cause of death, survival, and mortality rates in cardiac transplant patients from 1998 to 2011

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hasan Güngör, Sanem Nalbantgil, Emrah Oğuz, Mehmet Fatih Ayık, Mehdi Zoghi, Serkan Ertugay, Sultan Karakula, Çağatay Engin, Tahir Yağdı, Mustafa Özbaran. Changes in etiology, cause of death, survival, and mortality rates in cardiac transplant patients from 1998 to 2011. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 26-32

Sorumlu Yazar: Hasan Güngör, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale